Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Bezbedna primena biocida

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta, Pregrevica 168
 • Vreme:10. novembar 2017. godine od 10 do 15,30 časova
 • Predavači - eksperti Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju::Dr sci. med. Veselin Radonjić, dr vet.med. Branislav Pešić, dr Katarina Šerović, dr Ivan Aleksić, Tatjana Ćurčić, Radmila Sibinović, Marijana Mačužić i Marija Mrkić
 • Kotizacija za učesnike iz Srbije:11.000,00 (+PDV)
 • Kotizacija za učesnike iz zemalja Regiona:90 evra (+PDV)
 • Popusti:Za uplate u roku od 2 dana - 5%; Za dva i više učesnika iz iste organizacije - 10%

Bezbedna primena biocida

Eksperti Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju

Na međunarodnom savetovanju Bezbedna primena biocida, predstavnici Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju govoriće o bezbednoj primeni biocida u skladu sa uredbom (EU) br. 528/2012, preporukama SZO i Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, kao i nacionalnom regulativom.

Zašto učestvovati?

Biocidni proizvodi su aktivne supstance ili preparati koji sadrže jednu ili više aktivnih supstanci, pripremljeni u obliku u kom se snabdevaju korisnici, a čija je namena da unište, odvrate, učine bezopasnim, spreče delovanje ili kontrolišu nepoželjne organizme, hemijski ili biološki.

U procesu pružanja DDD usluga, koriste se različite vrste hemikalija koje pripadaju grupi biocidnih proizvoda. One se mogu svrstati u jednu ili više klasa opasnosti, u zavisnost od sastava gotovog proizvoda, odnosno aktivne materije i drugih komponenti koje su klasifikovane kao opasne.

Cilj je obezbediti da se u promet stavljaju samo biocidni proizvodi koji su dovoljno efikasni da unište nepoželjne organizme, a pritom ne predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje i životnu sredinu.

 

Program savetovanja Bezbedna primena biocida

 1. Zakonska regulativa: Uredba (EU) br. 528/2012 Evropskog parlamenta i veća od 22. maja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i upotrebi biocidnih proizvoda i regulativa u Republici Srbiji (Zakon o biocidnim proizvodima, “Sl. glasnik RS” br. 36/2009, 88/2010 i 25/2015) – Predavač: Maja Mrkić, diplomirani pravnik
 2. Preporuke Svetske zadravstvene organizacije i Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) o upotrebi biocidnih proizvoda u suzbijanju vektora prenosioca zaraznih bolesti – predavač: dr Katarina Šerović
 3. Registracija i obeležavanje biocidnih proizvoda u prometu – predavač: dr sci. med. Veselin Radonjić
 4. Toksikološka evaluacija biocidnih proizvoda – predavač: dr sci. med. Veselin Radonjić
 5. Novine u vezi sa evaluacijom i odobravanjem aktivnih supstanci u EU i njihov uticaj na mogućnosti za stavljanje u promet biocidnih proizvoda na tržište – predavač: dipl. hemičar Tatjana Ćurčić
 6. Upravljanje rizicima u Zavodu za biocide i medicinsku ekologiju – predavač: Tatjana Ćurčić, hemičar
 7. Vektori i vektorski prenosive zarazne bolesti – predavač: dr vet. med. Branislav Pešić
 8. Kontrola populacije vektora prenosioca zaraznih bolesti – predavač: Radmila Sibinović, biolog
 9. Ekotoksikološki parametri biocidnih proizvoda – predavač: dr Ivan Aleksić, biolog
 10. Prva pomoć u trovanju biocidnim proizvodima – predavač: dr Katarina Šerović
 11. Upravljanje otpadom u Zavodu za biocide i medicinsku ekologiju – predavač: Marijana Mačužić, sanitarlno-ekološki inženjer, specijalista.

 

Svi predavači su eksperti Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju, koji je jedinstvena zdravstvena ustanova u Republici Srbiji specijalizovana za kontrolu brojnosti i suzbijanje vektora prenosioca zaraznih bolesti, dezinfekciju i sterilizaciju, kao i praćenje efikasnosti i ekotoksikoloških parametara biocida u cilju očuvanja i unapređenja životne sredine. Kao zdravstvena ustanova akreditovana od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova 2013. godine, Zavod za biocide i medicinsku ekologiju sprovodi integrisani sistem menadžmenta kvaliteta sa usvojenim i primenjenim standardima – ISO 9001, sistem menadžmenta kvalitetom, ISO 14001 sistem menadžmenta zaštitom životne sredine i OHSAS 18001 sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Rad na uvođenju standarda za bezbednost informacija (ISO 27001) i standarda za upravljanje uslugama suzbijanja štetočina (ISO 16636) predstavlja permanentno ulaganje i obezbeđenje poverenja u kvalitet pružanja usluga i unapređenje sistema upravljanja rizicima.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti elektronskim putem, klikom na dugme “Prijavite se”. Za dodatne informacije možete nas kontaktirati:

011/3077612, 3077613, 063/502688

Osoba za kontakt: Jelena Bojkovska

prijava@economicdiplomacy.co.rs

office@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs