Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   24. Škola javnih nabavki

Detalji

 • On line (ZOOM platforma):5, 12, 19. i 26. oktobar 2024. godine od 10h
 • Predavači su eksperti za javne nabavke:Miloš Jović i Danijela Bojović (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti (detalji na stranici):U pretplatnom periodu - 40% popustat (detalji na stranici)

24. Škola javnih nabavki

U SKLADU SA NAJNOVIJIM IZMENAMA ZJN; OSPOSOBLJAVA ZA PRAKTIČAN SAMOSTALAN RAD U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI; KOMPLETNA PRIPREMA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE, UKLJUČIV I PRIPREMU ZA PROVERU OSPOSOBLJENOSTI ZA RAD NA PORTALU JN (novina od 1.1.2024)

             Počinje 24. škola javnih nabavki! Od 1. januara 2024. godine stupile su na snagu brojne izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama. U skladu s tim, Institut nastavlja sa uspešnom realizacijom “Škole javnih nabavki” i oglašava upis nove, dvadesetčetvrte, generacije na ovu jedintvenu specijalizovanu obuku. Polaznici će imati priliku da kroz program od 24 nastavna časa, koji je modifikovan i osavremenjen, odnosno u potpunosti usklađen sa najnovijim izmenama, ovladaju sistemom javnih nabavki, odnosno njegovim stvarnim i praktičnim funkcionisanjem “od A do Š” i da se ujedno pripreme za polaganje ispita za službenika za javne nabavke, kako za njegov teorijski, tako i za praktični deo – rad na Portalu JN, što je od ove godine uvedeno kao obavezan sastavni deo ispita  za službenika za JN.

(ceo program obuke možete preuzeti u pdf formatu OVDE )

O Školi

Škola javnih nabavki je jedinstvena obuka na tržištu Srbije koja, kroz fond od 24 nastavna časa, osposobljava polaznike za samostalan praktičan rad na poslovima javnih nabavki. Eksperti iz ove oblasti će kroz ovaj nastavni proces omogućiti da polaznici ostvare dva osnovna cilja:

1) profesionalno osposobljavanje polaznika za polaganje stručnog ispita za službenika za javne nabavke, što uključuje kako pripremu za teorijski deo ispita, tako i posebno pripremu za praktični deo koji se odnosi na rad na Portalu JN, što je od 1. januara 2024. godine uvedeno kao obaveza;

2) obuka za samostalan rad u oblasti javnih nabavki i  zakonito postupanje u cilju ekonomičnog, efikasnog i transparentnog trošenja sredstava u sistemu javnih nabavki. Posebna pažnja biće posvećena specifičnim problemima sa kojima se srećete u svakodnevnom radu.

Škola je namenjena kako ponuđačima tako i naručiocima u postupku javnih nabavki što polaznicima omogućuje celovitost informacija i uvid u postupak javnih nabavki sa aspekta “druge strane”.

Program škole je u potpunosti usklađen sa izmenama i dopunama Zakona koje su ušle u primenu od 1. januara 2024. godine, i modifikovan je prema realnim potrebama polaznika i stečenom iskustvu u proteklom periodu.

Škola javnih nabavki ima za cilj ovladavanje kompletnim sistemom sprovođenja javne nabavke od planiranja, preko definisanja i realizacije različitih postupaka (koje propisuje Zakon o javnim nabavkama), do izvršenja svakog konkretnog ugovora o javnoj nabavci, a u skladu sa pozitivnim zakonskim rešenjima.

Po završetku obuke, polaznici će biti u stanju da:

 • Ovladaju institucionalnim i zakonodavnim okvirima javnih nabavki
 • Primene ključna načela koja prožimaju ceo proces javne nabavke
 • Primenjuju principe i okvire zakonitog postupanja pri sprovođenju svake vrste javne nabavke
 • Vrše, zahvaljujući stečenim kompetencijama, svaku praktičnu aktivnost koju iziskuje proces javnih nabavki

1. Miloš Jović, ekspert iz oblasti javnih nabavki, do skora zaposlen u Kancelariji za javne nabavke, a zatim u privredi. Autor je više knjiga i publikacija iz oblasti javnih nabavki a poslednjih godina je bio predavač na velikom broju seminara, radionica i stručnih skupova iz oblasti javnih nabavki u zemlji i inostranstvu.

2. Danijela Bojović, ekspert iz oblasti javnih nabavki, ranije zaposlena u Kancelariji za javne nabavke na mestu pomoćnice direktora, a nakon toga u privredi, predavač na velikom broju obuka, radionica i stručnih skupova iz oblasti javnih nabavki.

 • Škola javnih nabavki se realizuje kroz 24 nastavna časa, od kojih su teorija (zakonodavstvo) i praktičan rad zastupljeni sa po 50% nastavnog fonda
 • Nastava je organizovana u 4 nastavna modula (nastavnih jedinica)
 • Za svaku nastavnu jedinicu je zadužen predavač koji je usko specijalizovan za teme koje modul obrađuje
 • Za svaku nastavnu jedinicu polaznici dobijaju literaturu koju priređuju predavači / eksperti za predmetnu nastavnu jedinicu
 • Nastava se realizuje kroz interaktivan individualni i grupni rad, korišćenjem brainstorming metoda, diskusije, simulacije slučajeva, studije sučajeva, predavanja i vežbe
 • Poseban deo obuke je posvećen pripremi za polaganje ispita za službenika za javne nabavke i obuhvata i simulaciju samog ispita kroz svaku nastavnu jedinicu, a jedan nastavni modul je posvećen upravo pripremi za rad na Portalu JN, što je od ove godine postalo obavezan sastavni deo ispita kog svi kandidati moraju da polože.
 • Na samom kraju, biće sprovedeno kratko testiranje koje ima za cilj samoprocenu stečenog znanja.

U proteklom periodu veliki broj obuka realizovan je on-line a da, pri tome, nastava nije izgubila na kvalitetu (na osnovu evaluacije polaznika). Obzirom na dugotrajnost obuke, a kako bi što manje remetila redovne radne i privatne aktivnosti polaznika, obuka se realizuje on line, uz pun kvalitet rada i prezentacije nastavnog sadržaja.

U ovom periodu, na snazi je tradicionalni letnji popust od 40% i važi do 31.8.2024. godine.

Kotizacija za ceo nastavni program (4 nastavna dana po 6 časova, ukupno 24 nastavna časa) iznosi 68.000 dinara (+PDV), a sa popustom od 40% – 40.800 (+PDV), što iznosi svega 10.200,00 po jednom nastavnom danu.

Pored ovoga, odobravamo i dodatnih 5% za prijavu dva ili više učesnika iz iste organizacije.

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se”, gde možete preuzeti formular u .doc formatu i dostaviti ga na bilo koji od naših mejlova, ili popunjavanjem elektronske prijave.

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

011/3077612, 3077613, 063/506097, 063/506097

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

Dana Kostadinović, Kabinet Predsednika Republike Srbije, rukovodilac Finansijske službe:

            “Odlična organizacija i odlični predavači. Baš sam zadovoljna, a Institut je za svaku preporuku i pohvalu”.

Biljana Ristanović, Agencija za restituciju, savetnik:

            “Za svaku preporuku za sve one koji žele da nakon završenog programa steknu utisak da su obogaćeni novim znanjem i da vreme, trud i novac nisu potrošeni uzalud. Svaka čast. Divno iskustvo”.

Tijana Matarugić:

            “Predavači puni znanja, odgovaraju na sva naša pitanja, zainteresovani i motivisani. Organizatori ljubazni, profesionalni i uvek tu za polaznike. Stvarno sam prezadovoljna i preporučujem od srca”.

Anita Grujić, JKP Mediana Niš, stručni saradnik za javne nabavke:

            “Vaše obuke bih preporučila apsolutno svima koji žele da se bave javnim nabavkama i žele da steknu sertifikat službenika za javne nabavke. Oni se ne zasnivaju samo na teoriji koja se iščitava iz Zakona, već kroz praktične primere i vežbe predavači to sve objašnjavaju. Takve vrste obuka su od velike koristi licima koja se bave javnim nabavkama.

Ivan Čović, Ministartvo odbrane – Uprava za nabavke i prodaju

            “Vi ste kao nastavna institucija izuzetno cenjeni u Ministarstvu odbrane, i svi imaju pozitivno mišljenje o kompletnoj organizaciji Škole, kao i o nastavnom kadru koji angažujete”.

Program Škole javnih nabavki

 • Predmet uređivanja i pojmovi, naručilac
 • Načela javne nabavke, pragovi, opšta pravila
 • Izuzeci od primene zakona
 • Mešovita nabavka
 • Planiranje nabaki i istraživanje tržišta
 • Plan javnih nabavki i izmene plana javnih nabavki
 • Procenjena vrednost i podela nabavke u partije
 • Sprečavanje korupcije i sukoba interesa
 • Postupci javnih nabavki (otvoreni postupak, restritivni postupak, konkurentni postupak sa pregovaranjem, pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva, konkurentni dijalog, partnerstvo za inovacije, pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva)
 • Okvirni sporazum
 • Sistem dinamične nabavke
 • Sistem kvalifikacije
 • Elektronska licitacija
 • Elektronski katalozi
 • Društvene i druge posebne usluge
 • Centralizovane javne nabavke
 • Pokretanje postupka javne nabavke i komisija za javnu nabavku
 • Konkursna dokumentacija
 • Tehničke specifikacije
 • Osnovi za isključenje
 • Kriterijumi za izbor privrednog subjekta
 • Rokovi u postupku javne nabavke
 • Oglasi o javnoj nabavci
 • Kriterijumi  za dodelu ugovora
 • Ponuda i načini podnošenja ponude
 • Pregled i stručna ocena ponuda i prijava
 • Dodatna objašnjenja, kontrola i dopuštene ispravke
 • Neuobičajeno niska ponuda
 • Dodela ugovora i zaključenje ugovora
 • Sektorske delatnosti
 • Nabavke iz oblasti odbrane i bezbednosti
 • Izvršenje ugovora (upravljanje ugovorom)
 • Izmena ugovora
 • Evidencije i izveštaji
 • Načela postupka zaštite prava i Aktivna legitimacija u postupku
 • Način i rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava, posledice podnetog zahteva
 • Sadržina zahteva za zaštitu prava
 • Postupak pred naručiocem i postupak pred Republičkom komisijom
 • Pravo na upravni spor, Naknada štete
 • Posebna ovlašćenja Republičke komisije
 • Prekršaji naručilaca i ponuđača
 • Monitoring nad primenom propisa o javnim nabavkama

1) Rad na Portalu javnih nabavki

 • Izrada i objavljivanje planova nabavki
 • Sprovođenje postupka javne nabavke
 • Priprema i podnošenje ponude
 • Registar ugovora i godišnji izveštaj

2) Završna provera  znanja