Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Utvrđivanje poreza na imovinu za 2024.

Detalji

 • Opcija 1: Hotel Šumadija, Beograd, Šumadijski trg 8:7. februar 2024. godine od 10h
 • Opcija 2: on line (ZOOM):7. februar 2024. godine od 10h
 • Predavač:Ljiljana Petrović, Ministarstvo finansija, šefica Odseka za porez na imovinu
 • Kotizacija i popusti:15.200 (+PDV), odnosno 14.000 (+PDV); detalji o poputima na stranici

Utvrđivanje poreza na imovinu za 2024.

ROK ZA PRIJAVU PORESKE OBAVEZE JE 31. MART; SVE O NASTANKU, PRESTANKU I PROMENI PORESKE OBAVEZE

Svake godine, do 31. marta, obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige, porez utvrđuju samooporezivanjem i o utvrđenom porezu podnose poresku prijavu. Imajući u vidu da se utvrđivanje poreza vrši jednom godišnje, pružamo vam priliku da se upoznate sa pravilima po kojima se vrši utvrđivanje poreza, a i da ukažemo na način razrešenja nedoumnica i problema koji se pojavljuju u primeni Zakona o porezima na imovinu.

Naime, pretpostavka za pravilno utvrđivanje poreza primenom prosečnih cena je pravilno razvrstavanje nepokretnosti u odgovarajuću grupu. Raznovrsnost nepokretnosti u praksi i dalje zahteva odgovore na pitanja u koju grupu se one razvrstavaju (kada se smatraju pomoćnim objektima a kada poslovnim; kada su garaže, kuće i stanovi poslovni objekti; kada su bazeni i rezervoari poslovni a kada pomoćni objekti; koji objekti se smatraju sastavnim delom zemljišta, i dr…)

Porez se utvrđuje od nastanka poreske obaveze. Za  određene zgrade, poreska obaveza nastaje izgradnjom njihovog konstruktivnog sklopa (iako još uvek nisu osposobljene za korišćenje), što je u praksi dovodilo do velikih problema i nedoumica po pitanju postojanja te obaveze, ako je izvršen promet dela tog objekta (kao postojeće ili kao buduće stvari), ako je naknadno izdata dozvola za izgradnju i sl.

Takođe, veliki broj problema javlja se po pitanju slučajeva podnošenja izmenjene poreske prijave, kada se prijavljuju promene na imovini do kojih dođe u toku poreske godine, kao i koje promene jesu, a koje nisu od uticaja na utvrđeni porez.

 

Predavač: Ljiljana Petrović, šef Odseka za poreze na imovinu u Ministarstvu finansija RS

 

Cilj obuke: Prikaz sistema oporezivanja porezom na imovinu za 2024. godinu, sa akcentom na nedoumicama i rešavanjem konkretnih problema koji su se pojavili u primeni Zakona.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Predmet oporezivanja sa osvrtom na:

 • Zakup nepokretnosti kada je zakupac preuzeo obavezu izmirenja poreza
 • Pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta

2) Poreski obveznik, sa osvrtom na zajedničku svojinu na nepokretnosti

3) Nastanak i prestanak poreske obaveze

 • Razlika nepokretnosti kao buduće stvari od nepokretnosti u izgradnji kao predmet prometa

4) Poreska osnovica

 • Tzv. opšta i posebna pravila
 • Osnovica za proizvodne pogone kad je njihova vrednost u poslovnim knjigama jednaka nuli ili kad je ne koriste
 • Osnovica za izgrađeno zemljište kad je obveznik u poslovnim knjigama evidentirao samo objekat
 • Razvrstavanje nepokretnosti u grupe

5) Poreska oslobođenja

6) Utvrđivanje poreza

 • Sa osvrtom na rešenje o utvrđivanju poreza fizičkim licima u slučaju  kad jedinica lokalne samouprave nije utvrdila prosečne cene

7) Promene u toku godine nakon prijave utvrđenog poreza 

 • Osvrt na nabavnu vrednost kao poresku osnovicu, ako je u toku godine izmenjena zbog naknadnih ulaganja.

(program u pdf formatu možete preuzeti OVDE )

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 15.200,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 14.000 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popust:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta
 • Za dva i više učesnika odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs