Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Budžetsko računovodstvo i izveštavanje

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168)
 • Vreme:23, 24. i 25. oktobar 2019. godine od 10 do 15,30h
 • Predavač:Radulka Urošević, specijalista za budžetski postupak i kontrolu budžeta (detalji na stranici)
 • Kotizacija:25.500,00 (+PDV)
 • Popusti:Za brze uplate 5%; za dva i više učesnika 10%

Budžetsko računovodstvo i izveštavanje

TRODNEVNA SPECIJALIZOVANA OBUKA (18 NASTAVNIH ČASOVA) ZA SAMOSTALNO VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA BUDŽETSKOG RAČUNOVODSTVA, PLANIRANJE, IZVRŠENJE I EVIDENTIRANJE, PERIODIČNO I GODIŠNJE IZVEŠTAVANJE I IZRADU ZAVRŠNOG I KONSOLIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA

Budžetsko računovodstvo i izveštavanje propisano je Zakonom o budžetskom sistemu, a bliže uređeno Uredbom o budžetskom računovodstvu. Ovim zakonom su propisani i poslovi budžetske inspekcije i obaveza eksterne revizije.

Uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i objavljivanje finansijskih izveštaja, kao i odgovornost za budžetsko računovodstvo uređeni su Uredbom o budžetskom računovodstvu.

Pomenuti propisi uređuju i kaznene odredbe, odnosno novčane kazne za prekršaj odgovornog lica korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.

Predavač:

Radulka Urošević, specijalista za budžetski postupak i kontrolu budžeta, sa višegodišnjim iskustvom u oblasti budžetskog računovodstva i revizije javnih sredstava.

Cilj obuke

Polaznici će biti obučeni za budžetsko računovodstvo – vođenje knjiga i izveštavanje, pouzdanu računovodstvenu evidenciju i najčešće nepravilnosti utvrđene od strane nadležnih organa.

Nakon obuke polaznici će umeti da:

 • razumeju poslovne promene i njihov uticaj na bilans;
 • razlikuju računovodstvene osnove i načela za vođenje budžetskog računovodstva
 • razumeju proces planiranja, izvršenja i evidentiranja u budžetskom računovodstvu
 • koriste jedinstvenu budžetsku klasifikaciju
 • sastave periodični i godišnji finansijski izveštaj, završni račun i konsolidovani finansijski izveštaj

Obuka je namenjena:

 • zaposlenima na poslovima računovodstva, finansija, kontrole, inspekcije i revizije,
 • poslovima povezanim sa ovim poslovima
 • svima koji nameravaju da rade na ovim i sličnim poslovima kod korisnika budžetskih sredstava (direktnih i indirektnih), organizacija za obavezno socijalno osiguranje, zdravstvenih i apotekarskih ustanova (korisnika sredstava RFZO).

Nastavni program obuke Budžetsko računovodstvo i izveštavanje

Obuka je podeljena u 10 tematskih celina, koje će sve biti detaljno obrađene:

1. Značaj i svrha pouzdanih računovodstvenih informacija

2. Pravni osnov za budžetsko računovodstvo

 • Zakon o budžetskom sistemu
 • Uredba o budžetskom računovodstvu
 • Uredba o evidenciji i potpisu nepokretnosti i drugih sredstava u državnoj svojini
 • Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije i usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem

3. Osnove  za vođenje budžetskog računovodstva

4. Metodologija budžetskog računovodstva i budžetska klasifikacija

5. Sistem glavne knjige trezora

6. Sastavljanje, dostavljanje i objavljivanje finansijskih izvšetaja

7. Završni račun

8. Međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor

9. Sastavljanje finansijskih izveštaja – primeri

10. Zaključna razmatranja, primeri, konkretna pitanja i odgovori, rešavanje konkretnih problema

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

 

Kotizacija, prijavljivanje i dodatne informacije:

Kotizacija za radionicu iznosi 25.500 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal (sa modelima akata) i posluženje u pauzama.

Popusti: Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo 10% popusta, a za brze uplate (u roku od 2 dana) odobravamo dodatnih 5% popusta.

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs