Obuke

Početna   /   Obuke

Loading ...

Novine u Zakonu o javnim nabavkama

U toku je postupak izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama, čija primena je planirana od 1.1.2024. godine. Na seminaru ćemo predstaviti sve novine u Zakonu o javnim nabavkama, kao i izmene i dopune važećeg Zakona. Takođe, posebnu pažnju ćemo posvetiti tumačenjima pojedinih odredbi koje će ostati u primeni i sa usvajanjem izmena i dopuna, […]

Detaljnije

Loading ...

Novi Zakon o upravljanju privrednim društvima

Novi Zakon o upravljanju privrednim društvima koja su u vlasništvu Republike Srbije,  objavljen je u „Službenom glasniku RS” broj 76/23 od 7. septembra 2023. godine, a primena ovog zakona počinje 12 meseci od stupanja na snagu. Obzirom na veliku i kompleksnu proceduru koja predstoji u cilju usaglašavanja sa novim Zakonom, oglašavamo blagovremeno upoznavanje sa njegovim […]

Detaljnije

Loading ...

Rodna ravnopravnost – u susret rokovima

Rodna ravnopravnost u poslovnoj zajednici Srbije regulisana je Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i pratećim podzakonskim aktima (koja su na snazi od juna prošle godine), a propisali su tačno utvrđene rokove za izvršenje obaveza koje iz njih proističu. Naime, poslodavci u  privatnom i javnom sektoru imaju obavezu donošenja plana upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti. […]

Detaljnije

Loading ...

Planiranje i izvršenje budžeta za 2024. godinu

Na našoj obucic biće predstavljeno uputstvo za pripremu i izradu budžeta za 2024. godinu, odluka o rebalansu budžeta, budžetski kalendar, postupak nadzora budžetske inspekcije nad ovim procesom kao i postupak donošenja finansijskh planova direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava.

Detaljnije

Loading ...

PowerPivot&Query za Excel

Obuka za korišćenje PowerPivot&Query dodataka za Excel namenjena je korisnicima koji žele da podignu svoje poznavanje ovog alata na najviši nivo, jer je reč o dodacima za Excel koji predstavljaju sigurno najbolje funkcije koje su se pojavile u poslednjih 25 godina unapređenja Excel-a. PowerPivot tabele omogućavaju brži rad sa velikom količinom podataka bez učitavanja u […]

Detaljnije

Loading ...

Poslovni excel Napredni nivo

Škola informatičko-poslovnih veština Instituta za ekonomsku dipilomatiju vas poziva na obuku: Poslovni Excel napredni nivo u 24 nastavna časa. Nastava se realizuje on line (preko ZOOM platforme), što se u proteklim godinama pokazalo kao vrlo efikasan način rada: polaznici mogu da učestvuju iz svoje kuće ili sa svog radnog mesta, bez dodatnih troškova putovanja i […]

Detaljnije

Loading ...

Poslovni Excel osnovni i srednji nivo

Obuka za Poslovni Excel osnovni i srednji nivo polazi od osnovnog nivoa što će Vam omogućiti da znanje koje već imate u korišćenju Excel-a sistematizujete, odnosno da ovladate osnovama Excel-a ukoliko nemate nikakvo predznanje. Na ovako formiranu osnovu, nastavlja se srednji nivo (kome je posvećen veći deo obuke). Nastava se realizuje on line (preko ZOOM […]

Detaljnije

Loading ...

CDD – Customer Due Diligence

Cilj vebinara je da ukažemo na načine sprovođenja identifikacije i mera CDD – Customer Due Diligence, a dotaći ćemo se i obaveza u vezi sa organizacijom i sprovođenjem obuka u okviru vaših institucija, kao i izveštavanjem organa najvišeg rukovodstva. Ove teme će biti obrađene kroz prizmu regionalnog zakonodavstva, kao i relevantnih direktiva Evropske unije. Predavačice […]

Detaljnije

Loading ...

Elektronsko arhiviranje – zakonska obaveza

Uredba o jedinstvenim tehičko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2022) počinje da se primenjuje 1. januara 2024. godine. Obzirom da je elektronsko arhiviranje vrlo složen i kompleksan posao, koji svoju zakonsku osnovu nalazi u više zakonskih propisa (Zakon o arhivskoj građi […]

Detaljnije

Loading ...

Carinski dug – usvojena objašnjenja

Carinski dug – usvojene novine Imajući u vidu da su 8. jula 2023. godine ušle u primenu odredbe sadržane u Uredbi o izmenama i dopunama Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima koje se odnose na obezbeđenje za plaćanje carinskog duga, Uprava carina Srbije je usvojila 21. juna 2023. godine Objašnjenja za obezbeđenje plaćanja carinskog […]

Detaljnije

Loading ...

BZR – priprema za polaganje stručnog ispita

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu propisao je obavezu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Iz tog razloga, oglašavamo upis druge generacije polaznika obuke u trajanju od 30 nastavnih časova, koja će polaznicima omogućiti da savladaju kompletnu materiju propisanu Zakonom i pripreme se za uspešno polaganje ispita. 

Detaljnije

Loading ...

Sumnjive aktivnosti – AML

Vebinar “Sumnjive aktivnosti i prepoznatljive tipologije u zemljama regiona” ima za cilj da upozna polaznike sa modelima ponašanja koji mogu da ukazuju na pranje novca, finansiranje terorizma i prethodndo krivično delo, kao i dad prikaže razlike između sumnjive transakcije i sumnjive aktivnosti i da predstavi nove tipologije pranj anovca u zemljama regiona. Takođe, osvrnućemo se […]

Detaljnije

Loading ...

Prava i obaveze po osnovu radnog odnosa i van radnog odnosa i kadrovska evidencija u dosijeu zaposlenog

ŠKOLA KADROVSKIH POSLOVA - DAN PRVI: Koja su prava i obaveze po osnovu radnog odnosa a šta podrazumeva rad van radnog odnosa (ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o delu, ugovor o dopunskom radu, ugovor o stručnom usavršavanju...) i mnoga druga pitanja obradićemo na radionici koju realizujemo 12. jula 2023. godine

Detaljnije

Loading ...

Prestanak radnog odnosa i disciplinske mere

ŠKOLA KADROVSKIH POSLOVA - DAN DRUGI: Razlozi za otkaz, uslovi, otkaz po sili zakona, nezavisno od volje poslodadvca i zaposlenog, sporazum zaposlenog i poslodavca, krivica zaposlenog, zbog nastalih okolnosti, disciplinski postupak, vraćanje na posao...

Detaljnije

Loading ...

Bolovanje – pravo i zloupotreba prava iz radnog odnosa

ŠKOLA KADROVSKIH POSLOVA - DAN TREĆI: Kako da utvrdite, odnosno dokažete da li se radi o korišćenju prava na bolovanje ili zloupotrebi istog? Koje su obaveze poslodavca i zaposlenog prema poslodavcu? Koje su specifičnosti pojedinih vrsta bolovanja? Zloupotreba bolovanja kao razlog za otkaz...

Detaljnije

Loading ...

Škola javnih nabavki

Naša jedinstvena Škola javnih nabavki upisuje 20. generaciju. Program je modifikovan i prilagođen realnim potrebama polaznika. Kroz 4 nastavna modula (24 nastavna časa) obučićete se za kompletan samostalan rad u oblasti javnih nabavki a ujedno i pripremiti za polaganje ispita za službenika za javne nabavke. U pretplatnom periodu odobravamo 40% popusta.

Detaljnije

Loading ...

Privredna društva – početak primene zakonskih rešenja

Počela je primena većeg broja zakonskih rešenja iz Zakona o privrednim društvima, Zakona o postupku registracije u APR-u i Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, sa kojima bi privredna društva trebalo da se upoznaju kako bi mogle da ih uspešno sprovedu. Seminar je namenjen svim privrednim društvima, preduzetnicima, advokatima, subjektima zainteresovanim za pitanja iz oblasti […]

Detaljnije

Loading ...

Javne nabavke – ugovor, kriterijum, sporazum

Najčešće postavljana pitanja i probleme u postupku sprovođenja javne nabavke - izrada ugovora o javnoj nabavci, dokazivanje kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, okvirni sporazumi - odgovaramo i rešavamo na radionici koju vodi Miloš Jović, vrhunski ekspert za ovu oblast.

Detaljnije

Loading ...

Zakon o upravljanju otpadom – usvojene izmene i dopune

Zakon o upravljanju otpadom je pretrpeo značajne izmene i dopune, koje su usvojene u Skupštini Srbije 28. aprila 2023. godine. Ovim izmenama nadležno ministarstvo je želelo da olakša pristup rešavanju problema koji su proisticali iz ranijih zakonskih rešenja. U tom smislu, i cilj naše obuke je da se učesnicima približi i pojasni dugotrajan i zahtevan […]

Detaljnije

Loading ...

Arhiviranje – obuka za primenu propisa

Rok za predaje Arivske knjige nadležnom javnom Arhivu bio je 30. april 2023. godine. Ukoliko još niste izvršili ovu zakonsku obavezu, iskoristite još jednu priliku da se upoznate sa novim obrascem Arhivske knjige i ostalim zakonskim obavezama. Predavač je vrhunski ekspert za arhivistiku iz nadležne državne institucije.

Detaljnije

Loading ...

Novine u AML propisima

Ovaj seminar će ukazati na najznačajnije odredbe Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma,  kao  i na najnovija  zakonska rešenja iz ove oblasti, odnosno na novine u AML propisima: Pravilnik o metodologiji za izvršenje Zakona koji je izmenjen 2022. godine, kao i Smernice o proceni rizika koje su izmenjene nakon usvajanja Nacionalne procene rizika […]

Detaljnije

Loading ...

Obuka za leadership – od eksperta do vođe tima

Zašto je obuka za leadership važna? Kada kao iskusni u svom poslu zasluženo stupimo na poziciju menadžera, otvaraju se mnoge nepoznanice i problemi. Rezultate više ne postižemo radom na zadatku, već radom kroz ljude. Dinamika odnosa sa ljudima se menja, jer smo sa nekima od njih do skoro možda bili i kolege u timu. Nismo sigurni […]

Detaljnije

Loading ...

Novine u poslovanju JP

Pozivamo vas da se priključite radionici koja će vas detaljno provesti kroz sve novine u poslovanju JP koja su vezana za poslovanje javnih preduzeća. Predavanja drže eksperti nadležne državne institucije, u skladu sa svojim zaduženjima, a to su: Irena Bulatović, načelnica Odeljenja u Sektoru za kontrolu i nadzor nad radom javnih preduzeća Iva Pegan Karadžole, […]

Detaljnije

Loading ...

Zakon o budžetskoj inspekciji

Od 1. januara 2023. godine u primeni je novi Zakon o budžetskoj inspekciji kojim se uređuju posebnosti postupka i položaja inspekcije u oblasti budžetskog sistema, kao i druga pitanja od značaja za inspekcijski nadzor u toj oblasti. Polaznici će se upoznati sa postupkom nadzora budžetske inspekcije, posebno u postupku izvršenja rešenja budžetske inspekcije putem prinudne […]

Detaljnije

Loading ...

Upravljanje otpadom – novi zakon

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom je od 29. decembra 2022. godine u skupštinskoj proceduri i očekuje se njegovo skoro usvajanje. Ovim Zakonom se uvode izmene u postojećim zakonskim rešenjima, koje se naročito odnose na upravljanje građevinskim otpadom kao i na prestanak statusa otpada. Oblast upravljanja građevinskim otpadom do sada u […]

Detaljnije

Loading ...

Porez na imovinu za 2023. godinu

Krajem 2022. godine doneta su nova zakonska rešenja kojima se utvrđuje porez na imovinu za 2023. godinu, i to: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, broj 138/22) i Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu (“Sl. glasnik […]

Detaljnije

Loading ...

Jonizujuće zračenje – obaveze poslodavca

Radionica “Jonizujuće zračenje – obaveze poslodavca” je prevashodno namenjena firmama, odnosno institucijama u kojima se koriste izvori jonizujućeg  zračenja kao što su zdravstvene ustanove, stomatološke i veterinarske ordinacije, firme koje koriste zatvorene izvore ili generatore zračenja u industriji, istraživanju i obrazovanju: elektropriveda, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Pošta Srbije, Naftna industrija Srbije, rudnici, termoelektrane, aerodromi, sve institucije […]

Detaljnije

Loading ...

Novi Carinski zakon

Novi Carinski zakon je usvoje i objavljen u Službenom glasniku broj 138/22 od 12.12.2022. godine, a na snazi je od 20. decembra 2022. godine Usvojene su i Izmene i dopune Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima. Uredba je objavljena u Službenom glasniku RS broj 144/22, a stupila je na snagu 7. januara 2023. godine. […]

Detaljnije

Loading ...

Poznavanje i praćenje stranke

Obuka će omogućiti polaznicima da uspostave svoj interni sistem, odnosno da ga provere, a što je najbitnije, da razumeju zakonske odredbe kako bi na pravi način implementirali pristup za poznavanje i praćenje stranke zasnovan na proceni rizika. Predavači su konsultantkinje OEBS-a za oblast sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i dugogodišnje predavačice na programima obuke […]

Detaljnije

Loading ...

Ažuriranje podataka o klijentu

Cilj obuke Ažuriranje podataka o klijentu je da odgovori na sledeća pitanja: Koji vremenski rok je odgovarajući za ažuriranje podataka o klijentu Mišljenje nadzornih organa Primereni vremenski okvir Šta je kasna, a šta rana ocena Da li se rizik potvrđuje ili opovrgava Koja dokumentacija se prikuplja prilikom ažuriranja podataka Šta se proverava Ko ocenjuje poslovanje […]

Detaljnije

Loading ...

Dokumentarni akreditiv

Dokumentarni akreditiv je najpouzdaniji instrument naplate izvoza, odnosno plaćanja uvoza. Ovaj program obuke je namenjen svim pravnim licima i preduzetnicima koja se bave spoljnotrgovinskim poslovima, te već koriste akreditiv (eng. Letter of Credit, odn. L/C) ili nameravaju da po završetku potrebnih obuka otpočnu sa aktivnim korišćenjem ovog instrumenta. Kroz praktične i detaljne instrukcije od strane […]

Detaljnije

Loading ...

Godišnji finansijskih izveštaj i Zakon o budžetu

Sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava OOSO za 2022. godinu kao i novine u poslovanju ovih korisnika u 2023. godini Korisnici budžetskih sredstava (direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti), organizacije za obavezno socijalno osiguranje i zdravstvene i apotekarske ustanove imaju obavezu da podnesu godisnji finansijski izveštaj […]

Detaljnije

Loading ...

Bezbednost i zdravlje na radu – zakonske novine

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu donosi niz veoma bitnih izmena i novih obaveza  za poslodavce, koje treba da obezbede da se bezbednost i zdravlje na radu podignu na značajno viši nivo i stvore bolji uslovi rada u cilju sprečavanja povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom. Osim toga, […]

Detaljnije

Loading ...

Generativna veštačka inteligencija

Generaltivna veštačka inteligencija je ušla u sve pore društvenog, privrednog, naučno-istraživačkog i svakodnevnog života i ima potencijal da u narednim godinama u potpunosti izmeni svet u smislu razvojnih, komercijalnih i društvenih perspektiva. Dokle se stiglo i šta nam predstoji - saznajte na regionalnoj on-line konferenciji od vrhunskih eksperata.

Detaljnije

Loading ...

Excel u finansijskom poslovanju

Veštine u korišćenju računovodstvenih podataka za potrebe donošenja odluka, menadžment računa i godišnjih finansijskih izveštaja, bilans stanja, bilans uspeha i drugi finansijski izveštaji su od suštinskog značaja za razumevanje finansijskog statusa i učinka kompanije - obučite se za korišćenje ovog moćnog alata uz 20% popusta samo u ovom terminu.

Detaljnije

Loading ...

Utvrdjivanje stvarnog vlasnika

Jedna od najtežih i najsloženijih obaveza po Zakonu sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma jeste utvrdjivanje stvarnog vlasnika. Naša obuka ima za cilj da pomogne obveznicima u otkrivanju mogućih izvora za prikupljanje dokumentacije kao i koracima koje je potrebno preduzeti. Cilj je i da se pokuša napraviti paralela, odnosno razlika između obaveze identifikacije klijenta i […]

Detaljnije

Loading ...

SEF – Izmene Zakona o eFakturisanju

Od 1. januara 2023. godine svi subjekti privatnog sektora su u obavezi da rade u Sistemu elektronskih faktura. Takođe, izrađen je Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o eFakturama. Upoznajte se sa novinama, i obučite se za rad na testnom portalu - korak po korak.

Detaljnije

Loading ...

Planiranje i izveštavanje u JP i JKP – smernice za 2023. i digitalizacija

NOVI TERMIN! Obuka je posvećena instrukcijama, odnosno Smernicama za izradu godišnjeg programa poslovanja za  2023. godinu, koju su usvojene na sednici vlade 20.10.2023, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2023-2025, a zatim prezentaciji softvera koji značajno olakšava kako proces planiranja i izveštavanja, tako i nadzora nad radom JP i JKP, smanjuje mogućnost greške i time […]

Detaljnije

Loading ...

Prevarne radnje u spoljnoj trgovini

Rasprostranjenost i obim prevara u međunarodnoj trgovini zahteva dobru informisanost, najpre kroz adekvatnu edukaciju, svih lica koja dolaze u dodir sa poslovima i transakcijama sa inostranstvom, što im omogućuje prevenciju prevara, zaštitu interesa kompanije, izvršioca i države. Stoga je, kada su prevarne radnje u pitanju, prepoznavanje uobičajenih znakova upozorenja i indikatora od ogromnog značaja za […]

Detaljnije

Loading ...

Carinsko poslovanje

Obzirom na snažnu potrebu za praćenjem promena i usvajanjem znanja neophodnih za efikasan odgovor kako velikih poslovnih sistema, tako i srednjih i malih preduzeća na nove izazove, prilike i praksu u oblasti spoljne trgovine, a naročito kada je u pitanju carinsko poslovanje, ova obuka će razmotriti sve novine koje su u oblasti carinskog poslovanja već […]

Detaljnije

Loading ...

Novine u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

NOVI TERMIN! Novine u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu su brojne za poslodavce ali donose i brojne promene u organizaciji i sprovođenju mera za bezbedan rad, dok su neke odredbe važećeg zakona su precizirane i detaljnije objašnjene. Iz tog razloga, nameće se potreba za predstavljanjem novog Zakona, a takođe i za uporednim pregledom novog […]

Detaljnije

Loading ...

Interna dokumenta obveznika po Zakonu o SPN i FT

Interna dokumenta obevznika koju mora da sačini, kao i način dostavljanja dokumentacije i komunikacije sa javnim institucijama i dalje izazivaju nedoumice kod obveznika. Polaznici će na radionici dobiti kompletnu informaciju o svim dokumentima koja je neophodno da sačine, njihove obavezne elemente, način popunjavanja i dostavljanja obrazaca Upravi za sprečavanje pranja novcac i nadzornim organima po […]

Detaljnije

Loading ...

Izrada finansijskih izveštaja i njihovo podnošenje

Na ovoj radionici, učesnici će se upoznati sa postupkom pripreme i podnošenja finansijskih izveštaja, i to kroz primere iz prakse i konkretne slučajeve na koje su nailazili u svom svakodnevnom poslovanju. Izrada finansijskih izveštaja i njihovo podnošenja biće obrađeni kroz upoznavanje sa svim normativnim rešenjima i njihovom primenom u praksi. Takođe, polaznici će se upoznati […]

Detaljnije

Loading ...

Potraživanja i dugovanja u ino-poslovanju

Zbog ozbiljnih poremećaja u globalnim lancima snabdevanja, koje je izazvala svetska ekonomska ekonomska kriza (prouzrokovana epidemijom covid-19), domaći spoljnotrgovinski subjekti suočeni su sa brojnim izazovima u svom poslovanju, među kojima se kao posebno značajan, izdvaja problem naplate potraživanja, ali i plaćanja dugovanja. Uz modalitete naplate potraživanja i plaćanja dugovanja, polaznici naše obuke imaće prilike da […]

Detaljnije

Loading ...

Planiranje i izvršenje budžeta za 2023. godinu

Zakonom o budžetskom sistemu uređeno je planiranje, priprema, donošenje i izvršenje budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti  (autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave), organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. Nadzor nad primenom ovog Zakona vrši budžetska inspekcija. Na ovoj radionici, učesnici će se upoznati sa postupkom pripreme i donošenja budžeta i finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika […]

Detaljnije

Loading ...

Plan javnih nabavki za narednu godinu

Članom 88. Zakona o javnim nabavkama, definisano je da je naručilac dužan da donese godišnji plan javnih nabavki. Plan javnih nabavki i sve njegove kasnije izmene ili dopune, naručilac objavljuje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od deset dana od dana donošenja. Naručilac može da pokrene postupak javne nabavke ako […]

Detaljnije

Loading ...

Nadzor nad korišćenjem sredstava u JP

Na radionici “Nadzor nad korišćenjem sredstava u JP” koju organizujemo upoznaćete se sa postupkom nadzora zakonitog i namenskog korišćenja javnih sredstava javnih preduzeća, kao i materijalno-finansijskog poslovanja, koji vrši budžetska inspekcija. Posebno ističemo namensko korišćenje subvencija dodeljenih od strane osnivača, kao i donacija i zakonsku obavezu raspodele dobiti u skladu sa Zakonom o budžetu Republike […]

Detaljnije

Load More