Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Kadrovska evidencija i neophodna dokumentacija zaposlenih

Detalji

  • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta, Pregrevica 168
  • Vreme:21. mart 2018. godine od 10,30 do 16 h
  • Predavač:Ekspert Inspektorata za rad za oblast radnih odnosa i BNR
  • Kotizacija:9.500,00 (+PDV)
  • Popusti:Za uplate u roku od 2 dana - 5%; Za dva i više učesnika iz iste organizacije - 10%

Kadrovska evidencija i neophodna dokumentacija zaposlenih

Radionica “Kadrovska evidencija i neophodna dokumentacija zaposlenih i njeno sistematizovanje u dosijeu” će vam omogućiti:

  • da se upoznate sa dokumentacijom iz oblasti radno-pravnih odnosa koja je neophodna za evidenciju kadrova;
  • ovladate načinom na koji se dokumentacija zaposlenih sistematizuje u dosijeu zaposlenog;
  • da dokumentaciju i dosije zaposlenog uskladite sa zakonskim propisima;
  • da se pripremite za iznenadnu inspekciju;
  • da se upoznate sa procedurom samoprocene poslodavca o poštovanju propisa u oblasti rada popunjavanjem kontrolnih lista.

Predavač je ekspert Inspektorata za rad za oblast radno-pravnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu

PROGRAM RADIONICE:

1) RADNO-PRAVNI DOKUMENTI – NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZAPOSLENIH U SKLADU SA ZAKONOM O RADU I DRUGIM PROPISIMA U OBLASTI RADA
 – Ugovor o radu – osnovni, zaključen danom zasnivanja radnog odnosa i sadržina istog
– Svi pripadajući aneksi ugovora o radu
– Prijava na obavezno socijalno osiguranje
 – Obračunska lista
– Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora
– Propisani obrasci za zaposlene koji su u radnom odnosu ili su radno angažovani – Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova (model)
– Pravilnik o radu (model)
– Obaveštenje i uverenje (upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo)
2) NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZAPOSLENIH U SKLADU SA ZAKONOM O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU, ZAKONOM O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU I PODZAKONSKIM PROPISIMA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U SKLADU SA IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BZR I NOVIM PODZAKONSKIM PROPISIMA 
 – Obrazac 6 – evidencija o osposobljavanju zaposlenog za bezbedan i zdrav rad, sa posebnim osvrtom na periodično osposobljavanje
 – Model programa o osposobljavanju zaposlenih iz oblasti BZR
– Obaveštenje o zabrani vršenja zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja na radu i zloupotrebi prava na zaštitu od takvog ponašanja
– Obaveštenje o pravima uzbunjivača
– Izveštaj o izvršenom prethodnom, odnosno periodičnom lekarskom pregledu za zaposlene koji rade na radnom mestu sa povećanim rizikom
– Propisane evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
– Stručni nalazi o izvršenom pregledu i ispitivanju opreme za rad i uslova radne okoline
– Deklaracija o usaglašenosti proizvoda (mašine)
– Izmene i dopune akta o proceni rizika na radnom mestu i radnoj okolini u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o BZR i novim podzakonskim propisima
3) KONTROLNE LISTE ZA OBLAST RADNIH ODNOSA I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU – SAMOPROCENA POSLODAVACA O POŠTOVANJU PROPISA U OBLASTI RADA
Kotizacija za radionicu Kadrovska evidencija i neophodna dokumentacija za poslenih iznosi  9.500,00 dinara (+PDV)  i obuhvata nastavu, nastavni materijal, osveženje u pauzama (kafa, čaj, sokovi, sendviči) i sertifikat koji potvrđuje učešće u Radionici.
Za brze uplate izvršene u roku od 2 dana odobravamo popust od 5%. Za dva i više učesnika odobravamo dodatni popust od 10% (popusti se sabiraju).
Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se”, gde možete preuzeti formular u .doc formatu i dostaviti ga na bilo koji od naših mejlova, ili popunjavanjem elektronske prijave.
Informacije:
011/3077612, 3077613, 063/317126
Osoba za kontakt: Olivera Žižović