Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Elektronsko arhiviranje – zakonska obaveza

Detalji

 • Opcija 1: nastavna sala hotel Šumadija, Beograd :22. decembar 2023. godine od 10h
 • Opcija 2: On line (ZOOM):22. decembar 2023. godine od 10h
 • Predavači:Olga Zorić i Vojkan Stanković (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:14.500 (+PDV); 13.500 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Elektronsko arhiviranje – zakonska obaveza

PRIMENA POČINJE 1. JANUARA 2024. GODINE

POSLEDNJI TERMIN PRE POČETKA PRIMENE! Uredba o jedinstvenim tehičko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2022) počinje da se primenjuje 1. januara 2024. godine. Obzirom da je elektronsko arhiviranje vrlo složen i kompleksan posao, koji svoju zakonsku osnovu nalazi u više zakonskih propisa (Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, Zakon o računovodstvu, Zakon o  elektronskom dokumentu, veći broj podzakonskih akata), smatramo da je potrebno blagovremeno se informisati o obavezama i na vreme prilagoditi svoje poslovanje, kako u organizacionom tako i u tehničko tehnološkom smislu.

Cilj obuke je upoznavanje polaznika sa obavezama i načinima efikasnog ispunjenja zakonske obaveze elektronskog arhiviranja.

Predavači su dugogodišnji saradnici i predavači na obukama Instituta za ekonomsku diplomatiju za oblast elektronskog poslovanja:

 • Olga Zorić, konsultantkinja za pravne i poslove bezbednosti
 • Vojkan Stanković, konsultant za elektronsko poslovanje

 

NASTAVNE TEME:

 • Direktni i jasni izvodi zakonskih obaveza eArhiviranja iz više zakonskih propisa
 • Koncizna i jasna objašnjenja pojma i mogućnosti korišćenja elektronskih dokumenata
 • Zakonski validan način printanja eDokumenta u sudski validnu papirnu kopiju
 • Objašnjenje validnosti i mogućnosti upotrebe eFakture u elektronskom i papirnom obliku
 • Izrada Liste kategorija arhivske građe za elektronsku i digitalizovanu poslovnu dokumentaciju (primeri i upustva)
 • eDelovodnik kao uslov postojanja eArhive
 • Načini delovnodnog zavođenja elektronskih i papirnih dokumenata u eArhivi (realni primeri – eDelovodnik i svojeručno potpisan ugovor)
 • Arhivska knjiga u elektronskom obliku (primer izrade iz realne eArhive)
 • Tehnička rešenja eArhive – tehnološke mogućnosti i načini izrade
 • Prikaz primmera softverskih rešenja eArhive i sa eDelovodnikom i eArhivskom knjigom
 • Prikaz efikasnih načina informatičke zaštite sistema za elektronsko arhiviranje
 • Kratka radionica: Procena potrebne investicije izrade eArhive za dati broj procesa obrade i broja elektornskih i digitalizovanih poslovnih dokumenata.

 

Način realizacije, kotizacija i popusti:

Obuka se može, po sopstvenom izboru, pratiti u nastavnoj sali hotela Šumadija (Beograd) ili on-line putem ZOOM platforme. Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 14.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 13.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Popusti:

 • Za brze uplate – 5% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije – dodatnih 10%

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3160180 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs