Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Škola spoljne trgovine

Detalji

 • Opcija 1 - Zemun, nastavna sala IED, Pregrevica 168:14, 15. i 16. april 2022. godine
 • Opcija 2 - on line, putem ZOOM platforme:14, 15. i 16. april 2022. godine
 • Predavači:Eksperti Ministarstva finansija RS i predstavnica bankarskog sistema Srbije (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:Uz popust od 30% kotizacija iznosi 36.400, odnosno 33.600 (+PDV) uz mogućnost dodatnog popusta od 5%

Škola spoljne trgovine

NAJNOVIJE IZMENE U SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU: ZAKONODAVSTVO I PRAKSA

Tektonske promene u međunarodnim odnosima snažno se odražavaju na ukupno međunarodno poslovanje, i posledično na spoljnu trgovinu, kako u sferi regulacije, tako i u oblasti redukcije ili pronalaženja novih poslovnih mogućnosti. Iz tog razloga, Škola spoljne trgovine je ovog puta prilagođenu osobama koje se bave ovim poslovima, i usmerena je na aktuelnosti – zakonske i normativne izmene i njihovu praktičnu primenu.

Obzirom na snažnu potrebu za praćenjem promena i usvajanjem znanja neophodnih za efikasan odgovor kako velikih poslovnih sistema, tako i srednjih i malih preduzeća na nove izazove, prilike i praksu u oblasti spoljne trgovine, naša Škola spoljne trgovine je fokusirana upravo na ove ciljeve.

Nastava se realizuje kroz ukupan fond od 18 nastavnih časova, raspoređenih u tri nastavna dana po 6 časova:

 • 14. april 2022. godine od 13h
 • 15. april 2022. godine od 13h
 • 16. april 2022. godine od 10h

Školu spoljne trgovine možete pratiti kao celovit program, ili pojedinačno po danima, u skladu sa vašim interesovanjima i potrebama poslovanja.

Kako bismo što više približili Školu svim slušaocima, bez obzira na njihovo mesto boravka i rada, omogućili smo praćenje nastave po tzv. hibridnom principu. To znači da se učesnici mogu opredeliti za dolazak u našu nastavnu salu ili za učešće on line – putem ZOOM platforme. Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme.

Predavači na Školi su eksperti Ministarstva finansija u ovoj oblasti, uz saradnju sa bankarskim ekspertom za platni promet sa inostranstvom:

 1. Snežana Karanović, pomoćnica ministra finansija RS
 2. Milka Živanović, načelnica Odeljenja za carinski sistem
 3. Nadica Pantović, načelnica Odeljenja za carinsku politiku
 4. Tatjana Stanić, viša savetnica u Odeljenju za carinsku politiku
 5. Radmila Gaćeša, dugogodišnja zamenica direktora Dojče Banke za Zapadni Balkan, članica Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom pri Udruženju banaka Srbije u dva mandata, i dugogodišnji predavač (više od 20 godina) na brojnim obukama i radionicama iz ove oblasti.

Škola spoljne trgovine, u cilju promocije, omogućuje značajne beneficije odnosno novčane uštede. Naime, prijavom u ovom terminu, ostvarujete pravo na 30% popusta + mogućnost dodatnog popusta od 5%.

 

Kotizacija za ceo nastavni program (3 nastavna dana po 6 časova, ukupno 18 nastavnih časova) razlikuje se u zavisnosti od načina na koji se prati nastava.

Opcija 1 – prisustvo u nastavnoj sali: Kotizacija iznosi 52.000 dinara (+PDV), a sa popustom od 30% – 36.400 (+PDV).

Opcija 2 – praćenje nastave on line, putem ZOOM platforme: Kotizacija iznosi 48.000 dinara (+PDV), a sa popustom od 30% – 33.600 (+PDV).

Kotizacija za učešće na jednom nastavnom danu, umanjena za predviđeni popust od 30%, iznosi 12.133,00 dinara (+ PDV) za prisustvo u našoj nastavnoj sali, odnosno 11.200,00 (+PDV) za on line učešće.

 

Pored velikog popusta od 30%, odobravamo i dodatnih 5% za prijavu dva ili više učesnika iz iste organizacije, koji važi kako za ceo nastavni program, tako i za učešće po pojedinačnim nastavnim danima.

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se”, gde možete preuzeti formular u .doc formatu i dostaviti ga na bilo koji od naših mejlova, ili popunjavanjem elektronske prijave.

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

011/3077612, 3077613, 063/506097, 063/506097

ŠKOLA SPOLJNE TRGOVINE - NASTAVNI PROGRAM

1) Uvozno carinjenje robe

 • Dopremanje robe carinskom organu, privremeni smeštaj i postupak carinskog skladištenja
 • Stavljanje robe u slobodan promet po redovnoj deklaraciji
 • Stavljanje robe u slobodan promet po pojednostavljenoj deklaraciji (“kućno carinjenje” i  deklarisanje na osnovu fakture)
 • Dokumentacija koja se podnosi carinskom organu

2) Cariske olakšice za pravna lica

 • Po Carinskom zakonu i Uredbi o carinskim povlasticama
 • Na osnovu međunarodnih ugovora
 • Na osnovu Zakona o ulaganjima
 • Carinski postupak u slobodnim zonama

3) Privremeni izvoz/uvoz robe

 • Po ATA Karnet-u
 • Po redovnoj deklaraciji

4) Pasivno oplemenjivanje robe (popravkke uređaja u inostranstvu i povraćaj te robe i dr)

5) Aktivno oplemenjivanje robe

6) Odgovori na postavljena pitanja u vezi reklamacija inoisporučiocu, gratis isporuka, povraćaja robe i dr, koja zahtevaju dodatno preciziranje na samom seminaru)

1) Novine u Carinskoj tarifi za 2022. godinu sa osvrtom na:

 • Promene uslovljene HS nomenklaturom Svetske carinske organizacije – HS2022
 • Promene uslovljene Kombinovanom nomenklaturom EU – CN 2022
 • Izmene nacionalne nomenklature u delu industrije u tarifnim brojevima od interesa za kompaniju
 • Dileme u svrstavanju određene robe u delu industrije

2) Primena preferencijalnih stopa carine i drugih dažbina u 2022. godini u skladu sa važećim sporazumima o slobodnoj trgovini

 • Novine koje je doneo Sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji sa Velikom Britanijom i Severnom Irskom
 • Novine koje je doneo Sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom ekonomskom unijom

3) Mogućnosti smanjenja carinskih dažbina na određenu robu, odnosno izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2022. godini

 • Sirovine, repromaterijali i komponente
 • Kriterijumi za izmenu / dopunu odluke
 • Primena carinskih povlastica za uvoz robe poreklom iz zemalja sa kojima imamo u primeni sporazume o slobodnoj trgovini

4) Primena prelaznih pravila o poreklu robe zasnovanih na odredbama revidirane PEM konvencije u sporazumima o slobodnoj trgovini

 • Uvodne napomene u vezi sa revizijom PEM konvencije
 • Implementacija prelaznih pravila u SSP, CEFTA, EFTA i u Sporazumu sa Turskom
 • Novine koje donose prelazna pravila o poreklu robe
 • Izazovi koje donosi paralelna primena važećih odredaba PEM konvencije i prelaznih pravila o poreklu robe
 • Primeri za proizvode od interesa za kompaniju

5) Primena važećih sporazuma o slobodnoj trgovini u delu koji se odnosi na pravila o poreklu robe

 • Primeri za proizvode od interesa za kompaniju

1) Najznačajniji propisi iz nadležnosti Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije

 • Zakon o deviznom poslovanju
 • Odluka o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom
 • Drugi relevantni propisi

2) Uloga banaka u realizaciji plaćanja prema inostranstvu i naplate iz inostranstva – preporuke za privredna društva i preduzetnike u vezi sa konsultacijama, proverama, urgencijama, te aktivnim korišćenjem web prezentacija poslovnih banaka u cilju unapređenja poslovanja

3) Specifičnosti i rizici koji prate ovu vrstu poslova:

 • neplaćanje stranog partnera za izvršeni izvoz
 • bankrot ili stečaj stranog partnera
 • potpuno izostajanje ili kašnjenje isporuke unapred plaćene robe iz inostranstva
 • efekat više sile na realizaciju zaključenog spoljnotrgovinskog ugovora
 • preporuke u vezi sa utanačenjem nadležne sudske instance, odnosno arbitraže pre zaključenja spoljnotrgovinskog ugovora
 • specifičnosti poslovanja sa USD valutom kao i poslovanja sa rpivrednim subjektima iz SAD-a (plaćanja, naplate, troškovi, SBLC / stend-baj akreditiv)

4) Regulatorni aspekti instrumenata PPSI

5) Međunarodna trgovinska komora (ICC) kao nosilac regulative za sve instrumente finansiranja spoljne trgovine (Trade Finance)

6) Platni promet sa inostranstvom – privreda i fizička lica

 • Doznaka
 • Ček
 • Menica
 • Platna kartica
 • Međunarodna uputnica – uslugu pruža isključivo JP Pošta Srbije preko poslovne banke

7) Instrumenti finansiranja spoljne trgovine – isključivo privreda:

 • Dokumentarni akreditiv
 • Inkaso – dokumentarna naplata
 • Bankarska garancija
 • Garancija izdata od strane privrednog društva
 • SBLC – Stand-by-Letter of Credit
 • BPO – Bankarska platna obligacija