Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Obuka za budžetsko računovodstvo i izveštavanje

Detalji

 • Dom kulture Studentski grad Novi Beograd:21. i 22. novembar 2023. godine od 10h
 • Predavač:Radulka Urošević, detalji na stranici
 • Kotizacija:33.000 (+PDV)
 • Popusti:Za avansne uplate 20% popusta; dodatni popusti

Obuka za budžetsko računovodstvo i izveštavanje

PRAKTIČAN RAD NA KONKRETNIM PRIMERIMA, REŠAVANJE PROBLEMA IZ REALNE PRAKSE POLAZNIKA; METODOLOGIJA IZRADE IZVEŠTAJA

Kao akreditovani sprovodilac obuka od strane Nacionalne akademije za javnu upravu u oblastima Finansijsko-materijalno poslovanje i Revizija, Institut za ekonomsku diplomatiju realizuje specijalizovanu dvodnevnu obuku na temu Budžetsko računovodstvo i izveštavanje.

Samo oni finansijski izveštaji koji daju objektivne i istinite podatke i ne sadrže materijalno značajne greške biće oslobođeni i pokretanja kaznenih mera od strane nadležnih institucija protiv odgovornih lica. Obuka za budžetsko računovodstvo i izveštavanje pružiće polaznicima sve informacije neophodne za poznavanje relevantnih propisa i obučiti ih za knjiženje poslovnih promena primenom kontnog plana za budžetski sistem i sastavljanje finansijskih izveštaja. Seminar obuhvata kombinaciju teorijskog i praktičnog rada na primerima iz dobre prakse budžetskih korisnika, uz korišćenje praktičnih alata, tehnika i metoda za uspešno izvršenje poslovnog zadatka.

 

Predavač je Radulka Urošević, specijalista za budžetski postupak i kontrolu budžeta, akreditovani realizator u oblasti stručnog usavršavanja u javnoj upravi, sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti budžetskog računovodstva i revizije javnih sredstava.

 

Nakon obuke, polaznici će biti osposobljeni da:

 • razumeju poslovne promene i njihov uticaj na bilans
 • razlikuju računovodstvene osnove i načela za vođenje budžetskog računovodstva
 • ovladaju procesom planiranja, izvršenja budžeta i evidentiranja u budžetskom računovodstvu
 • koriste jedinstvenu budžetsku klasifikaciju
 • sastave periodični i godišnji izveštaj, završni račun i konsolidovani finansijski izveštaj.

Obuka za budžetsko računovodstvo i izveštavanje je namenjena zaposlenima na poslovima računovodstva, finansija, kontrole, inspekcije i revizije, poslovima povezanim sa ovim poslovima i svima koji nameravaju da rade na ovim i sličnim poslovima kod korisnika budžetskih sredstava (direktnih i indirektnih), organizacija za obavezno socijalno osiguranje, zdravstvenih i apotekarskih ustanova (korisnika sredstava RFZO).

 

NASTAVNI PROGRAM:

Obuka za budžetsko računovodstvo i izveštavanje je podeljena u devet tematskih celina koje će biti obrađene sa fondom od 10  nastavnih časova u dva nastavna dana:

 1. Značaj i svrha pouzdanih računovodstvenih informacija
 2. Pravni osnov za budžetsko računovodstvo
 3. Osnove za vođenje budžetskog računovodstva
 4. Metodologija budžetskog računovodstva i budžetska klasifikacija
 5. Sistem glavne knjige trezora
 6. Sastavljanje, dostavljanje i objavljivanje finansijskih izveštaja
 7. Sadržaj završnog računa
 8. Međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor
 9. Zaključna razmatranja, primeri, odgovori na konkretna pitanja, rešavanje konkretnih i stvarnih problema iz poslovne prakse polaznika

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Zbog specifičnosti obuke, koja nameće potrebu za snažnom interakcijom i praktičnim radom, obuka se realizuje isključivo uživo, u nastavnoj sali Doma kulture Studentski grad na Novom Beogradu.

Na sve prijave u ovom terminu odobravamo popust od 20%.

Kotizacija za oba nastavna dana iznosi 33.000,00 (+PDV), a sa 20% popusta – 26.400,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

Dodatni popust – 5% za 2 i više učesnika iz iste organizacije.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs