Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Škola upravljanja ljudskim resursima

Detalji

 • Mesto:Nastavna sala Instituta
 • Datum i vreme:Počev od 23.9. (nastava se održava subotom) do 11.11, od 10 do 17 časova
 • Preadavači:Dr Dobrila Vujić, Sanja Leverda, Dr Natalija Radivojević Banović, Aleksandra Stanković, Maja Ilić
 • Kotizacija:Informacije se nalaze na dnu stranice

Škola upravljanja ljudskim resursima

Dr Dobrila Vujić, Sanja Leverda, Dr Natalija Radivojević Banović, Aleksandra Stanković, Svetlana Tomić, Maja Ilić

Svrha programa: Sticanje najsavremenijih profesionalnih znanja i veština (kompetencija) u oblasti upravljanja ljudskim resursima radi podizanja organizacione efikasnosti i rasta konkurentnosti privrednih subjekata, institucija i organizacija kroz unapređenje “ljudskog kapitala”.

Cilj programa: Edukacija i trening polaznika u funkciji povećanja i formiranja njihovih kompetencija za primenu savremenog koncepta upravljanja ljudskim resursima (ULJR) u organizaciji orijentisane na postizanje rezultata u radu, baziranog na razvoju potencijala i rastućim kompetencijama zaposlenih. Radi se o kompetencijama koje su orijentisane na postizanje rezultata u radu u skladu sa najnovijim trendovima savremene evropske prakse (osobito u malim i srednjim preduzećima, koja činep presudnu većinu privrednih subjekata u RS, a u smislu povećanja zaposlenosti, rasta izvoza i doprinosa rastu bruto nacionalnog dohotka).

Opšti ishodi – Polaznici koji savladaju nastavnu materiju kroz sve module Škole i polože završni ispit će:

 • Razumeti elemente i procese savremenog pristupa upravljanju ljudskim resursima baziranog na kompetencijama i razvoju potencijala zaposlenih;
 • Biti u mogućnosti da prepoznaju prostor za primenu savremenog koncepta upravljanja ljudskim resursima u svojoj organizaciji (definisanje kompetencija za rad, izrada opisa poslova, utvrđivanje postupka selekcije, ocenjivanja i razvoja zaposlenih, talent menadžment…);
 • Unaprediti sopstvene veštine u procesima upravljanja ljudskim resursima (izrada obrazaca, formulara i druge prateće dokumentacije u oblasti HR-a; vođenje intervjua u postupcima selekcije, ocenjivanja i razvoja zaposlenih; asertivne komunikacije i pružanja fidbeka zaposlenima…);
 • Biti u mogućnosti da procene sopstvene potencijale za dalji lični i profesionalni razvoj u oblasti upravljanja ljudskim resursima;
 • Biti osposobljeni za samostalno administriranje u oblasti radno-pravnih odnosa

 

Nastavni program Škole ljudskih resursa po nastavnim modulima

Nastava obuhvata ukupno 88 školskih časova, od čega po svakom modulu 7 časova nastave i vežbanja uz 4 obavezna časa za ispunjavanje vanastavnih obaveza (rad na poslovnim slučajevima)

Predavanja  su zasnovana na interaktivnim  radionicama i aktivnoj razmeni  sa učesnicima i potkrepljena su  praktičnim primerima iz bogatog iskustva  predavača koji su afirmisani profesionalci  sa dugogodišnjim  radnim iskustvom u HR praksi i primeni radnog zakonodavstva.

Polaznici koji prođu sve module Škole i polože završni ispit će:

 • Razumeti elemente i procese savremenog pristupa upravljanju ljudskim resursima baziranog na kompetencijama i razvoju potencijala zaposlenih;
 • Biti u mogućnosti da prepoznaju prostor za primenu savremenog koncepta upravljanja ljudskim resursima u u svojoj organizaciji  (definisanje kompetencija za rad, izrada opisa poslova, utvrđivanje postupka selekcije, ocenjivanja i  razvoja zaposlenih, talent menadžment…);
 • Unaprediti sopstvene veštine u procesima upravljanja ljudskim resursima (izrada obrazaca, formulara i druge prateće dokumentacije u oblasti HR-a; vođenje intervjua u postupcima selekcije, ocenjivanja i razvoja zaposlenih; asertivne komunkacije i pružanja fidbeka zaposlenima…);
 • Biti u mogućnosti da procene sopstvene potencijale za dalji lični i profesionalni razvoj u oblasti upravljanja ljudskim resursima.
 • Biti osposobljeni za samostalno administriranje u oblasti radno-pravnih odnosa
 1. Dr Dobrila Vujić, HR konsultant i edukator – trener  realizovala je niz  otvorenih i in house  seminara  u renomiranim preduzećima (SIMENS, ERIKSON, PIVARA ČELAREVO, EDB, BEOGRAD, INFOSTAN…), zatim u državnoj administraciji i institucijama za više stotina učesnika – menadžera i zaposlenih. Radila je  i radi na  značajnim razvojnim projektima  implementacije i unapređenja prakse angažovanja ljudskih potencijala u našoj sredini.
 2. Sanja Leverda, psiholog sa radnim iskustvom od preko 20 godina u oblasti organizacione i kliničke psihologije. Učestvovala u brojnim domaćim i međunarodnim projektima koji su za cilj imali uvođenje savremenih metoda upravljanja ljudskim resursima i njihova primena u radnim organizacijama. Ima predavačko iskustvo na savetovanjima, seminarima i konferencijama. Glavne oblasti rada – regrutacija i selekcija kadrova, razvoj sistema kompetencija u organizaciji, razvoj  zaposlenih u oblastima komunikacije,  rukovođenja,  upravljanja  stresom. Radi u Službi za upravljanje kadrovima Vlade RS.
 3. Dr Natalija Radivojević Banović, psiholog. Osnovne, master i doktorske studije završila na Odeljenju za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu. Od 2007. godine aktivna u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima, kako u privatnom sektoru, tako i u državnoj upravi. Značajno radno iskustvo u oblasti profesionalne selekcije i razvoja zaposlenih, kao i trenersko iskustvo u relevantnim oblastima (procena radnog učinka, koučing i razvoj potencijala zaposlenih, motivacija za rad i zadovoljstvo poslom, profesionalna selekcija). Radi u Službi za upravljanje kadrovima Vlade RS.
 4. Aleksandra Stanković, diplomirani psiholog i predavač u državnoj upravi. Dugogodišnje iskustvo u profesionalnoj selekciji i razvoju zaposlenih. Zvršila više specijalizovanih profesionalnih obuka u obalsti LjR. Radi u Službi za upravljanje kadrovima Vlade RS.
 5. Maja Ilić, Inspektorat rada Republike Srbije, sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti inspekcijakog nadzora u primeni radno-pravnog zakonodavstva (Zakon o radu, Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakon o uzbunjivačima). Raspolaže višegodišnjim nastavnim iskustvom (obučavanje stučnjaka u državnim institucijama i privredi u pomenutim oblastima).

Program škole

Ishodi: Kandidat će upoznati savremeni koncept upravljanja ljudskim resurisma i modele upravljanja, sa orijentacijom na rezultat.

Sadržaj:

 • Kako je nastao koncept ULJR – promene u poslovnom ambijentu u drugoj polovini 20. veka – nastanak HRM koncepta – ljudi kao izvor poslovne uspešnosti;
 • Šta su ljudski resursi, od čega zavisi uspeh u radu i šta je upravljanje ljudski resursima;
 • Kako se upravlja ljudskim resursima u organizaciji – metode i uloge ULJR;
 • Promene u poslovnom okruženju u 21. veku – nova ekonomija, nova organizacija i novi zahtevi prema zaposlenima – novi pristu ULJR;
 • Kompetencije kao odgovor na nove zahteve i izazove ULJR;
 • ULJR na bazi kompetencija;
 • Praktičan rad; definisanje kompetencija;

Ishodi: Kandidati će moći da samostalno izvrše analizu posla svakog pojedinca, da saglasno potrebama organizacije i zahtevanim kompetencijama sačine adekvatan opis posla

Sadržaj:

 • Istorijski počeci analize posla
 • Svrha, definicija i značaj;
 • Tehnike i instrumenti analize posla;
 • Pojam, svrha, značaj i uloga kompetencija prilikom definisanja opisa posla;
 • Opis i specifikacija posla (definicija i značenje)
 • Svrha i značenje dizajna posla;
 • Redizajn posla, uvećanje i obogaćivanje posla;
 • Model karakteristika posla;
 • Evaluacija kvaliteta analize posla;
 • Praktičan rad: analiza posla, izrada opisa radnog mesta, uljučivanje kompetencija

Ishodi: Kandidati će moći da savladaju sve ključne principe selekcije kandidata, metode selekcije i steknu sposobnost za objektivnu selekciju kandidata; sticanje novih kompetencija.

Sadržaj:

 • Regrutacija i selekcija kandidata;
 • Pregled metoda selekcije;
 • Primena koncepta kompetencija u postupku selekcije;
 • Šta dobijamo upotrebom psiholoških testova?
 • Assesment centri
 • Intervju baziran na kompetencijama
 • Donošenje odluke o izabranom kandidatu
 • Praktičan rad: intervju, odluka o izboru

Ishodi: Kandidati će moći da savladaju ključne principe ocenjivanja zaposlenih, metode njihovog materijalnog i nematerijalnog motivisanja i nagrađivanja u skladu sa rezultatima rada; stidanje novih kompetencija.

Sadržaj:

 • Upravljanje rezultatima;
 • Ocenjivanje radne uspešnosti – smisao i značaj;
 • Različiti modeli ocenjivanja – prednosti i nedostaci;
 • Planiranje i postavljanje radnih ciljeva;
 • Profil kompetencija;
 • Odabir kriterijuma i indikatora u ocenjivanju;
 • Preduslovi objektivnog i valjanog ocenjivanja;
 • Odabir ocena i davanje povratne informacije;
 • Posledice ocenjivanja;
 • Savremene strategije motivisanja zaposlenih;
 • Vertikalno i horizontalno napredovanje;
 • Sistemi i pravila materijalnog nagrađivanja;
 • Praktičan rad: Modeli ocenjivanja

Ishodi: Kandidati će moći da steknu ključna znanja o značaju i principima razvoja individualnih potencijala zaposlenih, metodama koje su u praksi primenjive u toj oblasti, a u funkciji povećanja kompetencija zaposlenih i rezultata organizacije; sticanje novih kompetencija.

Sadržaj:

 • Pojam razvoja zaposlenih;
 • Značaj investiranja u razvoj zaposlenih;
 • Način sticanja znanja kod odraslih i usvajanje znanja na radnom mestu;
 • Usklađivanje plana razvoja potencijala zaposlenih sa dugoročnim ciljevima organizacije i potrebama radnih mesta;
 • Vrste i načini procene individualnih potencijala;
 • Motivacija za rad;
 • Izrada plana razvoja potencijala;
 • Metode i tehnike razvoja potencijala zaposlenih;
 • Karakteristike uspešnog programa razvoja individualnih potencijala;
 • Praktičan rad: Izrada plana razvoja potencijala.

Ishodi: Kandidati će moći da steknu znanja o najvažnijim karakteristikama talent menadžmenta, kao najsavremenijeg potkoncepta razvoja LJR, kao i znanja o delovanju u toj oblasti, sa fokusom na razvoj i zadržavanje talenta u organizaciji; sticanje novih kompetencija.

Sadržaj:

 • Uvod – Osnovni pojmovi o talentima u upravljanju talentima;
 • Šta su talenti i šta je upravljanje talentima
 • Kako je nastao i zašto je sada poseban menadžment talentima;
 • Šta je svrha menadžmenta talentima
 • Strategija upravljanja talentima
 • Izazovi menadžmenta talentima u svetu i kod nas
 • Regrutovanje i zadržavanje talenata
 • Strateško planiranje i predviđanje potreba za talentima
 • Identifikacija talenata u internoj sredini
 • Privlačenje i regrutovanje talenata spolja
 • Zadržavanje talenata
 • Razvoj talenata – praktičan rad:
 • Procena performansi i procena za razvojem talemanta
 • Kreiranje plana razvoja talenata
 • Uloge u razvoju talenata
 • Kultura za razvoj talenata

Ishodi: Kandidati će steći znanja, veštine i alate neophodne za rukovođenje u oblasti LJR, uz  mogućnost primene istih principa na upravljanje organizacijom; sticanje novih kompetencija.

Sadržaj:

 • Pojam rukovođenja;
 • Uloga rukovodioca u organizaciji;
 • Komponente i faktori procesa rukovođenja;
 • Stilovi rukovođenja;
 • Situaciono rukovođenje;
 • Kanali komunikacije u procesu rukovođenja;
 • Sagledavanje sopstvenih prepreka i ograničenja u komunikaciji sa zaposlenima i sprovođenju uloge rukovodioca;
 • Efikasno pružanje fidbeka zaposlenima

Ishodi: Kandidati će moći da ovladaju ključnim principima primene radnog zakonodavstva i samostalne pripreme kadrovske dokumentacije u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima uz obučenost za administriranje u ovoj oblasti.

Sadržaj

 • Radno-pravni dokumenti: Neophodna dokumentacija za zaposlene u skladu sa Zakonom o radu i drugim propisima u oblasti rada
 • Dokumentacija za zaposlene u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu i podzakonskim propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Kotizacija i popusti

Kotizacija za ceo program iznosi 98.500 (+PDV).

U ovom terminu odobravamo popust od 40%, pa kotizacija iznosi 59.100(+PDV)

Za prijave na pojedinančne module, kotizacija iznosi 12.500 (+PDV) po modulu.