Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Menica i ček u spoljnotrgovinskom poslovanju

Detalji

 • VEBINAR - ZOOM platforma:30. jun 2022. godine od 10h
 • Predavač:Radmila Gaćeša (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:12.500 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Menica i ček u spoljnotrgovinskom poslovanju

PLATNI PROMET SA INOSTRANSTVOM - MENICA I ČEK; ČEK KOJI GLASI NA STRANU VALUTU

Ček i menica, kao instrumenti plaćanja i naplate po osnovu spoljnotrgovinskih poslova spadaju u veoma korišćene instrumente platnog prometa sa inostranstvom. Budući da ni jedan od njih, kao ni doznaka, nisu praćeni propisima od strane Međunarodne trgovinske komore, to je njihovo korišćenje praćeno određenim rizicima i problemima zbog nedovoljnog poznavanja brojnih specifičnosti i finesa. Upravo njima bavićemo se na ovoj obuci, a posebna pažnja će biti posvećena konkretnim preporukama za njihovo korišćenje.

Obuka je namenjena pravnim licima i preduzetnicima koji se bave spoljnotrgovinskim poslovanjem.

Predavač je Radmila Gaćeša, dugogodišnja zamenica direktora Dojče Bank za Zapadni Balkan, članica Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom pri Udruženju banaka Srbije u dva mandata. Ima dvadesetogodišnje iskustvo u organizovanju i vođenju radionica i seminara iz oblasti platnog prometa sa inostranstvom, Instrumenata Trade Finance, Kreditnih poslova sa inostranstvom, kao i faktoringa, forfetinga i obrnutog faktoringa.

 

NASTAVNI PROGRAM

1) Uvod

 • Pregled najznačajnijih propisa iz nadležnosti Narodne banke Srbije i Ministarstva finansija
 • Rizici koji prate spoljnotrgovinske poslove: neplaćanje stranog partnera za izvršeni izvoz; storno naplaćenog izvoza; kašnjenje ili izostanak isporuke unapred plaćene robe iz uvoza i dr
 • Pregled instrumenata platnog prometa sa inostranstvom (privreda, fizička lica): doznaka, menica, ček, platna kartica i međunarodna uplatnica
 • Pregled instrumenata finansiranja spoljne trgovine (isključivo privreda): dokumentarni akreditiv, bankarska garancija, solo-garancija, inkaso, SBLC-Stand-by Letter of Credit, BPO – Bankarska platna obligacija

2) Menica

 • Pojam menice
 • Menica koja glasi na domaću valutu
 • Menica koja glasi na stranu valutu
 • Regulatorni aspekti
 • Ko može biti izdavalac menice
 • Bitni elementi menice
 • Pojam prenosivosti menice
 • Postupanje po osnovu nenaplaćene menice
 • Specifičnosti meničnog poslovanja po  propisima SAD-a
 • Zaštita od prevarnih radnji u korišćenju menice kao instrumenta naplatea izvoza

3) Ček koji glasi na stranu valutu

 • Pojam čeka koji glasi na stranu valutu
 • Specifičnosti čekovnog poslovanja u Republici Srbiji
 • Značaj nacionalnih propisa za p ostupak naplate čeka
 • Detaljan postupak naplate čeka koji glasi na stranu valutu
 • Osnovni rizik naplate čeka koji glasi na stranu valutu: nedovoljno sredstava (pokrića) na računu izdavaoca čeka
 • Nepostojanje mehanizna rezervacije sredstava na računu izdavaoca čeka
 • Značaj datuma izdanja, kao i roka važnosti čeka u pogledu naplate čeka
 • Ostali rizici u vezi sa naplatom čeka: falsifikat čeka, oštećen ček, nepotpisan ček i dr
 • Zaštita od prevarnih radnji u korišćenju čeka kao instrumenta naplate izvoza.

 

Način realizacije:

Nastava se realizuje preko ZOOM platforme. Instrukcije za pristup platformi prijavljeni učesnici će dobiti mejlom dan pre vebinara.

 

Kotizacija iznosi 12.500 (+PDV).

Popust:

 • Za brze upalte (u roku od 5 dana) odobravamo 5% popusta.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs