Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Novi Zakon o javnim nabavkama

Detalji

 • Mesto:Nastavna sala Instituta, Zemun (Pregrevica 168)
 • Vreme:17. jun 2020. godine od 9 do 14,30
 • Predavač:Ljubinka Kovačević (detalji na stranici)
 • Kotizacija:9.500,00 (+PDV)
 • Popusti:Za brze uplate (u roku od 3 dana) - 5%; Za dva i više učesnika iz iste organizacije - dodatnih 10%

Novi Zakon o javnim nabavkama

ŠTA DONOSI NOVI ZAKON; KOJE SU RAZLIKE U ODNOSU NA VAŽEĆI ZAKON; KAKO ĆE SE PREĆI SA STAROG NA NOVI ZAKON...

Novi Zakon o javnim nabavkama ( ,,Službeni glasnik RS’’,br. 91/2019) stupio je na snagu  1. januara 2020. godine, a u punu primenu ulazi od 1. jula 2020. godine.

Novi Zakon o javnim nabavkama ima za cilj  sprovođenje efikasnijih i transparentnijih postupaka javnih nabavki, što ima za rezultat pozitivne interakcije države sa naručiocima, ponuđačima, odnosno sa  svim privrednim subjektima.

Novi Zakon o javnim nabavkama usklađen je sa direktivama Evropske unije, čiji je cilj povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javnih nabavki, zatim dalji razvoj modernog i efikasnijeg sistema javnih nabavki , kao i  unapređenje pravnog okvira koji se obezbeđuje primenom elektronskih sredstava i elektronskih metoda komunikacije.

Danom početka primene Zakona o javnim nabavkama , tačnije dana 1. jula 2020. godine, prestaje da važi Zakon o javnim nabavkama (,,Službeni glasnik RS’’,br.124/2012, 14/2015 I 68/2015) kao i svi podzakonski propisi doneti na osnovu tog zakona, dok će novi podzakonski propisi biti doneti do početka pune primene novog Zakona o javnim nabavkama, odnosno do 1. jula 2020. godine.

Nekoliko odredbi Zakona o javnim nabavkama imaju drugačije rokove primene, a to su:

 • Materijalnu nezavisnost predsednika i članova Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki – primenjuje se od 1.  januara 2020. godine;
 • Organizacija  nadležna za registraciju privrednih subjekata koja je dužna da omogući privrednim subjektima upis u registar ponuđača –  primenjuje se od marta 2020. godine;
 • Spisak pravnih akata Evropske unije, realizacija izgradnje objekta u skladu sa zahtevima određenim od strane naručioca koji vrši odlučujući uticaj na vrstu ili projektovanje izgradnje objekta, drugi postupci u kojima su primenjeni objektivni kriterijumi i javno objavljivanje saglasno pravnim aktima EU, međunarodni ugovori zaključuju se u skladu sa ugovorom o funkcionisanju EU gde Republika Srbija obaveštava EK o svim međunarodnim ugovorima ……, primenjuje  se od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji;

(kompletan tekst Zakona možete preuzeti na sajtu Uprave za javne nabavke klikom OVDE )

 

Predavač: Ljubinka Kovačević, ekspert sa dugogodišnjim radnim iskustvom u oblasti javnih nabavki, kako u pogledu obavljanja  konsaltinga  vezanog za primenu Zakona, tako i u pogledu velikog broja uspešno održanih obuka za službenika za javne nabavke.

 

Nastavni program:

 1. Definicija javnog naručioca i definicija sektorskog naručioca
 2. Izuzeci od primene zakona (opšti izuzeci , posebni izuzeci za javne naručioce i posebni izuzeci za sektorske naručioce) ,
 3. Pragovi u javnim nabavkama (pragovi do kojih se zakon ne primenjuje i pragovi od kojih se zakon primenjuje)
 4. Određivanje procenjene vrednosti, rezervisane javne nabavke, zaštita podataka, jezik , valuta i komunikacija u postupcima javnih nabavki
 5. Korupcija i njeno sprečavanje, kao i izbegavanje sukoba interesa
 6. Sedam postupaka javnih nabavki
 7. Dodela ugovora za društvene i druge posebne usluge
 8. Centralizovanje i zajedničke javne nabavke
 9. Računanje i određivanje rokova
 10. Planiranje javnih nabavki
 11. Izrada konkursne dokumentacije i 14 oglasa o javnoj nabavci
 12. Kriterijumi za izbor privrednog subjekta i dokazi o ispunjenosti kriterijuma, kao i kriterijumi za dodelu ugovora
 13. Ponuda, važenje ponude, prijem i otvaranje ponude , kao i ponuda sa varijantama
 14. Dodela ugovora, izvršenje ugovora i raskid ugovora
 15. Portal javnih nabavki i Kancelarija za javne nabavke
 16. Prava i obaveze Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 17. Sudska zaštita i kaznene odredbe

(program seminara u PDF formatu možete preuzeti OVDE )

 

NAPOMENA: U slučaju da se do ovog datuma ne steknu uslovi za realizaciju učioničke nastave, seminar će biti realizovan putem web paltforme (kao webinar).

Kotizacija i popusti:

Kotizacija iznosi 9.500,00 dinara (+PDV).

 • Za prijave i uplate izvršene u roku od 3 dana odobravamo 5% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta

 

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs