Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Zakon o budžetskoj inspekciji

Detalji

 • Opcija 1 - Dom kulture Studentski grad, Novi Beograd:22. april 2023. godine od 10h
 • Opcija 2 - on line (ZOOM platforma):22. april 2023. godine od 10h
 • Predavači:Maja Jovanović i Slobodanka Kelečević (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:14.500 odnosno 13.000 (+PDV); detalji o popustima na stranici
 • NOVO - grupna kotizacija:Kotizacija za grupu od 4 i više polaznika

Zakon o budžetskoj inspekciji

NOVI ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU I BUDŽETSKOJ INSPEKCIJI; PRINUDNA NAPLATA IZVRŠNOG REŠENJA; ROKOVI IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA; RAČUNOVODSTVO; IZVEŠTAVANJE

Od 1. januara 2023. godine u primeni je novi Zakon o budžetskoj inspekciji kojim se uređuju posebnosti postupka i položaja inspekcije u oblasti budžetskog sistema, kao i druga pitanja od značaja za inspekcijski nadzor u toj oblasti.

Polaznici će se upoznati sa postupkom nadzora budžetske inspekcije, posebno u postupku izvršenja rešenja budžetske inspekcije putem prinudne naplate, što je regulisano ovim zakonom, sa obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, Uredbe o budžetskom računovodstvu, Zakona o računovodstvu, Zakona o javnim nabavkama i drugih propisa kojima je regulisano materijalno-finansijsko poslovanje korisnika javnih sredstava.

Obzirom da je u toku priprema finansijskih izveštaja, učesnici će se upoznati sa postupkom nadzora budžetske inspekcije nad finansijskim izveštavanjem kroz praktične primere.

Seminar je namenjen svim korisnicima javnih sredstava (direktni i indirektni budžetski korisnici) – ministarstva, jedinice lokalne samouprave, pravosudni organi, javne ustanove, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, zdravstvene ustanove, javna predzeća, instituti, agencije i dr.

Predavači:

 • Maja Jovanović, diplomirani ekonomista sa višegodišnjim iskustvom u budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija.
 • Slobodanka Kelečević, diplomirani pravnik sa višegodišnjim iskustvom u budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija

 

NASTAVNI PROGRAM:

1. Nova zakonska regulativa u postupanju i radu budžetske inspekcije

 • Novi Zakon o budžetskoj inspekciji
 • Zakon o budžetskom sistemu

2. Postupak prinudne naplate izvršnog rešenja koje je donela budžetska inspekcija

 • Rešenje budžetske inspekcije
 • Odgovornost odgovornog lica

3. Nadzor nad  primenom Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

 • Rokovi izmirenja novčanih obaveza
 • Prekršajne odredbe i odgovornosti odgovornog lica

4. Računovodstvo

 • Budžetsko računovodstvo, odgovornost za budžetsko računovodstvo, ovlašćenja za donošenje računovodstvenih propisa (Uredba o budžetskom računovodstvu, međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor)
 • Računovdstvo privrednih društava, korisnika javnih sredstava (Zakon o računovodstvu, odgovornost, kaznene odredbe)
 • Organizacija računovodstva, dokumentovanje poslovnih promena, validna računovodstvena isprava, odgovornost za računovodstvene isprave, rokovi knjiženja, vrste poslovnih knjiga, kontni okvir i kontni plan)
 • Popis imovine i obaveza kod budžetskih i ostalih korisnika javnih sredstava (Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije i usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem, Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem)

5. Izveštavanje

 • Finansijski izveštaji (vrste, obrasci, sadržaj obrazaca)
 • Priprema, sastavljanje i podnošenje finansijskih izveštaja
 • Kalendar za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja
 • Sadržaj završnog računa
 • Primena Zakona o računovodstvu (korisnici javnih sredstava koji poslovne knjige vode u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, odgovornost, kaznene odredbe).

6. Primeri inspekcijskog nadzora budžetske inspekcije

 • Kontrola realizacije ugovora o javnim nabavkama
 • Kontrola primene Zakona o rokovima izmirivanja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali Doma kulture Studentski grad, Novi Beograd ili on-line putem ZOOM platforme. Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 14.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 13.000,00 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Popusti:

 • Za brze uplate odobravamo 10% popusta
 • Za dva i više učesnika odobravamo dodatnih 10% popusta.

NOVO – KOTIZACIJA ZA GRUPU (važi samo za on line učešće): Kotizacija za grupu omogućuje da na vebinaru aktivno učestvuje neograničen broj polaznika (minimalno 4) iz iste organizacije. Neophodno je prijaviti sve polaznike, koji time dobijaju pravo aktivnog učešća, kao i sertifikat na svoje ime nakon završene obuke. Tako, grupna kotizacija za on line učešće na ovom programu iznosi 41.600,00 (+PDV) i omogućava učešće za 4 i više polaznika (neograničeno).

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs