Centar za ePoslovanje

Početna   /   Centar za ePoslovanje

Elektronsko poslovanje, IT bezbednost, korporativna forenzika, eUprava

- zakonske obaveze, odgovornosti organizacija i odgovornih lica -

Institut za ekonomsku diplomatiju, u skladu sa rastućim potrebama poslovne i stručne zajednice Srbije i regiona, a u kontekstu digitalne ekonomije, osniva novu organizacionu jedinicu u svom sastavu – Centar za elektronsko poslovanje.

Centar za elektronsko poslovanje (CEP) se bavi poslovima stručne edukacije i direktnog konsaltinga u oblastima poslovne informatike, elektronskog poslovanja, korporativne digitalne forenzike i IKT bezbednosti. Svoje usluge zasniva na konkretnim potrebama svojih klijenata i prilagođava ih svakom konkretnom privrednom subjektu ili pojedincu. Delatnost Centra je usmerena na sve poslovne organizacije i pojedince koji u svom svakodnevnom radu imaju potrebu za dodatnim znanjem ili stručnom savetodavnom podrškom iz ovih oblasti.

CEP Instituta za ekonomsku diplomatiju ima za cilj da bude prepoznatljiv i lako dostupan javnim institucijama, poslovnoj zajednici i svakom poslovnom čoveku koji ima potrebe za dodatnim poslovnim usavršavanjima ali i stručnim savetima u svakodnevnom radu.

Stručni tim CEP-a je sačinjen od vhunskih stručnjaka za klasični i digitalni marketing, potom od eksperata sa dugogodišnjim iskustvom u edukativnom radu, višegodišnjim profesionalnim iskustvima u svim oblastima primene IT teknologije. Stručne kompetencije tima se zasnivaju kako na najvišem formalnom obrazovanju tako i na ogromnom praktičnom iskustvu u oblastima za koje je svaki član tima nadležan.

Instruktori i konsultanti CEP-a:

 1. Prof. dr Gojko Grubor, ekspert za zaštitu informacija u računarskim sistemima i mrežama, digitalnu forenziku i upravljanje procesima u informacionim sistemima. Uveo je u program digitalne forenzike u visokoškolski obrazovni sistem Republike Srbije.
 2. Časlav Maksić, master informatike, istaknuti ekspert za primenjenu zaštitu informacija sa dugogodišnjim iskustvom u primeni forenzičkih alata na brojnim projektima u procesima državnog istražnog postupanja i korporativne digitalne forenzičke istrage. Jedan je od vodećih ovlašćenih stalnih sudskih veštaka za digitalnu forenziku u Republici Srbiji.
 3. Dragan Stojanović dipl.ing. radi na poslovima kontrole primene informacionih tehnologija u poslovnom okruženju. Bavi se analizom poslovnih podataka za potrebe poslovnog odlučivanja kao i na drugim poslovima primene računarskih aplikacija u oblasti kontrolinga. Više od 30 godina je posvetio primeni računarskih tehnologija u poslovnom okruženju – preduzećima. Kao nerazdvojni deo primene i implementacije novih tehnologija u poslovanju bavi se obučavanjem korisnika i u tu svrhu napisao je i objavio više priručnika namenjenih korisnicima najpoznatijih svetskih softverskih brendova Adobe, Microsoft, Autodesk, itd. U svojoj karijeri projektovao je i implementirao više informacionih sistema i aplikacija u različitim poslovnim oblastima. Najviše je radio na OLTP sistemima za računovodstvo i finansijski menadžment, a kao predavač je učestvovao i na različitim konferencijama u zemlji i regionu.
 4. Vojkan Stanković, IT inženjer, consultant, sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti edukacie I prakse u o svefri elektronskog poslovanja.
 5. Mr Slobodan Stojanović, ekspert Ministarstva spoljnih poslova RS, sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti IT bezbednosti, elektronskog polsovanja I najsložnijih poslova u oblasti zaštite podataka.

Svakodnevni rad CEP-a se zasniva na aktivnom korišćenju savremenih digitalnih komunikacija čime se kreira neposrednost i prilagođenost poslovnim potrebama savremenog radnog čoveka.

Edukacija je usluga koju Institut za ekonomsku diplomatiu već 16 godina dokazano kvalitetno pruža privrednim subjektima Srbije. Idući u susret zahtevima novog, digitalnog doba, kroz aktivnost Centra za digitalno poslovanje, podižemo kvalitet ove usluge na još viši nivo, a u cilju praćenja najnovijih svetskih trendova i njihovoj implementaciji u domaće poslovanje usklađeno sa nacionalnim zakonodavstvom.

Svaki od naših stručnih predavača je svojim dosadašnjim radom stekao status uspešnog i od strane više hiljada polaznika priznatog edukatora. Tehninčka opremljenost i namenski prostor za edukaciju omogućavaju odvijanje vrhunske kako teorijske tako i praktične (radioničke) nastave, obzirom da Centar raspolaže računarskim kabinetom u kojem se nastava odvija po principu „hands-on“.

Neki od naših edukativnih proizvoda su već dobro poznati na tržištu znanja:
– Škola Elektronskog poslovanja (Normativno-pravni okvir elektronskog poslovanja; Finansijsko elektronsko poslovanje; Elektronska administracija)
– Primena GDPR i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
– Informaciona bezbednost – primena zakonodavstva; Izrada Akta o IKT bezbednosti
– Poslovna primena Microsoft office programa (Excel – srednji nivo, napredni nivo, PowerPivot, PowerPoint i dr)
– Škola digitalne korporativne forenzike (5 modula)
– Digitalni marketing
– Informacioni sistem CRF
– Softver Digitalna arhiva – konstrukcija i plasiranje na tržištu

U slučajevima kada naši partneri imaju potrebu za specifičnom edukacijom koja treba da odgovori posebno njihovim potrebama, CEP organizuje i sprovodi in-house obuke, koje se mogu sprovesti u prostorijama same poslovne organizacije ili u našoj nastavnoj sali.

Svi naši stručni seminari i radionice se mogu prilagoditi potrebama poslovnih partnera, kako tematski, tako i u pogledu broja nastavnih časova, dinamike realizacije nastave, mesta realizacije i sl…

Stručno savetovanje je naš proizvod kojem ćemo u budućnosti, zbog sve većih i složenijih zahteva tržišta na koje mnoge poslovne organizacije ne mogu samostalno da odgovore, posvetiti najveću pažnju.

Paketi konsnalting usluga su uvek prilagođeni potrebama i uslovima koje postavlja partner, vezano za vreme i način sprovođenja, zaštite tajnosti poslovnih i ličnih podataka i međusobne poslovne saradnje po najvišim pravnim i etičkim principima.

Konsalting se može odnositi na svaku oblast kojom se Centar za digitalno poslovanje IED-a bavi posebno, ili se oblasti, u skladu sa potrebama naručioca, mogu multidisciplinarno kombinovati u cilju rešavanja problema sa kojima se poslovni subjekti susreću. Npr. u cilju rešavanja nekih konkretnih problemskih situacija jedne komercijalne službe, možemo zaposlenima dati savet kako da svoje poslovanje učinje efikasnijim upotrebom svih alata elektronskog poslovanja – elektronske adrese, pečata, potpisa, arhiviranja i sl, da podatke o prodaji svojih proizvoda efikasnije i tačnije evidentiraju koristeći pivot i powerpivot tabele a zatim i kako da ih učine bezbednim, korišćenjem tehnika savremene IT bezbednosti.

Ukratko, naš konsalting može da se odnosi na konkretnu oblast ili na celu liniju povezanih aktivnosti koje zahvataju više segmenata digitalnog poslovanja a sve zajedno omogućavaju efikasnije i bezbednije poslovanje.

Institut za ekonomsku diplomatiju je tokom 2014. godine pokrenuo drugu fazu realizacije petogodišnjeg makro-porojekta:„Nacionalna ekonomska bezbednost kao jedna od osnova nacionalne ekonomske diplomatije“. Ključna tematska oblast druge faze realizacije projekta je Inovacioni projekat: „Softver za interaktivnu obuku za sprečavanje pranja novca”, kojeg je, po konkursu, prihvatilo i sufinansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Inovacioni projekat je uspešno završen u planiranom roku (krajem prve polovine 2015.godine), izazivajući veliko intresovanje u zemlji i inostranstvu: samo tokom jednogodišnjeg istraživanja i realizacije prjekta, za poslovnu zajednicu i institucije Srbije je obavljeno 9 veoma uspelih specijalizovanih obuka u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, usaglašenih sa tematskim segmentima i dinamikom realizacije inovacionog projekta.
Istraživači na inovacionom projektu:

 • Prof. dr Miroslav Raičević,
 • Aleksandar Vujičić,
 • Mr Ljubiša Radivojević, IT ekspert,
 • Jelena Pantelić, konsultant OEBS-a
 • Milunka Milanović, konsultant OEBS-a

TIM KOJI JE REALIZOVAO PROJEKAT:
Rukovodilac petogodišnjeg makro-projekta „NEB-ED: NACIONALNA EKONOMSKA BEZBEDNOST KAO JEDNA OD OSNOVA NACIONALNE EKONOMSKE DIPLOMATIJE“:

Prof. dr Miroslav Raičević, direktor Instituta za ekonomsku diplomatiju, predavač (po pozivu) na Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije
Rukovodlac II segmenta makroprojekta „NEB-ED“: “SOFTVER ZA INTERAKTIVNU OBUKU ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA” (jednogodišnji inovacioni projekat):

Aleksandar Vujičić, raniji direktor Uprave za sprečavanje pranja novca Republike Srbije, konsultant OEBS-a

Sekretar projekta: Jelena Simović, Institut za ekonomsku diplomatiju

Stvaranje specijalizovanog softvera, kao dopunskog i veoma efikasnog sredstva za obuku u ovoj oblasti (kakva do sada nije postojala u zemlji i regionu), u potpunosti odgovara sadašnjim i nastupajućim potrebama, kao i novim međunarodnim standardima obuke i primene zakonodavstva u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

“Softver za interaktivnu obuku za sprečavanje pranja novca” je zaštićeno intelektualno vlasništvo Instituta za ekonomsku diplomatiju.

DA — DIGITALNA ARHIVA:
SOFTVERSKI SISTEM ZA FORMIRANJE I UPRAVLJANJE DOKUMENTARNIM MATERIJALOM

Softverski sistem „DIGITALNA ARHIVA“ rešava problem čuvanja i pristupa dokumentarnom materijalu omogućavajući formiranje i upravljanje kako podacima o odrednicama dokumentarnog materijala uključujući i lokacijske podatke, tako i digitalizovanim dokumentima. Implementacijom ovog softvera u poslovni sistem svake organizacije, ili institucije, postiže se efikasno centralizovano čuvanje i upravljanje dokumentima, snižavaju se troškovi manipulacije dokumentarnim materijalom, povećava produktivnost administrativnog rada, osigurava apsolutna tačnost i brzo pronalaženje i dostup-nost svih arhiviranih dokumenata, digitalizovanih za pregled i reprodukciju, dopri-noseći povećanju efikasnosti rada.

Korisnici sistema imaju na raspolaganju program kao efikasan alat za rad sa svim vrstama dokumenata:

 1. sa standardnim i sa korisnički definisanim atributima kao odrednicama dokumenata;
 2. sa korisnički definisanim kategorijama dokumenata sa svojim atributima;
 3. sa korisnički definisanim rokovima čuvanja dokumenata po kategorijama dokumentarnog materijala;
 4. sa digitalizovanim dokumentima: od skeniranih dokumenata do audio-video snimaka.