Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Novo Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

Detalji

 • Novi termin: Opcija 1 - Zemun, nastavna sala IED, Pregrevica 168:27. maj 2022. godine od 10h
 • Novi termin: Opcija 2 - on line (ZOOM platforma):27. maj 2022. godine od 10h
 • Predavači:Olga Zorić i Vojkan Stanković (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:12.500 (+PDV) - opcija 1; 11.500 (+PDV) - opcija 2; detalji o popustima na stranici

Novo Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

OBAVEZNA PRIMENA OD 14.2.2022; PRIJEM, KLASIFIKACIJA, EVIDENTIRANJE, DIGITALIZACIJA DOKUMENATA, ČUVANJE I ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE, IT ZAŠTITA I BEZBEDNOSNE MERE

NOVI TERMIN: Na osnovu Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave (“Sl. glasnik RS”, br. 21/2020 i 32/2021) objavljeno je novo Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave (“Sl. glasnik RS”, br. 20/2022), čija je obavezna primena počela 14. februara 2022. godine.

Usklađivanje kancelarijskog poslovanja organa državne uprave sa novoobjavljenim Uputstvom, kao i drugim važećim srodnim propisima, zahteva preduzimanje niza organizacionih kadrovskih i tehničkih mera, što povlači za sobom nove odgovornosti (shodno Zakonu o državnoj upravi imaoci javnih ovlašćenja sami odgovaraju za eventualnu štetu koju svojim nezakonitim radom ili nepravilnim postupanjem prouzrokuju fizičkim i pravnim licima u vršenju poverenih poslova državne uprave), ali i unapređenje veština i znanja zaposlenih lica u organima državne uprave što je u direktnoj sprezi sa evaluacijom radne uspešnosti državnih službenika i rada državnih organa, organizacija i ustanova.

 

Neke od najvažnijih tema našeg seminara su:

 • Pregled najvažnijih propisa kojim se uređuje kancelarijsko poslovanje državnih organa
 • Najznačajnije novine koje se odnose na postupanje u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom
 • Novo Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave – konkretni postupci za primenu
 • Šifarnik kategorija dokumentarnog materijala
 • Pregled obaveza Administratora pisarnice
 • Prijem različite vrte pošiljki
 • Dostava i rad na predmetu
 • Digitalizacija podneska i drugog dokumentarnog materijala
 • Klasifikacijja predmeta i akata
 • Dodela statusa dokumentu
 • Prijem, evidentiranje, čuvanje i arhiviranje dokumenata u papirnom i elektronskom obliku
 • Procedure i mere koje je neophodno preduzeti u skladu sa zaštitom elektronskih podataka
 • Rad u sistemu za upravljanje dokumentima
 • Postupci u slučaju gubitka ili oštećenja predmeta
 • Zaštita i čuvanje elektronskih podataka u skladu sa važećim propisima – rokovi, obaveze i odgovornosti.

 

Obuka je namenjena organima državne uprave, službi Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, organa autonomne pokrajine, opština i gradova, ustanova, javnih preduzeća, javnih agencija, odnosno svih imalaca javnih ovlašćenja i to:

 • rukovodiocima i odgovornim licima u državnim ustanovama i javnim preduzećima
 • zaposlenima u pisarnici, administrativnoj ili kadrovskoj službi
 • načelnicima, direktorima, rukovodiocima službi
 • stručnim IT licima
 • zaposlenima koji obavljaju poslove odgovornih lica za iplementaciju elektronskog poslovanja

 

Predavači:

 • Olga Zorić, konsultantkinja za organizaciju rada i korporativnu bezbednost
 • Vojkan Stanković, IT konsultant za elektronsko poslovanje i IKT bezbednost

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Pregled propisa kojim se reguliše kancelarijsko poslovanje

 • Postupanje u skladu sa Zakonom o državnoj upravi i koordinirana primena drugih propisa od značaja za kancelarijsko poslovanje državnih organa
 • Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave – pregled najvažnijih obaveza i rokova za postupanje
 • Izrada/izmena opštih akata (Internih normativnih akata) neophodnih za pravilnu primenu propisa – primeri opštih akata

2) Praktična primena Uputstva o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

 • Formiranje i vođenje Šifarnika kategorija
 • Katalog postupaka – formiranje, vođenje i obezbeđivanje dostupnosti
 • Prijem i evidentiranje dokumenata
 • Dodela statusa dokumentu
 • Evidentiranje predmeta
 • Dnevno i periodično izveštavanje o statusu / kretanju predmeta
 • Dostavljanje predmeta u rad
 • Arhiviranje i čuvanje predmeta

3) Digitalizacija podneska i drugog dokumentarnog materijala

 • Razvrstavanje dokumentacije koja se priprema za proces digitalizacije
 • Postupak digitalizacije u skladu sa zakonom i raspoloživim tehhničko-tehnološkim resursima
 • Čuvanje digitalizovane dokumentacije

4) Rad u sistemu za upravljanje dokumentima

 • Definisanje aktivnosti i dodela odgovornosti za rad sistema za upravljanje dokumentima
 • Praktično uputstvo za rad u Sistemu za upravljanje dokumentima
 • Prijem dokumentarnog materijala elektronskim putem
 • E-pisarnica
 • Bezbednosti rizici i reagovanje u slučaju pojave bezbednosnih smetnji i incidenata u skladu sa važećim propisima

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u našoj nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme, uz napomenu da je kapacitet sale, iz epidemioloških razloga, sveden na maksimalnih 20 učesnika.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 12.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 11.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popust:

 • Za brze uplate odobravamo popust od 5%
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs