Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti i o zdravstvenom osiguranju – PRVA TRI MESECA PRIMENE

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168)
 • Vreme:9. juli 2019. godine od 10 do 15,30
 • Predavač:Milica Bondžić, član Radne grupe za izradu oba zakona
 • Kotizacija:10.500,00 (+PDV)
 • Popusti:Za brze uplate (u roku od 2 dana) - 5%; Za dva i više učesnika iz iste organizacije - dodatnih 10%

Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti i o zdravstvenom osiguranju – PRVA TRI MESECA PRIMENE

USLOVI ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA, MODALITETI UGOVORA ZA RADNO ANGAŽOVANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA I SARADNIKA, PREKOVREMENI RAD I/ILI DOPUNSKI RAD, STATUS PENZIONERA KOJI ZASNUJE RADNI ODNOS, OBRAČUN ZARADE ZA PERIOD BOLOVANJA...

Skupština Republike Srbije je 3. aprila 2019. godine usvojila dva nova zakona koja su objavljena u “Službenom glasniku RS” broj 25/19, a to su Zakon o zdravstvenom osiguranju i Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Ova dva zakona unose veliki broj novina kojima je proširen krug onih kojima se obezbeđuje zdravstvena zaštita u punom iznosu, osnov za naknadu zarade tokom bolovanja je prosečna zarada u prethodnih 12 meseci, umesto dosadašnja tri meseca, po osnovi javno-privatnog partnerstva uvodi se sklopanje ugovora sa RFZO na, recimo, 20 godina, za obavljanje zdravstvene delatnosti, i još mnogo drugih novina kako iz oblasti zdravstvenog osiguranja, tako i u oblasti sprovođenja zdravstvene zaštite.

Prva tri meseca primene ova dva značajna zakona iznedrila su brojne probleme i nejasnoće kod subjekata i korisnika zdravstvene zaštite, koji su uglavnom vezani za izbor direktora, upravnog i nadzornog odbora, modalitete angažovanja zdravstvenih radnika i saradnika, mogućnost prekovremenog i/ili dopunskog rada, radno angažovanje i status penzionera, obračun naknade zarade kod privremene sprečenosti za rad i drugo.

Kroz rešavanje ovih i drugih nedoumica i problema, kao i kroz prezentaciju oba zakona vodiće vas Milica Bondžić, član Radne grupe za izradu oba zakona.

Seminar je namenjen:

 • poslodavcima
 • zdravstvenim ustanovama u javnoj i privatnoj svojini
 • visokoškolskim ustanovama zdravstvene struke
 • drugim pravnim licima koja obavljaju zdravstvenu delatnost (ustanove socijalne zaštite, zavodi za izvršenje krivičnih sankcija…)
 • društvima za osiguranje

 

Nastavni program:

1. ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

 • Osnovi osiguranja, prioritetni osnovi osiguranja i (ne)mogućnost izbora osnova osiguranja – status penzionera koji zasnuju radni odnos ili bude izabran na funkciju
 • Povreda na radu – nova definicija i praktična primena;
 • Privremena sprečenost za rad (tzv. bolovanje) – trajanje, nadležnost stručno-medicinskih organa, osnov za isplatu naknade zarade i obračun naknade zarade, slučajevi u kojima osiguraniku ne pripada naknada zarade bez obzira na isplatioca, upućivanje na invalidsku komisiju;
 • Ugovaranje zdravstvene  zaštite i arbitražno rešavanje sporova nastalih povodom zaključenih ugovora između zdravstvenih ustanova i RFZO;
 • Prestanak postojanja instituta zaštitnika prava osiguranih lica;
 • Dobrovoljno zdravstveno osiguanje;

2. ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

 • Nove vrste zdravstvenih ustanova u javnoj i privatnoj svojini;
 • Vrste, uslovi za osnivanje i prestanak rada privatne prakse – pooštreni uslovi za osnivača privatne prakse i mogućnost privremenog prestanka obavljanja delatnosti do 5 godina;
 • Uspostavljanje Registra zdravstvenih ustanova i Jedinstvene evidencije subjekata u zdravstvu – rokovi i obaveze zdravstvenih ustanova;
 • Organi zdravstvene ustanove – direktor, upravni i nadzorni odbor, uslovi za izbor, odnosno imenovanje, trajanje mandata, mogućnost ponovnog izbora, odnosno imenovanja;
 • Sticanje i raspolaganje sredstvima zdravstvene ustanove i privatne prakse;
 • Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici – kadrovski plan; pripravnički staž i stručni ispit zdravstvenih radnika; stručno usavršavanje; izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence; mogućnost angažovanja zdravstvenog radnika druge specijalnosti iz druge zdravstvene ustanove – modaliteti ugovora koji mogu biti osnov za ovakvo angažovanje i ograničenja;
 • Raspored rada i radno vreme u zdravstvenoj ustanovi i privatnoj praksi, prekovremeni rad i dopunski rad  -mogućnost prekovremenog rada i/ili dopunskog rada za zaposlene koji rade na poslovima na kojima je uvedeno skraćeno radno vreme, zdravstvena zaštita za vreme štrajka;
 • rokovi za usklađivanje opštih akata, orgnaizacije i rada zdravstvenih ustanova, drugih pravnih lica i privatne prakse sa odredbama ovog zakona.

 

Kotizacija za seminar iznosi 10.500,00 dinara (+PDV). Za brze uplate odobravamo popust  od 5%, a za dva i više učesnika, odobravamo dodatnih 10% popusta.

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs