Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Škola upavljanja ljudskim resursima

Detalji

 • On line (Zoom platforma):15. maj - 26. jun 2021. godine od 10h + osmi (opcioni) modul 30. juna 2021. od 16h
 • Predavači:Eksperti Službe za upravljanje kadrovima Vlade RS, akreditovani predavači Nacioanalne akademije za javnu upravu i konsultant za učenje i razvoj iz multinacionalne kompanije (detalji na stranici)
 • Kotizacija:79.000,00 (+PDV); informacija o doplati za osmi modul i o značajnim popustima na stranici

Škola upavljanja ljudskim resursima

ALATI, TEHNIKE I METODE; UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U USLOVIMA RADA OD KUĆE I RADA NA DALJINU (BEZ FIZIČKOG KONTAKTA)

Škola upravljanja ljudskim resursima ima za cilj povećanje i formiranje kompetencija polaznika za primenu savremenog koncepta upravljanja ljudskim resursima u organizaciji, a koje su orijentisane na postizanje rezultata u radu, baziranog na razvoju potencijala i rastućim kompetencijama zaposlenih, u skladu sa najnovijim trendovima savremene evropske prakse (osobito u malim i srednjim preduzećima koja čine presudnu većinu privrednih subjekata u RS u smislu povećanja zaposlenosti, rasta izvoza i doprinosa rastu bruto nacionalnog dohotka).

U skladu sa aktuelnom situacijom prouzrokovanom pandemijom zarazne bolesti Covid 19, posebna pažnja biće posvećena radu u novonastalim uslovima u kojima veliki broj zaposlenih radi od kuće. Kako upravljati ljudskim resursima, kada zaposleni nisu fizički prisutni u prostorijama poslodavca?

Po završetku obuke, polaznici će biti u stanju da:

 • Nauče i razumeju vrste promena u poslovnom ambijentu 21. veka i njihov uticaj na novi pristup upravljanju ljudskim resursima;
 • Nauče sadržaj, ulogu, proces i metode upravljanja ljudskim resursima u organizaciji;
 • Nauče šta su kompetencije (odlike i njihov značaj) i zašto su one odgovor na nove zahteve poslovnog okruženja
 • Nauče elemente i procese savremenog pristupa upravljanju ljudskim resursima baziranog na kompetencijama i razvoju potencijala zaposlenih;
 • savladaju sve ključne elemente savremenog koncepta upravljanja ljudskim resursima u svojoj organizaciji (definisanje kompetencija za rad, izrada opisa poslova, utvrđivanje postupka selekcije, ocenjivana i razvoja zaposlenih, talent menadžment…)
 • Unaprede sopstvene veštine u procesima upravljanja ljudskim resursima (izrada obrazaca, formulara i druge prateće dokumentacije u oblasti upravljanja ljudskim resursima, vođenje intervjua u postupcima selekcije, ocenjivanja i razvoja zaposlenih, asertivne komunikacije i pružanja fidbeka zaposlenima)
 • steknu znanja o značaju razvoja potencijala zaposlenih i metodama i tehnikama koje omogućavaju kreiranje efektivnog programa razvoja zaposlenh
 • ovladaju znanjima i veštinama rukovođenja i njihovom značaju za razvoj uspešnih, kreativnih i produktivnih timova, njihov kvalitet rada, kao i produktivnost čitave organizacije

1) Dr Dobrila Vujić, HR konsultant i edukator – trener sa ogromnim brojem realizovanih otvorenih i in-house obuka kako u privredi tako i u državnoj administraciji. Radila je i radi na značajnim razvojnim projektima implementacije i unapređenja prakse angažovanja ljudskih potencijala u našoj sredini.

2) Sanja Leverda, psiholog, licendirani predavač Nacionalne akademije javnu upravu, sa radnim iskustvom od preko 20 godina u oblasti organizacione i kliničke psihologije. Učestvovala u brojnim domaćim i međunarodnim projektima koji su za cilj imali uvođenje savremenih metoda upravljanja ljudskim resursima i njihovu primenu u radnim organizacijama. Ima predavačko iskustvo na savetovanjima, seminarima i konferencijama. Glavne oblasti rada – regrutacija i selekcija kadrova, razvoj sistema kopetencija u organizaciji, razvoj zaposlenih u oblastima komunikacije, rukovođenja, upravljanja stresom.

3) Dr Natalija Radivojević Banović, zaposlena u Službi za upravljanje kadrovima Vlade RS, psiholog. Osnovne, master i doktorske studije završila je na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Od 2007. godine aktivna je u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima, kako u privatnom sektoru, tako i u državnoj upravi. Značajno radno iskustvo u oblasti profesionalne selekcije i razvoja zaposlenih, kao i trenersko iskustvo u relevantnim oblastima (procena radnog učinka, koučing, i razvoj potencijala zaposlenizh, motivacija za rad i zadovoljstvo poslom, profesionalna selekcija).

4) Aleksandra Stanković, zaposlena u Službi za upravljanje kadrovima Vlade RS, psiholog i predavač u državnoj upravi. Ima dugogodišnje iskustvo u profesionalnoj selekciji i razvoju zaposlenih. Završila je više specijalizovanih profesionalnih obuka u oblasti ljudskih resursa.

5) Konsultant za učenje i razvoj iz multinacionalne kompanije sa dugogodišnjim praktičnim i nastavnim iskustvom stečenim kako na našem tržištu tako i u savremenom poslovnom okruženju u razvijenim zapadnim zemljama.

Zbog epidemiološke situacije, nastava će se realizovati on-line, putem web platforme. Predavanja su zasnovana na interaktivnim radionicama koja podrazumeva aktivnu razmenu u vidu pitanja i diskusija sa učesnicima, i potrepljena su praktičnim primerima iz bogatog iskustva predavača koji su afirmirani profesionalci sa dugogodišnjim radnim iskustvom u HR praksi i primeni radnog zakonodavstva.

Nastava obuhvata 7 modula (plus jedan opcioni), gde svaki modul uključuje 4 časa nastave i vežbanja, zavisno od teme, uz obavezni angažman učesnika između modula na vannastavnim zadatima (rad na poslovnim slučajevima). Ukupan fond časova iznosi 28 (+ 5 nastavnih časova za osmi, opcioni nastavni modul).

Polaznici koji prođu sve module Škole i polože završni ispit će:

 • Biti osposobljeni da organizuju rad svojih zaposlenih u uslovima rada od kuće, odnosno da upravljaju ljudskim resursima “na daljinu”
 • Razumeti elemente i procese savremenog pristupa upravljanju ljudskim resursima baziranog na kompetencijama i razvoju potencijala zaposlenih;
 • Biti u mogućnosti da prepoznaju prostor za primenu savremenog koncepta upravljanja ljudskim resursima u u svojoj organizaciji  (definisanje kompetencija za rad, izrada opisa poslova, utvrđivanje postupka selekcije, ocenjivanja i  razvoja zaposlenih, talent menadžment…);
 • Unaprediti sopstvene veštine u procesima upravljanja ljudskim resursima (izrada obrazaca, formulara i druge prateće dokumentacije u oblasti HR-a; vođenje intervjua u postupcima selekcije, ocenjivanja i razvoja zaposlenih; asertivne komunkacije i pružanja fidbeka zaposlenima…);
 • Biti u mogućnosti da procene sopstvene potencijale za dalji lični i profesionalni razvoj u oblasti upravljanja ljudskim resursima;
 • Ovladati tehnikama i alatima za uspešno obučavanje zaposlenih, edukaciju i razvoj znanja i veština kod zaposlenih kroz sprovođenje treninga i obuka.

Kotizacija, načini plaćanja i popusti:

 • za jednokratne uplate – 79.000,00 (+PDV)
 • Za prijave i uplate izvršene avansno, u roku od 2 dana od dana prijavljivanja odobravamo 15% popusta pa tako kotizacija iznosi svega 67.150,00 dinara (+PDV).
 • Uplatu je moguće izvršiti i u dve jednake mesečne rate.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 5% popusta.

Za osmi nastavni modul (za koji se zainteresovani učesnici mogu prijaviti dodatno) potrebno je doplatiti još 10.000,00 dinara (+PDV), pa tako za ove polaznike ukupna kotizacija iznosk 89.000,00 (+PDV), umanjena za pripadajuće popuste.

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se”, gde možete preuzeti formular u .doc formatu i dostaviti ga na bilo koji od naših mejlova, ili popunjavanjem elektronske prijave.

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs

ozizovic@economicdiplomacy.co.rs

011/3077612, 3077613, 063/506097, 063/509972

“Pohađanje Škole za ljudske resurse na Institutu za ekonomsku diplomatiju donelo mi je ogromna saznanja iz oblasti ljudskih resursa koja su mi bila neophodna za obavljanje posla. Naučene metode i tehnike, koje sam već počela postepeno da primenjujem, ukazuju koliko je potrebno da svako u svom preduzeću razvija aktivnosti iz ovih oblasti, što direktno utiče na kompletno unapređenje zaposlenih i organizacije u celini. Posebno je primetna predanost predavača koji se iskreno trude da objasne i približe polaznicima koncept HR i njihova spremnost za stručna savetovanja”

Biljana Stranjančević, referent za HR u Gomma Line doo

       

     “Sve pohvale za organizatora i predavače. Svaki kontakt sa Institutom, boravak na predavanjima, i što je najvažnije predavači i sadržina predavanja su bili na visoko profesionalnom nivou, i istovremeno u prijatnom okruženju”

Andrijana Đorđević, menadžer ljudskih resursa u “Moj kiosk grupi”

Nastavni program po modulima

Sadržaj:

 • Šta su ljudski resursi, a šta je ljudski potencijal
 • Ko upravlja ljudskim resursima u organizaciji i kakva je uloga HRM službe
 • Agilni menadžment ljudskih resursa kao odgovor na zahteve promenljivog tržišta i rastuće konkurencije
 • Šta se očekuje od zaposlenih u agilnoj organizaciji
 • Ukratko o metodama uupravljanja ljudskim resursima i mogućnosti primene agilnih pristupa
 • Kako se upravlja ljudskim resursima u doba pandemije Covid 19

Sadržaj:

 • Definicija posla
 • Definicija pojma analiza  posla
 • Svrha  i uloga analize posla
 • Primena analize posla
 • Proces, tehnike i faze analize posla
 • Metode za prikupljanje podataka neophodnih za obavljanje analize posla
 • Kompozicija opisa posla
 • Vrste glagola koji se koriste u opisima
 • Pojmovno određivanje i definicija kompetencija
 • Specifikacija izvršilaca
 • Opis i  identifikacija posla
 • Dizajn posla
 • Rotacija
 • Redizajn
 • Evaluacija kvaliteta analize i opisa  posla
 • Budućnost i održivost analize posla

Sadržaj:

 • Regrutacija i selekcija kandidata
 • Prednosi i nedostaci on-line selekcije kandidata
 • Pregled metoda selekcije i mogućnosti njihove on-line primene
 • Šta dobijamo upotrebom psiholoških testova
 • Šta su kompetencije za radno mesto i zašto ih koristiti u procesu on-line selekcije
 • Vrste kompetencije za radno mesto
 • Određivanje i merenje kompetencija
 • Intervju baziran na kompetencijama
 • Karakteristike on-line intervjua
 • Donošenje odluke o izabranom kandidatu

Sadržaj:

1) Razvoj individualnih potencijala zaposlenih

 • Pojam razvoja zaposlenih;
 • Značaj investiranja u razvoj zaposlenih;
 • Način sticanja znanja kod odraslih i usvajanje znanja na radnom mestu;
 • Usklađivanje plana razvoja potencijala zaposlenih sa dugoročnim ciljevima organizacije i potrebama radnih mesta;
 • Vrste i načini procene individualnih potencijala;
 • Motivacija za rad;
 • Izrada plana razvoja potencijala;
 • Metode i tehnike razvoja potencijala zaposlenih;
 • Karakteristike uspešnog programa razvoja individualnih potencijala;
 • Praktičan rad: Izrada plana razvoja potencijala.

2) Talent menadžment

 • Uvod – osnovni pojmovi o talentima u upravljanju talentima
 • Šta su talenti i šta je upravljanje talentima
 • Kako je nastao i zašto je sada poseban menadžment talentima
 • Šta je svrha menadžmenta talentima
 • Strategija upravljanja talentima
 • Izazovi menadžmenta u talentima u svetu i kod nas
 • Regrutovanje i zadržavanje talenata (strateško planiranje i predviđanje potreba za talentima; identifikacija talenata u internoj sredini; privlačenje i regrutovanje talenata spolja; zadrđavanje talenata)
 • Razvoj talenata – praktičan rad (procena performansi i procena za razvojem talenata; kreiranje plana razvoja talenata; uloge u razvoju talenata; kultura z a razvoj talenata).

Sadržaj:

 • Pojam rukovođenja i uloga rukovodioca u organizaciji
 • Komponente i faktori procesa rukovođenja
 • Izazovi  rada od kuće
 • Kompetencije rukovodioca  za rad na daljinu (lični kvaliteti, kontrola emocija, donošenje  odluka / rešavanje problema)
 • Funkcionalni menadžment usituaciji rukovođenja na daljinu (tehnička znanja i administrativne veštine)
 • Održavanje i podizanje produktivnosti u situaciji rada od kuće (postavljanje ciljeva i motivacija zaposlenih)
 • Upravljanje timom na daljinu (kreiranje kulture virtuelnog tima, razumevanje timske dinamike i okruženja, upravljanje konfliktima u tumovima na daljinu, tim bilding aktivnosti)
 • Kanali komunikacijeu procesu rukovođenja na daljinu
 • Kada komunicirati “licem u lice”?
 • Efikasno pružanje fidbeka zaposlenima
 • Benefiti rukovođenja na daljinu

Sadržaj:

 • Zašto ocenjivanje – svrha, značaj i benefiti ocenjivanja za svoju organizaciju
 • Različiti modeli ocenjivanja – njihove dobre i loše strane
 • Odabir kriterijuma i indikatora u ocenjivanju
 • Prepoznavanje teškoća u postizanju objektivnog ocenjivanja i ovladavanje načinima njihovog kontrolisanja
 • Pravila formulisanja radnih ciljeva
 • Preduslovi z a objektivno i valjano ocenjivanje
 • Odabir ocena i davannje povratne informacije
 • Ocenjivanje timova
 • Posledice ocenjivanja
 • Savremene strategije motivisanja zaposlenih
 • Veza  između sistema ocenjivanja i motivisanja zaposlenih
 • Sistemi i pravila materijalnog nagrađivanja – mogući načini raspodele zarada zavisno od učinka
 • Motivisanje, ocenjivanje i nagrađivanje virtuelnih timova

Sadržaj:

1) Uvod

 • Modeli razvoja trening intervencija u organizacijama
 • Da li je trening uvek rešenje?

2) Priprema za izradu trening rešenja

 • Definisanje ishoda trening intervencije u saradnji sa biznisom
 • Analiza performansa

3) Dizajn i razvoj trening rešenja

 • Istraživanje sadržaja
 • Strategija dizajna (70:20:10)
 • Kreiranje ishoda, ciljeva i plana trening sesije (Blooms’ taxonomy)
 • Određivanje metode i medijuma za prenošenje znanja i veštine

Ovaj nastavni modul je deo Modula 7, odnosno obuke za uspešno sprovođenje treninga. Za njega se zainteresovani polaznici mogu posebno prijaviti.

 • Ethos, Pathos i Logos – 3 principa prezentovanja u tradicionalnoj i virtuelnoj učionici
 • Priprema i planiranje kvalitetne prezentacije
 • Neverbalna komunikacija u prezentovanju u tradicionalnoj i virtuelnoj učionici
 • Alati za angažman učesnika u virtuelnom okruženju
 • Power Point pravila za vizuelno efektne prezentacije
 • Saveti i trikovi za efektivne virtuelne prezentacije
 • Prezentacija polaznika i povratna informacija trenera.