Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Škola javnih nabavki

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168)
 • Vreme:2, 9, 23. februar, 2, 9. i 16. mart 2019. godine od 10 do 15,30
 • Predavači su eksperti Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima JN:Miloš Jović, Olivera Rajković i Jasmina Milenković (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:Produžena je tradicionalna novogodišnja akcija Instituta - pogledajte detalje na stranici

Škola javnih nabavki

Eksperti Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima JN

             Ponovo pokrećemo naš jedinstveni program obuke – Škola javnih nabavki! Jedanaesta generacija polaznika će imati priliku da kroz naš jedinstveni program, za šest nastavnih dana, ovlada sistemom javnih nabavki, odnosno njegovim stvarnim i praktičnim funkcionisanjem, “od A do Š” i da se ujedno pripremi za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

             Ukoliko prijavu izvršite do kraja decembra ove godine, naš tradicionalni Novogodišnji popust (čak 40%) će vam omogućiti da obuku završite uz znatno smanjene troškove.

O Školi

Škola javnih nabavki je jedinstvena obuka na tržištu Srbije, koju zbog stalnog i velikog interesovanja Institut realizuje već jedanaesti put. Kroz jednosemestralni fond od 36 nastavnih časova, Škola osposobljava polaznike za samostalan praktičan rad na poslovima javnih nabavki. Eksperti dve nadležne resorne institucije (Uprava za javne nabavke i Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki) će kroz ovaj nastavni proces omogućiti da polaznici ostvare dva osnovna cilja: 1) profesionalno osposobljavanje polaznika za polaganje ispita za službenika za javne nabavke; 2) obuka za samostalan rad u oblasti javnih nabavki. Posebna pažnja biće posvećena specifičnim problemima sa kojima se srećete u svakodnevnom radu, a polaznicima će biti preneta rešenja koja su se u praksi Uprave za JN i Republičke komisije pokazala kao najpodesnija. Škola je namenjena kako ponuđačima tako i naručiocima u postupku javnih nabavki što polaznicima omogućuje celinu informacija i uvid u postupak javnih nabavki sa aspekta “druge strane”.

Ključni cilj Škole javnih nabavki je da polaznici ovladaju kompletnim sistemom sprovođenja javne nabavke od planiranja, preko definisanja i realizacije različitih postupaka (koje propisuje Zakon o javnim nabavkama), do izvršenja svakog konkretnog ugovora o javnoj nabavci, a u skladu sa pozitivnim zakonskim rešenjima.

Po završetku obuke, polaznici će biti u stanju da:

 • Ovladaju institucionalnim i zakonodavnim okvirima javnih nabavki
 • Primene ključna načela koja prožimaju ceo proces javne nabavke
 • Primenjuju principe i okvire zakonitog postupanja pri sprovođenju svake vrste javne nabavke
 • Vrše, zahvaljujući stečenim kompetencijama, svaku praktičnu aktivnost koju iziskuje proces javnih nabavki

1) Miloš Jović, Uprava za javne nabavke, diplomirani pravnik sa višegodišnjim iskustvom u javnim nabavkama, najpre u svojstvu ponuđača, a potom i na strani naručioca, kao sertifikovani službenik za javne nabavke. Autor je više knjiga i publikacija iz oblasti javnih nabavki a poslednjih godina je bio predavač na velikom broju seminara, radionica i stručnih skupova iz oblasti javnih nabavki u zemlji i inostranstvu.

2) Jasmina Milenković, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, diplomirani pravnik s više od 12 godina iskustva u javnim nabavkama. Učestvovala je na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim simpozijumima u organizaciji OEBS-a, SIGME, UNPD. Radila je na pripremi stručnog udžbenika “Odluke Komisije za zaštitu prava”. Rešenjem Ministarstva finansija, stekla je znanje ovlašćenog predavača za obuku za polaganje ispita za službenika za javne nabavke i poseduje dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti.

3) Olivera Rajković, Uprava za javne nabavke, šef Odseka za materijalno-finansijske, opšte i kadrovske poslove, diplomirani ekonomista. Poseduje dugogodišnje predavačko i nastavno iskustvo iz oblasti javnih nabavki.

 • Obuka se sprovodi kroz 36 nastavnih časova od kojih su teorija (zakonodavstvo) i praktičan rad zastupljeni sa po 50% nastavnog fonda
 • Nastava je organizovana u 6 nastavnih modula (nastavnih jedinica)
 • Za svaku nastavnu jedinicu je zadužen predavač koji je usko specijalizovan za teme koje modul obrađuje
 • Svaki modul se obrađuje kroz 8 nastavnih časova, od kojih se 6 realizuje u nastavnoj sali Instituta, a 2 kroz izvršavanje vannastavne aktivnosti, odnosno samostalnu izradu praktičnog zadatka
 • Za svaku nastavnu jedinicu polaznici dobijaju literaturu koju priređuju predavači / eksperti za predmetnu nastavnu jedinicu
 • Nastava se realizuje kroz interaktivan individualni i grupni rad, korišćenjem brainstorming metoda, diskusije, simulacije slučajeva, studije sučajeva, predavanja i vežbe
 • Praktičan rad se sprovodi kroz samostalnu izradu zadataka, kako u toku nastave tako i vannastavno
 • Poseban deo obuke je posvećen pripremi za polaganje ispita za službenika za javne nabavke i obuhvata i simulaciju samog ispita kroz svaku nastavnu jedinicu.

NOVOGODIŠNJI POPUST JE PRODUŽEN!

Iskoristite ovaj dodatni period i uštedite čak 40%

Kotizacija za naručioce (6 nastavnih dana po 6 časova, ukupno 36 nastavnih časova) iznosi 59.000 dinara (+PDV), a sa popustom od 40% – svega 35.400 +PDV (umanjenje iznosi čak 23.600 dinara).

Kotizacija za ponuđače (5 nastavnih dana po 6 časova, ukupno 30 nastavnih časova) iznosi 49.200 (+PDV), a umanjena za popust od 40% – svega 29.520 +PDV (umanjenje iznosi čak za 19.680 dinara).

Preporuka: Bez obzira da li ste naručilac ili ponuđač, korisno je odslušati svih 6 nastavnih modula (uključiv i modul posvećen planiranju javnih nabavki koji se inače odnosi samo na naručioce), jer ćete jedino tako steći kompletno znanje iz oblasti javnih nabavki i biti pripremljeni za polaganje stručnog ispita (planiranje javnih nabavki je sastavni deo ispita za dobijanje licence za službenika za javne nabavke)

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se”, gde možete preuzeti formular u .doc formatu i dostaviti ga na bilo koji od naših mejlova, ili popunjavanjem elektronske prijave.

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

011/3077612, 3077613, 063/506097, 063/506097

Dana Kostadinović, Kabinet Predsednika Republike Srbije, rukovodilac Finansijske službe:

            “Odlična organizacija i odlični predavači. Baš sam zadovoljna, a Institut je za svaku preporuku i pohvalu”.

Biljana Ristanović, Agencija za restituciju, savetnik:

            “Za svaku preporuku za sve one koji žele da nakon završenog programa steknu utisak da su obogaćeni novim znanjem i da vreme, trud i novac nisu potrošeni uzalud. Svaka čast. Divno iskustvo”.

Tijana Matarugić:

            “Predavači puni znanja, odgovaraju na sva naša pitanja, zainteresovani i motivisani. Organizatori ljubazni, profesionalni i uvek tu za polaznike. Stvarno sam prezadovoljna i preporučujem od srca”.

Anita Grujić, JKP Mediana Niš, stručni saradnik za javne nabavke:

            “Vaše obuke bih preporučila apsolutno svima koji žele da se bave javnim nabavkama i žele da steknu sertifikat službenika za javne nabavke. Oni se ne zasnivaju samo na teeoriji koja se isčitava iz Zakona, već kroz praktične primeree i vežbe predavači to sve objašnjavaju. Takve vrste obuka su od velike koristi licima koja se bave javnim nabavkama.

Ivan Čović, Ministartvo odbrane – Uprava za nabavke i prodaju

            “Vi ste kao nastavna institucija izuzetno cenjeni u Ministarstvu odbrane, i svi imaju pozitivno mišljenje o kompletnoj organizaciji Škole, kao i o nastavnom kadru koji angažujete”.

 

 

Prva generacija polaznika
Prva generacija polaznika

Pred polaganje ispita

Potvrde o završenoj obuci

Program Škole javnih nabavki (po modulima)

 • Zakonodavni i institucionalni okvir javnih nabavki
 • Obveznici primene Zakona o javnim nabavkama
 • Načela javnih nabavki
 • Izuzeća od primene Zakona o javnim nabavkama
 • Sprečavanje korupcije i sukoba interesa
 • Planiranje javnih nabavki sa prikazom praktičnih primera
 • Centralizovane javne nabavke
 • Okvirni sporazumi
 • Postupci i način sprovođenja postupka javne nabavke, sa prikazom praktičnih primera (početak i odabir postupka javne nabavke; otvoreni postupak; restriktivni postupak; kvalifikacioni postupak; pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda; pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda; konkurentni dijalog; konkurs za dizajn; postupak javne nabavke male vrednosti)
 • Odluka o pokretanju postupka i Komisija za javnu nabavku
 • Oglašavanje javnih nabavki
 • Rokovi za podnošenje ponuda
 • Konkursna dokumentacija
 • Negativne reference
 • Ugovor – izmene ugovora o javnoj nabavci
 • Tehničke specifikacije, opšta pravila, način određivanja i korišćenje tehničkih specifikacija
 • Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke
 • Dodatni uslovi za učešće
 • Način dokazivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke
 • Zajednička ponuda i ponuda sa podizvođačem
 • Kriterijumi za dodelu ugovora
 • Preferencijali
 • Ponuda (način podnošenja, troškovi pripreme, važenje ponude)
 • Neoubičajeno niska cena
 • Dodatna pojašnjenja, kontrole i dopuštene ispravke
 • Postupak otvaranja ponuda
 • Bitni nedostaci ponuda
 • Uslovi za dodelu ugovora
 • Odluka o dodeli i odluka o obustavi postupka javne nabavke
 • Uvid u dokumentaciju
 • Aktivna legitimacija u postupku zaštite prava
 • Sadržina zahteva za zaštitu prava
 • Rokovi, način podnošenja zahteva za zaštitu prava, takse za podneti zahtev
 • Postupak zaštite prava pred naručiocem i Republičkom komisijom
 • Kontrole kod naručioca, poništenje ugovora
 • Praksa Republičke komisije u primeni novog ZJN
 • Odnos Zakona o javnim nabavkama i drugih propisa
 • Odgovorno lice naručioca
 • Zakonito i efikasno sprovođenje javnih nabavki (najčešće greške u javnim nabavkama, alati za efikasno sprovođenje postupaka javnih nabavki)
 • Ništavost ugovora o javnoj nabavci
 • Kaznene odredbe (prekršaji ponuđača, prekršaji naručilaca)
 • Prekršajni postupak: Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka; prvostepeni prekršajni postupak; drugostepeni prekršajni postupak
 • Krivičnopravna odgovornost

Ovaj nastavni dan se odnosi samo na naručioce, uz preporuku da bi i ponuđači trebalo da ga odslušaju zbog ovladavanja čitavim procesom javnih nabavki i pripreme za polaganje ispita za službenika za javne nabavke:

 • Planiranje javnih nabavki u skladu sa novim zakonskim rešenjima
 • Softver za planiranje javnih nabavki
 • Izmene Plana kroz unošenje nove nabavke, izmenu već planirane nabavke, brisanje nabavke
 • Izmene Plana kroz izvršenje
 • Unos zaključenih ugovora u postupcima nabavki
 • Unos podataka o izvršenju zaključenih ugovora
 • Unos podataka o izmeni ugovora