Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Podzakonski akti novog ZJN

Detalji

 • WEBINAR - vreme održavanja:16. juli 2020. godine od 10 časova
 • Predavač:Danijela Bojović, član Radne grupe za izradu Zakona i podzakonskih akata
 • Kotizacija:8.500 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Podzakonski akti novog ZJN

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I PODZAKONSKA AKTA OBJAVLJENA U "SL. GLASNIKU RS" BROJ 93/2020 OD 2. JULA 2020. GODINE

U “Službenom glasniku RS”, br. 93/2020 od 2. jula 2020. godine, objavljeni su podzakonski akti, doneti na osnovu novog Zakona o javnim nabavkama koji je usvojen u decembru prošle godine, a od 1. jula 2020. ušao u svoju punu primenu.

Predavač:

Danijela Bojović, član Radne grupe za izradu Zakona i za izradu podzakonskih akata.

 

PROGRAM WEBINARA:

I)  Novi Zakon o javnim nabavkama

 • Pragovi, opšta pravila, pojmovi, izuzeci, načela, naručioci
 • Plan javnih nabavki
 • Partije, rokovi, oglasi
 • Postupci javnih nabavki
 • Konkursna dokumentacija, pitanja i odgovori, izmene – produženje rokova
 • Tehnike i instrumenti, posebni režimi nabavke
 • Kriterijumi za kvalitativni izbor i dokazivanje ispunjenosti kriterijuma
 • Kriterijum za dodelu ugovora
 • Stručna ocena ponuda ugovora i obustavljanje postupka
 • Zaključenje i izmene ugovora
 • Zaštita prava u postupku

II) Novi podzakonski akti iz oblasti javnih nabavki

 • Pravilnik o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki
 • Pravilnik o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke
 • Pravilnik o utvrđivanju sadržine standardnih obrazaca za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci preko Portala javnih nabavki
 • Pravilnik o postupku otvaranja ponuda
 • Pravilnik o onitoringu nad primenom propisa o javnim nabavkama
 • Pravilnik o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vođenju Registra službenika za javne nabavke
 • Uputstvo o načinu slanja i objavljivanja oglasa o javnoj nabavci
 • Uputstvo za korišćenje Portala javnih nabavki (funkcionalnosti za naručioce i ponuđače; plan javnih nabavki – izrada i objavljivanje na Portalu, pretraga planova; pokretanje i sprovođenje postupka na Portalu; popunjavanje izjave o ispunjenosti kriterijuma na Portalu; podnošenje elektronske ponude; otvaranje ponuda; uvid u ponude; podnošenje zahteva za zaštitu prava)

 

Kotizacija za webinar iznosi 8.500,00 dinara (+PDV). Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo 5% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs