Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Javne nabavke u praksi- akreditovani program obuke

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta, Pregrevica 168
 • Vreme:15,22,29. septembar, 6,13,20,27. oktobar i 3. novembar od 10 do 15,30h
 • Predavači:Miloš Jović i Olivera Rajković iz Uprave za javne nabavke i Jasmina Milenković iz Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima JN
 • Kotizacija i popusti:Informacija na stranici

Javne nabavke u praksi- akreditovani program obuke

Miloš Jović, Jasmina Milenković, Olivera Rajković

Akreditacija

Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS broj 611-00-02171/2017-03 od 18.5.2018. godine Institut za ekonomsku diplomatiju je stekao status Javno priznatog organizatora aktivnog obrazovanja odraslih za oblast javnih nabavki. Ovim je program profesionalnog usavršavanja “Škola javnih nabavki” kojeg Institut realizuje već više godina i koju je završilo preko 200 polaznika u 10 upisanih generacija, akreditovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Akreditacija ima za posledicu značajno viši nivo usvojenog znanja što smo postigli proširenjem oblasti koje se obrađuju, povećanjem fonda časova i dodatnim praktičnim radom na zadatim temama.

Program ima za cilj sticanje specijalizovanih znanja i veština (kompetencija) u oblasti javnih nabavki i zakonito postupanje u cilju ekonomičnog, efikasnog i transparentnog trošenja sredstava u sistemu javnih nabavki. Program je zasnovan na realnim potrebama poslovne zajednice u Srbiji sa specijalizovanim, kako teorijskim, tako i praktičnim znanjima u oblasti javnih nabavki, a koja premašuju samo poznavanje normativa.

Ključni cilj obuke je da polaznici ovladaju kompletnim sistemom sprovođenja javne nabavke od planiranja, preko definisanja i realizacije različitih postupaka (koje propisuje Zakon o javnim nabavkama), do izvršenja svakog konkretnog ugovora o javnoj nabavci, a u skladu sa pozitivnim zakonskim rešenjima.

Po završetku obuke, polaznici će biti u stanju da:

 • Ovladaju institucionalnim i zaonodavnim okvirima javnih nabavki
 • Primene ključna načela koja prožimaju ceo proces javne nabavke
 • Primenjuju principe i okvire zakonitog postupanja pri sprovođenju svake vrste javne nabavke
 • Vrše, zahvaljujući stečenim kompetencijama, svaku praktičnu aktivnost koju iziskuje proces javnih nabavki

1) Miloš Jović, Uprava za javne nabavke, diplomirani pravnik sa višegodišnjim iskustvom u javnim nabavkama, najpre u svojstvu ponuđača, a potom i na strani naručioca, kao sertifikovani službenik za javne nabavke. Autor je više knjiga i publikacija iz oblasti javnih nabavki a poslednjih godina je bio predavač na velikom broju seminara, radionica i stručnih skupova iz oblasti javnih nabavki u zemlji i inostranstvu.

2) Jasmina Milenković, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, diplomirani pravnik s više od 12 godina iskustva u javnim nabavkama. Učestvovala je na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim simpozijumima u organizaciji OEBS-a, SIGME, UNPD. Radila je na pripremi stručnog udžbenika “Odluke Komisije za zaštitu prava”. Rešenjem Ministarstva finansija, stekla je znanje ovlašćenog predavača za obuku za polaganje ispita za službenika za javne nabavke i poseduje dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti.

3) Olivera Rajković, šef Odseka za materijalno-finansijske, opšte i kadrovske poslove u Upravi za javne nabavke, diplomirani ekonomista. Poseduje dugogodišnje predavačko i nastavno iskustvo iz oblasti javnih nabavki.

 • Obuka se sprovodi kroz 96 nastavnih časova od kojih su teorija (zakonodavstvo) i praktičan rad zastupljeni sa po 50% nastavnog fonda
 • Nastava je organizovana u 8 nastavnih modula (nastavnih jedinica)
 • Za svaku nastavnu jedinicu je zadužen predavač koji je usko specijalizovan za teme koje modul obrađuje
 • Svaki modul se obrađuje kroz 12 nastavnih časova od kojih se 8 realizuje u nastavnoj sali Instituta, a 4 kroz izvršavanje vannastavne aktivnosti, odnosno samostalnu izradu praktičnog zadatka
 • Za svaku nastavnu jedinicu polaznici dobijaju literaturu koju priređuju predavači / eksperti za predmetnu nastavnu jedinicu
 • Nastava se realizuje kroz interaktivan individualni i grupni rad, korišćenjem brainstorming metoda, diskusije, simulacije slučajeva, studije sučajeva, predavanja i vežbe
 • Praktičan rad se sprovodi kroz samostalnu izradu zadataka, kako u toku nastave tako i vannastavno

Po odslušanom nastavnom programu, svi polaznici polažu usmeni i pismeni završni ispit.

Nakon položenog ispita, polaznici dobijaju Potvrdu o završenom programu specijalizovanog profesionalnog usavršavanja koja se izdaje na osnovu Rešenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na posebnom formularu sa memorandumom Ministarstva i Instituta.

Kotizacija za naručioce (8 modula):

 • za jednokratne uplate – 70.000,00 (+PDV)
 • za uplate u četiri mesečne rate – 80.000,00 (+PDV), pri čemu jedna rata iznosi 20.000,00 (+PDV)

Kotizacija za ponuđače (7 modula):

 • za jednokratne uplate – 61.250,00 (+PDV)
 • za uplate u četiri mesečne rate – 70.000,00 (+PDV), pri čemu jedna rata iznosi 17.500,00 (+PDV)

Popust:

 • Za prijave i uplate izvršene do 31. avgusta 2018. godine odobravamo 20% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 5% popusta.

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se”, gde možete preuzeti formular u .doc formatu i dostaviti ga na bilo koji od naših mejlova, ili popunjavanjem elektronske prijave.

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs

ozizovic@economicdiplomacy.co.rs

011/3077612, 3077613, 063/506097, 063/317126

 • Zakonodavni i institucionalni okvir JN
 • Obveznici primene Zakona o JN
 • Načela javnih nabavki
 • Izuzeća od primene Zakona o javnim nabavkama
 • Sprečavanje korupcije i sukoba interesa
 • Planiranje javnih nabavki sa prikazom praktičnih primera
 • Centralizovane javne nabavke
 • Okvirni sporazumi

Ova nastavna jedinica će se održati 15. septembra 2018. godine od 10 do 15,30h

 • Postupci i način sprovođenja postupka javne nabavke sa prikazom praktičnih primera (početak i odabir postupka javne nabavke, otvoreni postupak, restriktivni postupak, kvalifikacioni postupak, pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, konkurentni dijalog, konkurs za dizajn, postupak javne nabavke, nabavke male vrednosti)
 • Odluka o pokretanju postupka i Komisija za javnu nabavku
 • Oglašavanje javnih nabavki
 • Rokovi za podnošenje ponuda
 • Konkursna dokumentacija
 • Negativne reference
 • Ugovori – izmene ugovora o javnoj nabavci

Ova nastavna jedinica će se održati 22. septembra 2018. godine od 10 do 15,30h

 • Tehničke specifikacije, opšta pravila, način određivanja i korišćenje tehničke specifikacije
 • Obavezni uslov za učešće u postupku javne nabavke
 • Dodatni uslovi za učešće
 • Način dokazivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke
 • Zajednička ponuda i ponuda sa podizvođačem
 • Kriterijumi za dodelu ugovora
 • Preferencijali
 • Ponuda (način podnošenja, troškovi pripreme, važenje ponuda)
 • Neuobičajeno niska cena
 • Dodatna pojašnjenja, kontrole i dopuštene ispravke

Ova nastavna jedinica će se održati 29. septembra 2018. godine od 10 do 15,30h

 • Postupak otvaranja ponuda
 • Bitni nedostaci ponuda
 • Uslovi za dodelu ugovora
 • Odluka o dodeli i odluka o obustavi postupka javne nabavke
 • Uvid u dokumentaciju
 • Aktivna legitimacija u postupku zaštite prava
 • Sadržina zahteva za zaštitu prava
 • Rokovi, način podnošenja zahteva za zaštitu prava, takse za podneti zahtev
 • Postupak zaštite prava pred naručiocem i Republičkom komisijom
 • Kontrole kod naručioca, poništenje ugovora
 • Praksa Republičke komisije u primeni ZJN

Ova nastavna jedinica će se održati 6. oktobra 2018. godine od 10 do 15,30h

 • Odnos Zakona o javnim nabavkama i drugih propisa
 • Odgovornost u javnim nabavkama
 • Zakonito i efikasno sprovođenje javnih nabavki (najčešće greške u javnim nabavkama, alati za efikasno sprovođenje postupaka javnih nabavki)
 • Ništavnost ugovora o javnoj nabavci
 • Kaznene odredbe (prekršaji ponuđača, prekršaji naručilaca)
 • Prekršajni postupak: zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, prvostepeni prekršajni postupak, drugostepeni prekršajni postupak
 • Krivičnopravna odgovornost

Ova nastavna jedinica će se održati 13. oktobra 2018. godine od 10 do 15,30h

 • Planiranje javnih nabavki u skladu sa zakonskim rešenjima
 • Softver za planiranje javnih nabavki
 • Izmene Plana kroz unošenje nove nabavke, izmenu već planirane nabavke, brisanje nabavke
 • Izmene plana kroz izvršenje
 • Unos zaključenih ugovora u postupcima javnih nabavki
 • Unos podataka o izvršenju zaključenih ugovora
 • Unos podataka o izmeni ugovora

Ova nastavna jedinica će se održati 20. oktobra 2018. godine od 10 do 15,30h

 • Dijalog između naručioca i ponuđača
 • Upravljanje rizicima u javnim nabavkama
 • Sprovođenje javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje u praksi – ustanovljavanje internih procedura

Ova nastavna jedinica će se održati 27. oktobra 2018. godine od 10 do 15,30h

 • Izrada konkursne dokumentacije – utvrđivanje tehničkih specifikacija (predmeta nabavke); određivanje dodatnih uslova za učešće u postupku; izbor kriterijuma za dodelu ugovora; model ugovora (okvirnog sporazuma); definisanje sredstava obezbeđenja
 • Postupanje po zahtevima za pojašnjenjem, izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
 • Stručna ocena ponuda: faze u stručnoj oceni ponuda; izrada izveštaja o stručnoj oceni ponuda; izrada meritorne odluke kojom se okončava postupak
 • Zaštita prava – postupanje sa zahtevom za zaštitu prava; meritorno odlučivanje o zahtevu; izrada odgovora na zahtev

Ova nastavna jedinica će se održati 3. novembra 2018. godine od 10 do 15,30h