Škola upravljanja ljudskim resursima

Home   /   Škola upravljanja ljudskim resursima

ŠKOLA LJUDSKIH RESURSA

u skladu sa savremenom evropskom praksom

Uloga ljudskih resursa u organizacijama menja se brzinom kojom se menja tehnologija i globalno tržiste. Ulaganjem u razvoj ljudskih resursa kompanije dobijaju zaposlene koji postaju kompetentniji, fleksibilniji, lakše i brže se adaptiraju na promene u poslovnom okruženju, a kompanije dobijaju šansu da se razvijaju u novim pravcima. Talent menadžment kao oblik ulaganja u ljude, a samim tim i u organizaciju, predstavlja, bez obrira na troškove, najjeftiniji vid ulaganja u budućnost. Radno-pravni okviri i administriranje u ovoj oblasti deo su profesionalnih dužnosti za koje ćete na ovoj školi biti pripremljeni, ili ćete inovirati svoja znanja i veštine.

Predavanja  su zasnovana na interaktivnim  radionicama i aktivnoj razmeni  sa učesnicima i potkrepljena su  praktičnim primerima iz bogatog iskustva  predavača koji su afirmisani profesionalci  sa dugogodišnjim  radnim iskustvom u HR praksi i primeni radnog zakonodavstva.

Polaznici koji prođu sve module Škole i polože završni ispit će:

 • Razumeti elemente i procese savremenog pristupa upravljanju ljudskim resursima baziranog na kompetencijama i razvoju potencijala zaposlenih;
 • Biti u mogućnosti da prepoznaju prostor za primenu savremenog koncepta upravljanja ljudskim resursima u u svojoj organizaciji  (definisanje kompetencija za rad, izrada opisa poslova, utvrđivanje postupka selekcije, ocenjivanja i  razvoja zaposlenih, talent menadžment…);
 • Unaprediti sopstvene veštine u procesima upravljanja ljudskim resursima (izrada obrazaca, formulara i druge prateće dokumentacije u oblasti HR-a; vođenje intervjua u postupcima selekcije, ocenjivanja i razvoja zaposlenih; asertivne komunkacije i pružanja fidbeka zaposlenima…);
 • Biti u mogućnosti da procene sopstvene potencijale za dalji lični i profesionalni razvoj u oblasti upravljanja ljudskim resursima.
 • Biti osposobljeni za samostalno administriranje u oblasti radno-pravnih odnosa
 1. Dr Dobrila Vujić, HR konsultant i edukator – trener  realizovala je niz  otvorenih i in house  seminara  u renomiranim preduzećima (SIMENS, ERIKSON, PIVARA ČELAREVO, EDB, BEOGRAD, INFOSTAN…), zatim u državnoj administraciji i institucijama za više stotina učesnika – menadžera i zaposlenih. Radila je  i radi na  značajnim razvojnim projektima  implementacije i unapređenja prakse angažovanja ljudskih potencijala u našoj sredini.
 2. Sanja Leverda, psiholog sa radnim iskustvom od preko 20 godina u oblasti organizacione i kliničke psihologije. Učestvovala u brojnim domaćim i međunarodnim projektima koji su za cilj imali uvođenje savremenih metoda upravljanja ljudskim resursima i njihova primena u radnim organizacijama. Ima predavačko iskustvo na savetovanjima, seminarima i konferencijama. Glavne oblasti rada – regrutacija i selekcija kadrova, razvoj sistema kompetencija u organizaciji, razvoj  zaposlenih u oblastima komunikacije,  rukovođenja,  upravljanja  stresom. Radi u Službi za upravljanje kadrovima Vlade RS.
 3. Dr Natalija Radivojević Banović, psiholog. Osnovne, master i doktorske studije završila na Odeljenju za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu. Od 2007. godine aktivna u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima, kako u privatnom sektoru, tako i u državnoj upravi. Značajno radno iskustvo u oblasti profesionalne selekcije i razvoja zaposlenih, kao i trenersko iskustvo u relevantnim oblastima (procena radnog učinka, koučing i razvoj potencijala zaposlenih, motivacija za rad i zadovoljstvo poslom, profesionalna selekcija). Radi u Službi za upravljanje kadrovima Vlade RS.
 4. Aleksandra Stanković, diplomirani psiholog i predavač u državnoj upravi. Dugogodišnje iskustvo u profesionalnoj selekciji i razvoju zaposlenih. Zvršila više specijalizovanih profesionalnih obuka u obalsti LjR. Radi u Službi za upravljanje kadrovima Vlade RS.
 5. Maja Ilić, Inspektorat rada Republike Srbije, sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti inspekcijakog nadzora u primeni radno-pravnog zakonodavstva (Zakon o radu, Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakon o uzbunjivačima). Raspolaže višegodišnjim nastavnim iskustvom (obučavanje stučnjaka u državnim institucijama i privredi u pomenutim oblastima).

Fond časova: 88 školskih časova, od čega po svakom modulu 7 časova nastave i vežbanja uz 4 obavezna časa za ispunjavanje vanastavnih obaveza (rad na poslovnim slučajevima)

Predavači su konsultanti i edukatori sa dugogodišnjim radnim iskustovm kao i ekspreti nadležnih državnih institucija:

 1. Služba za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije
 2. Inspektorat za rad Republike Srbije
 3. Konsultant u oblasit ljudkih resursa, praktičar

PROGRAM ŠKOLE

Ishodi: Kandidati će upoznati savremini koncept upravljanja ljudskim resursima i modele upravljanja, sa orijentacijom na rezultat.

Sadržaj:

 • Kako je nastao koncept ULjR-promene u poslovnom ambijentu u drugoj polovini 20. veka – nastanak HRM koncepta – ljudi izvor poslovne uspešnosti;
 • Šta su ljudski resursi,od čega zavisi uspeh u radu i šta je upravljanje ljudskim resursima;
 • Kako se upravlja ljudskim resursima u organizaciji-metode i uloge ULjR;
 • Promene u poslovnom okruženju u 21. veku-nova ekonomija, nova organizacija i novii zahtevi prema zaposlenima-novi pristup ULjR;
 • Kompetencije kao odgovor na nove zahteve i izazove ULjR;
 • ULjR na bazi kompetencija;
 • Praktičan rad: definisanje kompetencija.

Ishodi: Kandidati će moći da samostalno izvrše analizu posla svakog pojedinca, da saglasno potrebama organizacije i zahtevanim kompetencijama sačine adekvatan opis posla

Sadržaj:

 • Istorijski počeci analize posla;
 • Svrha, definicija i značaj;
 • Tehnike i instrumenti analize posla;
 • Pojam, svrha, značaj i uloga kompetencija prilikom definisanja opisa posla;
 • Opis i specifikacija posla (definicija i značenje);
 • Svrha i značenje dizajna posla;
 • Redizajn posla, uvećanje i obogaćivanje posla;
 • Model karakteristika posla;
 • Evaluacija kvaliteta analize posla;
 • Praktiča rad: analiza posla,izrada opisa radnog mesta,uključivanje kompetencija.

Ishodi: Kandidati će moći da savladaju sve ključne principe selekcije kandidata, metode selekcije i steknu sposobnost sa objektivnu selekciju kandidata; sticanje novih kompetencija.

 

Sadržaj:

 • Regrutacija i selekcija kandidata;
 • Pregled metoda selekcije;
 • Primena koncepta kompetencija u postupku selekcije;
 • Šta dobijamo upotrebom psiholoških testova?
 • Assesment centri;
 • Intervju baziran na kompetencijama;
 • Donošenje odluke o izabranom kandidatu;
 • Praktičanrad: intervju, odluka o izboru.

Ishodi: Kandidati će moći da savladaju ključne principe oceljivanja zaposlenih, metode njihovog materijalnog i nematerijalnog motivisanja i nagrađivanja u skladu sa rezultatima rada; sticanje novih kompetencija.

 

Sadržaj:

 • Upravljanje razultatima;
 • Ocenjivanje radne uspešnosti-smisao i značaj;
 • Različiti modeli ocenjivanja-prednostii nedostaci;
 • Planiranje i postavljanje radnih ciljeva;
 • Profil kompetencija;
 • Odabir kriterijuma i indikatora u ocenjivanju;
 • Preduslovi objektivnog i valjanogocenjivanja;
 • Odabir ocena i davanje povratne informacije;
 • Posledice ocenjivanja;
 • Savremene strategije motivisanja zaposlenih;
 • Vertikalno i horizontalno napredovanje;
 • Sistemi i pravila materijalnog nagrađivanja;
 • Praktičan rad: Modeli ocenjivanja.

Ishodi: Kandidati će moći da steknu ključna znanja o značaju i principima razvoja individualnih potencijala zaposlenih, metodama koje su u praksi primenjive u toj oblasti, a u funkciji povećanja kompetencija zaposlenih i rezultata organizacije; sticanje novih kompetencija.

 

Sadržaj: 

 • Pojam razvoja zaposlenih;
 • Značaj investiranja u razvoj zaposlenih;
 • Način sticanja znanja kod odraslih i usvajanje znanja na radnom mestu;
 • Usklađivanje plana razvoja potencijala zaposlenih sa dugoročnim ciljevima organizacije i potrebama radnih mesta;
 • Vrste i načini procene individualnih potencijala;
 • Motivacija za rad;
 • Izrada plana razvoja potencijala;
 • Metode i tehnike razvoja potencijala zaposlenih;
 • Karakteristike uspešnog programa razvoja individualnih potencijala;
 • Praktičan rad: Izrada plana razvoja potencijala.

Ishodi: Kandidati će moći da steknu znanja o najvažnijim karakteristikama talent menadžmenta, kao najsavremenijeg podkoncepta razvoja LjR, kao i znanja o delovanju u toj oblasti sa fokusom na razvoj i zadržavanje talenata u organizaciji;  sticanje novih kompetencija.

 

Sadržaj: 

 • Uvod-Osnovni pojmovi o talentima u upravljanju talentima;
 • Šta su talenti i šta je upravljanje talentima;
 • Kako je nastao i zašto je sada poseban menadžment talentima;
 • Šta je svrha menadžmenta talentima;
 • Strategija upravljanja talentima;
 • Izazovi menadžmenta talentima u svetu i kod nas.
 • Regrutovanje i zadržavanje talenata
 • Strateško planiranje i predviđanje potreba za talentima;
 • Identifikacija talenata u internoj sredini;
 • Privlačenje i regrutovanje talenata spolja;
 • Zadržavanje talenata.
 • Razvoj talenata-praktičan rad
 • Procena performansi i prcena za razvojem talenata;
 • Kreiranje plana razvoja talenata;
 • Uloge u razvoju talenta;
 • Kultura za razvoj talenata.

Ishodi: Kandidati će moći da steknu znanja, veštine i alate neophodne za rukovođenje u oblasti LjR, uz mgućnost primene istih principa na upravljanje organizacijom; sticanje novih kompetencija.

 

Sadržaj: 

 • Pojam rukovođenja;
 • Uloga rukovodioca u organizaciji;
 • Komponente i faktori procesa rukovođenja;
 • Stilovi rukovođenja;
 • Situaciono rukovođenje;
 • Kanali komunikacije u procesu rukovođenja;
 • Sagledavanje sopstvenih prepreka i ograničenja u komunikaciji sa zaposlenima i sprovođenju uloge rukovodioca;
 • Efikasno pružanje fidbeka zaposlenima

Ishodi: Kandidati će moći da ovladaju ključnim principima primene radnog zakonodavstva i samostalne pripreme kadrovske dokumentacije u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima uz obučenost za administriranje u ovoj oblasti.

 

Sadržaj:

RADNO- PRAVNI  DOKUMENTI-NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA ZAPOSLENE U SKLADU SA ZAKONOM O RADU I DRUGIM PROPISIMA U OBLASTI  RADA 

 • Ugovor o radu-osnovni,zaključen danom zasnivanja radnog odnosa i sadržina istog;
 • Svi pripadajući aneksi ugovora o radu;
 • Radna knjižica;
 • Prijava na obavezno socijalno osiguranje i dokaz daje zaposleni dobio kopiju iste;
 • Obračunska lista;
 • Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora;
 • Propisani obrasci za zaposlene koji su u radnom odnosu ili su radno angažovani;
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova;
 • Pravilnik o radu.

 

DOKUMENTACIJA ZA ZAPOSLENE U SKLADU SA ZAKONOM O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjU O RADU,ZAKONOM O SPREČAVANjU ZLOSTAVLjANjA NA RADU I PODZAKONSKIM PROPISIMA U OBLASTI  BEZBEDNOSTI  I  ZDRAVLjA NA RADU

 • Obrazac 6-evidencija o osposobljavanju zaposlenog za bezbedan i zdrav rad;
 • Model progama o osposobljavanju zaposlenih iz oblasti BZR;
 • Obaveštenje o zabrani vršenja zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja na radu i zloupotrebi prava na zaštitu od takvog ponašanja;
 • Obaveštenje o pravima uzbunjivača;
 • Izveštaj o izvršenom prethodnom, odnosno periodičnom lekarskom pregledu za zaposlene koji rade naradnom mestu sa povećanim rizikom;
 • Propisane evidencije u oblasti BZRu skladu sa Pravilnikom o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Stručni nalazi o izvršenom pregledu i ispitivanju opreme za rad i uslova radne okoline;
 • Deklaracija o saglasnosti proizvoda (mašine);
 • Izmene i dopune akta o proceni rizika na radnom mestu i radnoj okolini u skladu sa novim izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu.