Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Škola javnih nabavki

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta, Pregrevica 168
 • Vreme:10,17,24. februar, 3,10. i 17. mart 2018. godine od 10 do 15,30h
 • Predavači::Miloš Jović i Olivera Rajković, Uprava za javne nabavke i Jasmina Milenković, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima JN, Danijela Bojović, stručnjak za JN i konsultant IED
 • Kotizacija:Informacije o kotizaciji i značajnim popustima (do 40%) možete videti na dnu stranice

Škola javnih nabavki

Eksperti Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima JN

Škola javnih nabavki je jedinstvena obuka na tržištu Srbije, koju zbog stalnog i velikog interesovanja Institut realizuje već osmi put. Kroz jednosemestralni fond od 36 nastavnih časova, Škola osposobljava polaznike za samostalan praktičan rad na poslovima javnih nabavki. Eksperti dve nadležne resorne institucije (Uprava za javne nabavke i Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki) će kroz ovaj nastavni proces omogućiti da polaznici ostvare dva osnovna cilja: 1) profesionalno osposobljavanje polaznika za polaganje ispita za službenika za javne nabavke; 2) obuka za samostalan rad u oblasti javnih nabavki. Posebna pažnja biće posvećena specifičnim problemima sa kojima se srećete u svakodnevnom radu, a polaznicima će biti preneta rešenja koja su se u praksi Uprave za JN i Republičke komisije pokazala kao najpodesnija. Škola je namenjena kako ponuđačima tako i naručiocima u postupku javnih nabavki što polaznicima omogućuje celinu informacija i uvid u postupak javnih nabavki sa aspekta “druge strane”.

 

Predavači:

1) Olivera Rajković, Uprava za javne nabavke

2) Miloš Jović, Uprava za javne nabavke

3) Jasmina Milenković, članica Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima JN

4) Danijela Bojović, ekspert za JN, konsultantkinja IED

 

NOVOGODIŠNJA AKCIJA

Za prijave u ovom terminu odobravamo popust od 30%. Zbog velikog interesovanja, dodatni novogodišnji popust od 10% je produžen i važi za uplate izvršene do 26. januara 2018. godine, tako da uplatom do ovog datuma možete ostvariti ukupan popust od 40%

 

Kotizacija za naručioce (6 nastavnih dana po 6 časova, ukupno 36 nastavnih časova) iznosi 59.000 dinara (+PDV), sa popustom od 30% – 41,300 (+PDV), a za uplate izvršene do 26. januara 2018. godine, sa dodatnih 10% popusta, kotizacija iznosi 35.400 (+PDV).

Kotizacija za ponuđače (5 nastavnih dana po 6 časova, ukupno 30 nastavnih časova) iznosi 49.200 (+PDV), umanjena za popust od 30% – 34.440 (+PDV), a za uplate izvršene do 26. januara 2018. godine, sa dodatnih 10% popusta, kotizacija iznosi 29.520 (+PDV).

Program Škole javnih nabavki “JAVNE NABAVKE OD A DO Š”

 • Zakonodavni i institucionalni okvir javnih nabavki
 • Obveznici primene Zakona o javnim nabavkama
 • Načela javnih nabavki
 • Izuzeća od primene Zakona o javnim nabavkama
 • Sprečavanje korupcije i sukoba interesa
 • Planiranje javnih nabavki sa prikazom praktičnih primera
 • Centralizovane javne nabavke
 • Okvirni sporazumi
 • Postupci i način sprovođenja postupka javne nabavke, sa prikazom praktičnih primera (početak i odabir postupka javne nabavke; otvoreni postupak; restriktivni postupak; kvalifikacioni postupak; pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda; pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda; konkurentni dijalog; konkurs za dizajn; postupak javne nabavke male vrednosti)
 • Odluka o pokretanju postupka i Komisija za javnu nabavku
 • Oglašavanje javnih nabavki
 • Rokovi za podnošenje ponuda
 • Konkursna dokumentacija
 • Negativne reference
 • Ugovor – izmene ugovora o javnoj nabavci
 • Tehničke specifikacije, opšta pravila, način određivanja i korišćenje tehničkih specifikacija
 • Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke
 • Dodatni uslovi za učešće
 • Način dokazivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke
 • Zajednička ponuda i ponuda sa podizvođačem
 • Kriterijumi za dodelu ugovora
 • Preferencijali
 • Ponuda (način podnošenja, troškovi pripreme, važenje ponude)
 • Neoubičajeno niska cena
 • Dodatna pojašnjenja, kontrole i dopuštene ispravke
 • Postupak otvaranja ponuda
 • Bitni nedostaci ponuda
 • Uslovi za dodelu ugovora
 • Odluka o dodeli i odluka o obustavi postupka javne nabavke
 • Uvid u dokumentaciju
 • Aktivna legitimacija u postupku zaštite prava
 • Sadržina zahteva za zaštitu prava
 • Rokovi, način podnošenja zahteva za zaštitu prava, takse za podneti zahtev
 • Postupak zaštite prava pred naručiocem i Republičkom komisijom
 • Kontrole kod naručioca, poništenje ugovora
 • Praksa Republičke komisije u primeni novog ZJN
 • Odnos Zakona o javnim nabavkama i drugih propisa
 • Odgovorno lice naručioca
 • Zakonito i efikasno sprovođenje javnih nabavki (najčešće greške u javnim nabavkama, alati za efikasno sprovođenje postupaka javnih nabavki)
 • Ništavost ugovora o javnoj nabavci
 • Kaznene odredbe (prekršaji ponuđača, prekršaji naručilaca)
 • Prekršajni postupak: Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka; prvostepeni prekršajni postupak; drugostepeni prekršajni postupak
 • Krivičnopravna odgovornost

Ovaj nastavni dan se odnosi samo na naručioce:

 • Planiranje javnih nabavki u skladu sa novim zakonskim rešenjima
 • Softver za planiranje javnih nabavki
 • Izmene Plana kroz unošenje nove nabavke, izmenu već planirane nabavke, brisanje nabavke
 • Izmene Plana kroz izvršenje
 • Unos zaključenih ugovora u postupcima nabavki
 • Unos podataka o izvršenju zaključenih ugovora
 • Unos podataka o izmeni ugovora