Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Škola upavljanja ljudskim resursima

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168)
 • Vreme:11. maj - 8. jun 2019. godine od 10 do 16 časova
 • Predavači:Eksperti Službe za upravljanje kadrovima Vlade RS (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:Informacija na stranici

Škola upavljanja ljudskim resursima

Škola upravljanja ljudskim resursima ima za cilj povećanje i formiranje kompetencija polaznika za primenu savremenog koncepta upravljanja ljudskim resursima u organizaciji, a koje su orijentisane na postizanje rezultata u radu, baziranog na razvoju potencijala i rastućim kompetencijama zaposlenih, u skladu sa najnovijim trendovima savremene evropske prakse (osobito u malim i srednjim preduzećima koja čine presudnu većinu privrednih subjekata u RS u smislu povećanja zaposlenosti, rasta izvoza i doprinosa rastu bruto nacionalnog dohotka).

Na osnovu iskustava iz prethodna četiri realizovana ciklusa, idući u susret sugestijama i predlozima polaznika, Školu upravljanja ljudskih resursa smo podigli na značajno viši nivo nastave, pre svega povećanjem fonda časova koji su posvećeni praktičnom radu u odnosu na prenošenje teorijskih znanja.

Program Škole u PDF formatu možete preuzeti OVDE.

Po završetku obuke, polaznici će biti u stanju da:

 • Nauče i razumeju vrste promena u poslovnom ambijentu 21. veka i njihov uticaj na novi pristup upravljanju ljudskim resursima;
 • Nauče sadržaj, ulogu, proces i metode upravljanja ljudskim resursima u organizaciji;
 • Nauče šta su kompetencije (odlike i njihov značaj) i zašto su one odgovor na nove zahteve poslovnog okruženja
 • Nauče elemente i procese savremenog pristupa upravljanju ljudskim resursima baziranog na kompetencijama i razvoju potencijala zaposlenih;
 • savladaju sve ključne elemente savremenog koncepta upravljanja ljudskim resursima u svojoj organizaciji (definisanje kompetencija za rad, izrada opisa poslova, utvrđivanje postupka selekcije, ocenjivana i razvoja zaposlenih, talent menadžment…)
 • Unaprede sopstvene veštine u procesima upravljanja ljudskim resursima (izrada obrazaca, formulara i druge prateće dokumentacije u oblasti upravljanja ljudskim resursima, vođenje intervjua u postupcima selekcije, ocenjivanja i razvoja zaposlenih, asertivne komunikacije i pružanja fidbeka zaposlenima)
 • steknu znanja o značaju razvoja potencijala zaposlenih i metodama i tehnikama koje omogućavaju kreiranje efektivnog programa razvoja zaposlenh
 • ovladaju znanjima i veštinama rukovođenja i njihovom značaju za razvoj uspešnih, kreativnih i produktivnih timova, njihov kvalitet rada, kao i produktivnost čitave organizacije

Program Škole u PDF formatu možete preuzeti OVDE.

1) Dr Dobrila Vujić, HR konsultant i edukator – trener sa ogromnim brojem realizovanih otvorenih i in-house obuka kako u privredi tako i u državnoj administraciji. Radila je i radi na značajnim razvojnim projektima implementacije i unapređenja prakse angažovanja ljudskih potencijala u našoj sredini.

2) Sanja Leverda, psiholog, zaposlena u Službi za upravljanje kadrovima RS, sa radnim iskustvom od preko 20 godina u oblasti organizacione i kliničke psihologije. Učestvovala u brojnim domaćim i međunarodnim projektima koji su za cilj imali uvođenje savremenih metoda upravljanja ljudskim resursima i njihovu primenu u radnim organizacijama. Ima predavačko iskustvo na savetovanjima, seminarima i konferencijama. Glavne oblasti rada – regrutacija i selekcija kadrova, razvoj sistema kopetencija u organizaciji, razvoj zaposlenih u oblastima komunikacije, rukovođenja, upravljanja stresom.

3) Dr Natalija Radivojević Banović, zaposlena u Službi za upravljanje kadrovima Vlade RS, psiholog. Osnovne, master i doktorske studije završila je na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Od 2007. godine aktivna je u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima, kako u privatnom sektoru, tako i u državnoj upravi. Značajno radno iskustvo u oblasti profesionalne selekcije i razvoja zaposlenih, kao i trenersko iskustvo u relevantnim oblastima (procena radnog učinka, koučing, i razvoj potencijala zaposlenizh, motivacija za rad i zadovoljstvo poslom, profesionalna selekcija).

4) Aleksandra Stanković, zaposlena u Službi za upravljanje kadrovima Vlade RS, psiholog i predavač u državnoj upravi. Ima dugogodišnje iskustvo u profesionalnoj selekciji i razvoju zaposlenih. Završila je više specijalizovanih profesionalnih obuka u oblasti ljudskih resursa.

Program Škole u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

Nastava obuhvata ukupno 36 školskih časova, od čega po svakom modulu 6 časova nastave i vežbanja uz 4 obavezna časa za ispunjavanje vannastavnih obaveza po svakom modulu (rad na poslovnim slučajevima)

Predavanja  su zasnovana na interaktivnim  radionicama i aktivnoj razmeni  sa učesnicima i potkrepljena su  praktičnim primerima iz bogatog iskustva  predavača koji su afirmisani profesionalci  sa dugogodišnjim  radnim iskustvom u HR praksi i primeni radnog zakonodavstva.

Polaznici koji prođu sve module Škole i polože završni ispit će:

 • Razumeti elemente i procese savremenog pristupa upravljanju ljudskim resursima baziranog na kompetencijama i razvoju potencijala zaposlenih;
 • Biti u mogućnosti da prepoznaju prostor za primenu savremenog koncepta upravljanja ljudskim resursima u u svojoj organizaciji  (definisanje kompetencija za rad, izrada opisa poslova, utvrđivanje postupka selekcije, ocenjivanja i  razvoja zaposlenih, talent menadžment…);
 • Unaprediti sopstvene veštine u procesima upravljanja ljudskim resursima (izrada obrazaca, formulara i druge prateće dokumentacije u oblasti HR-a; vođenje intervjua u postupcima selekcije, ocenjivanja i razvoja zaposlenih; asertivne komunkacije i pružanja fidbeka zaposlenima…);
 • Biti u mogućnosti da procene sopstvene potencijale za dalji lični i profesionalni razvoj u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Program Škole u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

Kotizacija, načini plaćanja i popusti:

 • za jednokratne uplate – 69.000,00 (+PDV)
 • Za prijave i uplate izvršene avansno, u roku od 2 dana od dana prijavljivanja odobravamo čak 30% popusta pa tako kotizacija iznosi svega 48.300,00 dinara (+PDV).
 • Uplatu je moguće izvršiti i u dve jednake mesečne rate, u kom slučaju popust iznosi 20%, a jedna mesečna rata – 27.600,00 (+PDV).
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 5% popusta.

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se”, gde možete preuzeti formular u .doc formatu i dostaviti ga na bilo koji od naših mejlova, ili popunjavanjem elektronske prijave.

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs

ozizovic@economicdiplomacy.co.rs

011/3077612, 3077613, 063/506097, 063/509972

Program Škole u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

“Pohađanje Škole za ljudske resurse na Institutu za ekonomsku diplomatiju donelo mi je ogromna saznanja iz oblasti ljudskih resursa koja su mi bila neophodna za obavljanje posla. Naučene metode i tehnike, koje sam već počela postepeno da primenjujem, ukazuju koliko je potrebno da svako u svom preduzeću razvija aktivnosti iz ovih oblasti, što direktno utiče na kompletno unapređenje zaposlenih i organizacije u celini. Posebno je primetna predanost predavača koji se iskreno trude da objasne i približe polaznicima koncept HR i njihova spremnost za stručna savetovanja”

Biljana Stranjančević, referent za HR u Gomma Line doo

       

     “Sve pohvale za organizatora i predavače. Svaki kontakt sa Institutom, boravak na predavanjima, i što je najvažnije predavači i sadržina predavanja su bili na visoko profesionalnom nivou, i istovremeno u prijatnom okruženju”

Andrijana Đorđević, menadžer ljudskih resursa u “Moj kiosk grupi”

Nastavni program po modulima

Ishodi: Kandidat će upoznati savremeni koncept upravljanja ljudskim resurisma i modele upravljanja, sa orijentacijom na rezultat.

Sadržaj:

 • Kako je nastao koncept ULJR – promene u poslovnom ambijentu u drugoj polovini 20. veka – nastanak HRM koncepta – ljudi kao izvor poslovne uspešnosti;
 • Šta su ljudski resursi, od čega zavisi uspeh u radu i šta je upravljanje ljudski resursima;
 • Kako se upravlja ljudskim resursima u organizaciji – metode i uloge ULJR;
 • Promene u poslovnom okruženju u 21. veku – nova ekonomija, nova organizacija i novi zahtevi prema zaposlenima – novi pristu ULJR;
 • Kompetencije kao odgovor na nove zahteve i izazove ULJR;
 • ULJR na bazi kompetencija;
 • Praktičan rad; definisanje kompetencija;

Ishodi: Kandidati će moći da samostalno izvrše analizu posla svakog pojedinca, da saglasno potrebama organizacije i zahtevanim kompetencijama sačine adekvatan opis posla

Sadržaj:

 • Istorijski počeci analize posla
 • Svrha, definicija i značaj;
 • Tehnike i instrumenti analize posla;
 • Pojam, svrha, značaj i uloga kompetencija prilikom definisanja opisa posla;
 • Opis i specifikacija posla (definicija i značenje)
 • Svrha i značenje dizajna posla;
 • Redizajn posla, uvećanje i obogaćivanje posla;
 • Model karakteristika posla;
 • Evaluacija kvaliteta analize posla;
 • Praktičan rad: analiza posla, izrada opisa radnog mesta, uljučivanje kompetencija

Ishodi: Kandidati će moći da savladaju sve ključne principe selekcije kandidata, metode selekcije i steknu sposobnost za objektivnu selekciju kandidata; sticanje novih kompetencija.

Sadržaj:

 • Regrutacija i selekcija kandidata;
 • Pregled metoda selekcije;
 • Primena koncepta kompetencija u postupku selekcije;
 • Šta dobijamo upotrebom psiholoških testova?
 • Assesment centri
 • Intervju baziran na kompetencijama
 • Donošenje odluke o izabranom kandidatu
 • Praktičan rad: intervju, odluka o izboru

Ishodi: Kandidati će moći da steknu ključna znanja o značaju i principima razvoja individualnih potencijala zaposlenih, metodama koje su u praksi primenjive u toj oblasti, a u funkciji povećanja kompetencija zaposlenih i rezultata organizacije; sticanje novih kompetencija.

Sadržaj:

 • Pojam razvoja zaposlenih;
 • Značaj investiranja u razvoj zaposlenih;
 • Način sticanja znanja kod odraslih i usvajanje znanja na radnom mestu;
 • Usklađivanje plana razvoja potencijala zaposlenih sa dugoročnim ciljevima organizacije i potrebama radnih mesta;
 • Vrste i načini procene individualnih potencijala;
 • Motivacija za rad;
 • Izrada plana razvoja potencijala;
 • Metode i tehnike razvoja potencijala zaposlenih;
 • Karakteristike uspešnog programa razvoja individualnih potencijala;
 • Praktičan rad: Izrada plana razvoja potencijala.

Ishodi: Kandidati će moći da savladaju ključne principe ocenjivanja zaposlenih, metode njihovog materijalnog i nematerijalnog motivisanja i nagrađivanja u skladu sa rezultatima rada; stidanje novih kompetencija.

Sadržaj:

 • Upravljanje rezultatima;
 • Ocenjivanje radne uspešnosti – smisao i značaj;
 • Različiti modeli ocenjivanja – prednosti i nedostaci;
 • Planiranje i postavljanje radnih ciljeva;
 • Profil kompetencija;
 • Odabir kriterijuma i indikatora u ocenjivanju;
 • Preduslovi objektivnog i valjanog ocenjivanja;
 • Odabir ocena i davanje povratne informacije;
 • Posledice ocenjivanja;
 • Savremene strategije motivisanja zaposlenih;
 • Vertikalno i horizontalno napredovanje;
 • Sistemi i pravila materijalnog nagrađivanja;
 • Praktičan rad: Modeli ocenjivanja

Ishodi: Kandidati će steći znanja, veštine i alate neophodne za rukovođenje u oblasti LJR, uz  mogućnost primene istih principa na upravljanje organizacijom; sticanje novih kompetencija.

Sadržaj:

 • Pojam rukovođenja;
 • Uloga rukovodioca u organizaciji;
 • Komponente i faktori procesa rukovođenja;
 • Stilovi rukovođenja;
 • Situaciono rukovođenje;
 • Kanali komunikacije u procesu rukovođenja;
 • Sagledavanje sopstvenih prepreka i ograničenja u komunikaciji sa zaposlenima i sprovođenju uloge rukovodioca;
 • Efikasno pružanje fidbeka zaposlenima