Akreditovana obuka za posrednika u rešavanju sporova

NOVO: Rešenjem Ministarstva pravde Institut za ekonomsku diplomatiju je dobio dozvolu za sprovođenje osnovne i specijalističkih obuka za posrednike u rešavanju sporova

Aktuelne Obuke

Loading ...

Osnovna obuka za posrednika u rešavanju sporova (medijacija)

Rešenjem Ministarstva pravde broj 740-09-01031/2018-22 od 4.1.2019. godine, Institut za ekonomsku diplomatiju je dobio dozvolu za sprovođenje osnovne obuke posrednika u rešavanju sporova, kao i specijalizovane obuke posrednika u rešavanju sporova za oblast bankarstva, osiguranja i lizinga (medijacija). Priprema nastavnog procesa se privodi kraju i biće realizovana vrlo brzo, već u narednih mesec dana.   […]

Detaljnije

Loading ...

Izmene Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Upoznajte se sa izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl.glasnik RS" broj 95/2018. od 8.12.2018) koje se primenjuju od 1. januara 2019. godine na seminaru kojeg realizujemo 14. marta 2019. godine, uz instrukcije eksperta Ministarstva finansija RS.

Detaljnije

Loading ...

Nove smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika i uvođenje u centralnu evidenciju

U cilju što uspešnijeg ispunjavanja verovatno najsloženije obaveze po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, 8. januara 2019. godine usvojene su nove Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika i nove Smernice za evidentiranje stvarnog vlasnika reegistrovanog subjekta u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika. Instrukcije za njihovu primenu dobićete na radionici koju realizujemo 26. februara 2019. godine.

Detaljnije

Loading ...

Poreska kontrola – najnovije izmene u postupanju poreskih obveznika

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji čije su najnovije izmene i dopune usvojene krajem prošle godine a u primeni su od 1. januara odnosno 1. marta 2019. godine precizno određuje i novine u postupku poreske kontrole. Kako da se ponašate u slučaju poreske kontrole, a u cilju zakonitog postupanja i izbegavanja velikih novčanih kazni (kako da uskladite interna akta, koje evidencije morate da vodite, koje obrasce ste dužni da podnesete i odgovore na mnoga druga pitanja) saznaćete na našoj radionici koju realizujemo 12. februara 2019. godine.

Detaljnije

Loading ...

GDPR – usaglašavanje evropske regulative i nacionalnog zakonodavstva

UPIS NOVE GRUPE! Pola godine nakon početka obavezujuće primene GDPR, Republika Srbija je usvojila Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji je objavljen u "Sl. glasniku RS" 87/2018 od 13. novembra 2018. Na taj način, pred poslovne sisteme je stavljena obaveza da u procesu zaštite podataka o ličnosti ispoštuju kako nacionalno zakonodavstvo tako i evropske regulative. Sve o načinima i praktičnim procedurama za implementaciju ovih obaveza saznajte na našoj obuci koju, ponovo realizujemo 19. i 20. marta 2019. godine.

Detaljnije

Loading ...

Škola elektronskog kancelarijskog poslovanja

Prelazak na elektronsko poslovanje podrazumeva velike i složene promene u funkcionisanju svake organizacije. Naša Škola elektronskog kancelarijskog poslovanja ima za cilj da polaznicima pruži celovitu i sveobuhvatnu informaciju o ovom procesu i mehanizmima njegove realizacije kroz tri nastavna dana (6, 7. i 8. februar 2018. godine).

Detaljnije

Akreditovani programi profesionalnog usavršavanja

Škole informatičko-poslovnih veština

Blog Instituta za ekonomsku diplomatiju

Spoljnotrgovinsko poslovanje, međunarodni odnosi, ekonomska diplomatija