Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Kadrovska evidencija i neophodna dokumentacija zaposlenih

Detalji

  • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta, Pregrevica 168
  • Vreme:23. novembar 2017. godine od 15 do 20h
  • Predavač:Ekspert Inspektorata za rad Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
  • Kotizacija:9500 (+PDV)
  • Popusti:5% za brze uplate; 10% za dva i više učesnika

Kadrovska evidencija i neophodna dokumentacija zaposlenih

Stručnjak Inspektorata za rad

Namena radionice Kadrovska evidencija i neophodna dokumentacija zaposlenih: Upoznavanje sa dokumentacijom iz oblasti radno-pravnih odnosa neophodnom za evidenciju kadrova i načinom na koji se ona sistematizuje u dosijeu zaposlenih u cilju postizanja usklađenosti sa zakonskim propisima i pripremljenošću pravnih subjekata za iznenadnu inspekciju, kao i upoznavanje sa procedurom samoprocene poslodavaca o poštovanju propisa u oblasti rada popunjavanjem kontrolnih lista.

Predavač: ekspert Inspektorata za rad Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Program radionice Kadrovska evidencija i neophodna dokumentacija zaposlenih:  
1) RADNO-PRAVNI DOKUMENTI – NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA ZAPOSLENE U SKLADU SA ZAKONOM O RADU I DRUGIM PROPISIMA U OBLASTI RADA
 – Ugovor o radu – osnovni, zaključen danom zasnivanja radnog odnosa i sadržina istog
– Svi pripadajući aneksi ugovora o radu
– Prijava na obavezno socijalno osiguranje
 – Obračunska lista
– Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora
– Propisani obrasci za zaposlene koji su u radnom odnosu ili su radno angažovani – Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova (model)
– Pravilnik o radu (model)
– Obaveštenje i uverenje (upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo)
2) NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA ZAPOSLENE U SKLADU SA ZAKONOM O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU, ZAKONOM O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU I PODZAKONSKIM PROPISIMA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U SKLADU SA IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BZR I NOVIM PODZAKONSKIM PROPISIMA 
 – Obrazac 6 – evidencija o osposobljavanju zaposlenog za bezbedan i zdrav rad, sa posebnim osvrtom na periodično osposobljavanje
 – Model programa o osposobljavanju zaposlenih iz oblasti BZR
– Obaveštenje o zabrani vršenja zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja na radu i zloupotrebi prava na zaštitu od takvog ponašanja
– Obaveštenje o pravima uzbunjivača
– Izveštaj o izvršenom prethodnom, odnosno periodičnom lekarskom pregledu za zaposlene koji rade na radnom mestu sa povećanim rizikom
– Propisane evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa predlogom Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o evidencijama u oblasti BZR
– Stručni nalazi o izvršenom pregledu i ispitivanju opreme za rad i uslova radne okoline
– Deklaracija o usaglašenosti proizvoda (mašine)
– Izmene i dopune akta o proceni rizika na radnom mestu i radnoj okolini u skladu sa izmenama i dopuna Zakona o BZR i novim podzakonskim propisima
3) KONTROLNE LISTE ZA OBLAST RADNIH ODNOSA I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU – SAMOPROCENA POSLODAVACA O POŠTOVANJU PROPISA U OBLASTI RADA
Kotizacija za radionicu Kadrovska evidencija i neophodna dokumentacija za poslenih iznosi  9.500,00 dinara (+PDV)  i obuhvata nastavu, nastavni materijal, osveženje u pauzama (kafa, čaj, sokovi, sendviči) i sertifikat koji potvrđuje učešće u Radionici.
Za brze uplate izvršene u roku od 2 dana odobravamo popust od 5%. Za dva i više učesnika odobravamo dodatni popust od 10% (popusti se sabiraju).
Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se”, gde možete preuzeti formular u .doc formatu i dostaviti ga na bilo koji od naših mejlova, ili popunjavanjem elektronske prijave.
Informacije:
011/3077612, 3077613, 063/317126
Osoba za kontakt: Olivera Žižović