Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Izrada finansijskih izveštaja i njihovo podnošenje

Detalji

 • Opcija 1 - Beograd, hotel Šumadija (Šumadijski trg 8):1. novembar 2022. godine od 10h
 • Opcija 2 - on line (ZOOM platforma):1. novembar 2022. godine od 10h
 • Predavači:Maja Jovanović i Slobodanka Kelečević (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:12.500 (+PDV) i 11.500 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Izrada finansijskih izveštaja i njihovo podnošenje

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ, ZAVRŠNI RAČUN, NAPLATA PRIHODA I PRIMANJA BUDŽETA; OBIM RASHODA - KVOTE...

Na ovoj radionici, učesnici će se upoznati sa postupkom pripreme i podnošenja finansijskih izveštaja, i to kroz primere iz prakse i konkretne slučajeve na koje su nailazili u svom svakodnevnom poslovanju. Izrada finansijskih izveštaja i njihovo podnošenja biće obrađeni kroz upoznavanje sa svim normativnim rešenjima i njihovom primenom u praksi. Takođe, polaznici će se upoznati sa nadzorom nad izvršenjem, kao i kaznenim odredbama, odnosno odgovornošču koja je propisana Zakonom o budžetskom sistemu.

Seminar je namenjen direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava.

Predavači:

 • Maja Jovanović, diplomirani ekonomista sa višegodišnjim iskustvom u budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija.
 • Slobodanka Kelečević, diplomirani pravnik sa višegodišnjim iskustvom u budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija

 

NASTAVNI PROGRAM radionice “Izrada finansijskih izveštaja i njihovo podnošenje”

I) Uvodni deo

 • Sistem izvršenja budžeta, sistem upravljanja javnim finansijama, upravljačka odgovornost, odgovornost za izvršenje budžeta i finansijskog plana
 • Odgovornost za  budžetsko računovodstvo, ovlašćenja za donošenje računovodstvenih propisa (Uredba o  budžetskom računovodstvu, Pravilnik o budžetskom računovodstvu)

II) Izvršenje budžeta

1) Kalendar za podnošenje finansijskih izveštaja

 • kalendar za nivo republike
 • kalendar završnih računa budžeta lokalne vlasti

2) Sadržaj završnog računa

 • Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova (Obrazac 1-5)
 • Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

3) Naplata prihoda i primanja budžeta

 • Vrsta javnih prihoda  i primanja, donacije, prihodi nastali upotrebom javnih sredstava
 • Dodeljivanje aproprijacija i finansijsko planiranje
 • Planiranje likvidnosti budžeta

4) Određivanje obima rashoda korisnika budžetskih sredstava u određenom periodu – kvote

 • Plaćanje u skladu sa kvotama
 • Preuzimanje obaveza, odgovornost za preuzete obaveze

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u našoj nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 12.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 11.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popust:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10%

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs