Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Bankarska garancija

Detalji

 • Opcija 1: Dom kulture Studentski grad, Novi Beograd:10. april 2024. godine od 10h
 • Opcija 2: on line (ZOOM):10. april 2024. godine od 10h
 • Predavač:Radmila Gaćeša, vrhunski ekspert za ovu oblast (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:15.200 (+PDV), odnosno 14.000 (+PDV); detalji o poputima na stranici

Bankarska garancija

KAO SREDSTVO FINANSIRANJA SPOLJNE TRGOVINE, UZ UPOREDNI PRIKAZ BANKARSKE GARANCIJE I DOKUMENTARNOG AKREDITIVA

Bankarska garancija predstavlja jedan od najčešće korišćenih instrumenata u poslovanju pravnih lica sa inostranstvom. Na obuci koju realizujemo 10. aprila 2024. godine, predstavićemo ovaj instrument finansiranja spoljne trgovine koji je, uz dokumentarni akreditiv, najkorišćeniji.

Predavač je Radmila Gaćeša, dugogodišnja zamenica direktora Dojče Banke za Zapadni Balkan, članica Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom pri Udruženju banaka Srbije u dva mandata, i dugogodišnji predavač (više od 20 godina) na brojnim obukama i radionicama iz ove oblasti.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1. Jednoobrazna pravila MTK (Međunarodne trgovinske komore) za garancije na poziv u izdanju MTK

2. Nacionalnim propisima svaka zemlja zadržava pravo da definiše subjekat, odnosno subjekte koji imaju ovlašćenje za izdavanje i poslovanje sa garancijama

3. Propisi Republike Srbije kojima su, pored ostalih, izričito obuhvaćene i nadležnosti u vezi sa poslovanjem sa garancijama, a to su: Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o bankama, Zakon o deviznom poslovanju

4. Osnovna podela garancija je prema izdavaocu:

 • bankarska garancija
 • korporativne garancije koje predstavljaju garancije izdate od strane pravnih lica

5. Bitni elementi bankarske garancije:

 • nalogodavac za izdavanje garancije (uvoznik ili drugi subjekt, na primer izvođač radova prilikom izgradnje, popravke, održavanja objekta i slično)
 • korisnik garancije (izvoznik ili drugi subjekt  u pravnom poslu, na primer investitor izgradnje, popravke, održavanja objekta i slično)
 • banka izdavalac garancije odnosno banka garant
 • informacija o osnovnom poslu u vezi sa kojim se zahteva bankarska garancija
 • maksimalan iznos garancije
 • valuta na koju se izdaje garancija
 • rok važnosti garancije odn. informacija o događaju čijim nastankom prestaje važnost garancije
 • uslovi naplate po garanciji, a koje korisnik garancije u postupku podnošenja zahteva za naplatu mora u potpunosti ispoštovati
 • eventualne odredbe u pogledu smanjenja garantnog iznosa – Ovakve situacije se po pravilu sreću kod dugoročnih aranžmana i/ili kod ugovora velike vrednosti.

6. Vrste garancija

 • Prema prirodi obaveze koju preuzima banka garant:

a) apstraktna garancija

b) klauzalna garancija

 • Prema uslovima za isplatu garantnog iznosa

a) uslovna garancija

b) bezuslovna garancija

 • Prema vrsti obaveze koju banka preuzima po osnovu izdate garancije

a) činidbene garancije – za ozbiljnost ponude; za dobro izvršenje posla; za povraćaj avansa; za oslobađanje garantnog depozita; za otkazivanje nedostataka u garantnom roku…

b) plative garancije – garancije za uredno vraćanje kredita; garancije za blagovremeno plaćanje izvozniku za isporučenu robu; garancije za izmirenje carinskih obaveza; garancije za polaganje depozita

7. Modeli  izdavanja bankarske garancije

 • putem SWIFT-a ili
 • na memorandumu banke

8. Najčešće uočeni razlozi neuspešne naplate po garanciji

 • odstupanje između odnosa na koji glasi garancija i zahtevanog iznosa koji je predmet zahteva za plaćanje
 • formalna odstupanja u pogledu punog naziva i/ili adrese sedišta banke izdavaoca garancije
 • odstupanja u otpremnim dokumentima
 • odstupanje u pogledu roka podnošenja zahteva za isplatu u odnosu na garancijom definisan rok, kao i brojni drugi

9. Uporedni prikaz bankarske garancije i dokumentarnog akreditiva

(program u pdf formatu možete preuzeti OVDE )

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme. I u jednom i u drugom slučaju broj učesnika je ograničen zbog izuzetne interaktivnosti nastave i kvaliteta rada.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 15.200,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 14.000 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popust:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta
 • Za dva i više učesnika odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs