Obuke

Početna   /   Obuke

Loading ...

24. Škola javnih nabavki

Program je modifikovan i usklađen sa najnovijim izmenama i dopunama ZJN. Kroz 24 nastavna časa obučićete se za samostalan rad u oblasti javnih nabavki a ujedno i pripremiti za polaganje ispita za službenika za javne nabavke, kako za teorijski tako i za praktični deo - provera osposobljenosti za rad na Portalu JN (novina). U pretplatnom periodu odobravamo 40% popusta.

Detaljnije

Loading ...

Train the Trainer – Trening za trenere

Dobar trener je baza organizacije rada, uspešnosti tima i pojedinca. Zahteva sposobnost prepoznavanja talenata i uspostavljanje odnosa sa svakim učenikom ponaosob. Trener uživa, poštuje, priča, zabavlja i posvećuje se svojim učenicima. Učenici treba da poveruju da će, nakon treninga, biti bolji od svog trenera. Naučite kako da to postanete.

Detaljnije

Loading ...

Rad od kuće i rad na daljinu – obaveze prema Zakonu o BZR

Da li se za rad od kuće ostvaruje pravo po osnovu povrede na radu, da li se zaposleni osiguravaju od povrede na radu, može li zaposleni tražiti i naknadu nematerijalne štete, da li mu se priznaje povreda na radu nastala "na putu od kuće do posla", koja je dokumentacija neophodna prema Zakonu o BZR za rad od kuće i rad na daljinu?

Detaljnije

Loading ...

Platni promet sa inostranstvom – rizici i preporuke

Dobro poznavanje svakog pojedinačnog instrumenta platnog prometa sa inostranstvom je apsolutni imperativ u cilju zaštite sopstvenih interesa izvoznika odnosno uvoznika. Pored svojevrsnih prednosti koje nose, platni promet sa inostranstvom, odnosno […]

Detaljnije

Loading ...

Poslovni excel Napredni nivo

Škola informatičko-poslovnih veština Instituta za ekonomsku dipilomatiju vas poziva na obuku: Poslovni Excel napredni nivo u 24 nastavna časa. Nastava se realizuje on line (preko ZOOM platforme), što se u […]

Detaljnije

Loading ...

Poslovni Excel osnovni i srednji nivo

Obuka za Poslovni Excel osnovni i srednji nivo polazi od osnovnog nivoa što će Vam omogućiti da znanje koje već imate u korišćenju Excel-a sistematizujete, odnosno da ovladate osnovama Excel-a […]

Detaljnije

Loading ...

Tipologije pranja novca

Imajući u vidu da je objavljena Četvrta edicija tipologija pranja novca i modaliteta i trendova finansiranja terorizma, realizujemo novu radionicu na ovu temu, čiji je cilj da se polaznici osposobe […]

Detaljnije

Loading ...

Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma – opšta obuka

Oglašavamo upis treće grupe na obuku za primenu propisa za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Ukoliko se spremate za ulazak u poslove AML, želite da sistematizujete znanje, ili se spremate za proveru stručnog znjanja i osposobljenosti, ova obuka će vam omogućiti da u potpunosti ovladate materijom.

Detaljnije

Loading ...

Primena Zakona o BZR na strane državljane

U praksi postoje brojne dileme kako se i u kom obimu primenjuju propisi iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno mere bezbednosti i zdravlja na radu, kada poslove kod poslodavca obavljaju strani državljani. Odgovore na njih, kao i praktična rešenja, dobićete na vebinaru kog realizujemo 25.7.2024. godine od vrhunske ekspertkinje za ovu oblast.

Detaljnije

Loading ...

Digitalizacija poslovanja

Vreme da sve aspekte digitalnog poslovanja objedinimo. Ova s pokazala kao izuzetno potrebna svima koji su karika u sistemu elektronskog poslovanja u  jednoj firmi, jer su ovi sistemi u značajnoj međuzavisnosti, pa je potrebno poznavati način funcionisanja celine, bez obzira da li ste zaposleni u odeljenju računovodstva, pisarnice, arhive, pravnog ili IT sektora.

Detaljnije

Loading ...

Rad na Portalu javnih nabavki

Obzirom da je provera osposobljenosti za rad na Portalu JN od januara ove godine postala sastavni i obavezni deo provere za dobijanje licence za službenika za javne nabavke, iskoristite leto, kada većina firmi i institucija ima smanjeni obim posla, da se obučite za rad na Portalu.

Detaljnije

Loading ...

Stres i zlostavljanje na radu kao štetnost i Akt o proceni rizika

Obzirom da nema radnog mesta koje kod zaposlenih ne izaziva stres, on se kao štetnost mora prepoznati kroz listu opasnosti i štetnosti Akta o proceni rizika i moraju se utvrditi mere da se otkloni u meri u kojoj je to moguće. Iz tog razloga, poslodavac ima obavezu da radno mesto dizajnira tako da se sačuva kako fizičko zdravlje, tako i psihički integritet zaposlenih. 

Detaljnije

Loading ...

Rodna ravnopravnost – puna primena Zakona

Rodna ravnopravnost je regulisana Zakonom i odgovarajućim podzakonskim aktima koji su, u većini, u primeni od juna prošle godine. Međutim, primena odredbi o rodno osetljivom jeziku, kako je propisao Zakon, […]

Detaljnije

Loading ...

Ugovor o radu / Ugovori van radnog odnosa

Ugovor o radu kao i ugovori van radnog odnosa se u toku važenja mogu menjati u skladu sa izmenama okolnosti, a osim toga i svaki od njih ima svoje specifičnosti. O načinima zasnivanja radnog odnosa, vrstama i elementima ugovora o radu kao i ugovora van radnog odnosa, i problemima u njihovom sprovođenju, razgovaraćemo sa vrhunskim stručnjakom iz Inspektorata za rad RS.

Detaljnije

Loading ...

BZR – priprema za polaganje stručnog ispita

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu propisao je obavezu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Iz tog razloga, oglašavamo upis nove, pete generacije, u trajanju od 30 nastavnih časova, koja će polaznicima omogućiti da savladaju kompletnu materiju propisanu Zakonom i pripreme se za uspešno polaganje ispita. 

Detaljnije

Loading ...

Opšte i posebne mere zaštite u e-poslovanju

Početkom primene više novih i izmenom postojećih propisa iz domena digitalizacije poslovanja, raste i lista obavezne primene bezbednosnih mera i postupaka unutar organizacije (opšte i posebne mere), a u skladu […]

Detaljnije

Loading ...

Obuka za budžetsko računovodstvo i izveštavanje

Obuka za budžetsko računovodstvo realizuje se tradicionalno dva puta godišnje pa vas pozivamo da se priključite osmoj generaciji polaznika. Uz instrukcije i savete vrhunskog stručnjaka za budžetski postupak i kontrolu budžeta, sa dugogodišnjim radnim iskustvom, ovladaćete znanjem potrebnim za uspešno i ispravno vođenje budžetskih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja.

Detaljnije

Loading ...

Kreditni poslovi sa inostranstvom

Kreditni poslovi sa inostranstvom, koji su ranije bili uređeni posebnim zakonom, sada su vrlo bitan segment deviznih poslova čiji su uslovi i način objavljivanja, ali i obaveza izveštavanja o istima, […]

Detaljnije

Loading ...

Registar ugovora na Portalu JN – novina

Zakon o javnim nabavkama u članu 152a. kao i Pravilnik o načinu objavljivanja i vrsti podataka o ugovorima i izmenama ugovora donose značajne izmene u ovom postupku. Na seminaru ćemo upoznati učesnike sa ovim izmenama kao i sa aktivnostima koje su vezane za Registar ugovora na Portalu javnih nabavki.

Detaljnije

Loading ...

Sumnjive transakcije i interna akta – SPN i FT

Imajući u vidu da su donete nove Preporuke za prijavu sumnjivih transakcija, da su u sačinjavanju preporuka učestvovali predstavnici svih nadzornih organa (policije, tužilaštva, analitičari, kao i druge institucije relevantne […]

Detaljnije

Loading ...

Dozvole za rad – BZR

Novim Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu utvrđuje se obaveza poslodavaca da izdaju dozvole za rad. Ova obaveza definisana je članom 27. Zakona koji glasi: “Poslodavac je dužan da, […]

Detaljnije

Loading ...

GDPR/ZZPL – ISO/IEC27001:2022

Polaznici će razumeti i naučiti koje ključne poslovne, informatičko-tehnološke i pravničke procese treba uspostaviti ili nadograditi na postojeći ISMS iz 2013. godine kroz upotrebu novog ISO/IEC27001:2022. Obuka je namenjena svima koju rukuju podacima o ličnosti (kako u IT tako i u pravnom i HR sektoru).

Detaljnije

Loading ...

Bolovanje – pravo i zloupotreba prava iz radnog odnosa

Zbog popunjenosti prethodne grupe i interesovanja koje ne jenjava, oglašavamo upis nove grupe na radionicu na kojoj ćete saznati kako da utvrdite, odnosno dokažete da li se radi o korišćenju prava na bolovanje ili zloupotrebi istog, koje su obaveze poslodavca i zaposlenog prema poslodavcu, kao i odgovore na mnogo drugih gorućih pitanja.

Detaljnije

Loading ...

Zapošljavanje stranaca – novine u proceduri

Zapošljavanje stranaca je pretrpelo značajne izmene, koje su regulisane novim Zakonom o zapošljavanju stranaca (usvojen prošle godine), a koji je ušlo u punu primenu 1. februara 2024. godine. Zakon je uspostavio […]

Detaljnije

Loading ...

Bankarska garancija

Bankarska garancija predstavlja jedan od najčešće korišćenih instrumenata u poslovanju pravnih lica sa inostranstvom. Na obuci koju realizujemo 10. aprila 2024. godine, predstavićemo ovaj instrument finansiranja spoljne trgovine koji je, […]

Detaljnije

Loading ...

Elektronsko arhiviranje – izmene i dopune Uredbe

Izmene i dopune Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku su objavljene 26. decembra 2023. godine (“Sl. glasnik […]

Detaljnije

Loading ...

Elektronska pisarnica – operativna primena

Elektronska pisarnica je u zakonskoj primeni, u organima državne uprave, od februara prošle godine, ali je njena operativna primena počela 1. januara 2024. godine. Detaljne zakonske definicije načina organizovanja i […]

Detaljnije

Loading ...

BZR Usklađivanje poslovanja sa novim Zakonom

Koje odredbe novog Zakona o BZR moraju odmah da se primene? Kako se sprovodi obuka rukovodilaca za BZR kod poslodavca? Koje su nove obaveze za poslodavce i za pravna lica? Zbog velikog interesovanja oglašavamo upis još jedne grupe polaznika.

Detaljnije

Loading ...

Dokumentarni akreditiv

Dokumentarni akreditiv je istovremeno najpouzdaniji i najsloženiji instrument koji “pokriva” spoljnotrgovinske poslove. Iako je praćen provizijama koje se od strane izvoznika odn. uvoznika, gotovo po pravilu, tretiraju kao preterano visoke, […]

Detaljnije

Loading ...

Nova Uredba o zapošljavanju u JLS i AP

Nova Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, broj 107/2023), ušla je u primenu od […]

Detaljnije

Loading ...

Utvrđivanje poreza na imovinu za 2024.

Svake godine, do 31. marta, obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige, porez utvrđuju samooporezivanjem i o utvrđenom porezu podnose poresku prijavu. Imajući u vidu da se utvrđivanje poreza […]

Detaljnije

Loading ...

Izrada Pravilnika o BZR

Kako da izradite Opšti akt (Kolektivni ugovor i Pravilnik za bezbednost i zdravlje na radu) u skladu sa novim Zakonom o BZR! Instrukcije koje ćete dobiti od vrhunskog stručnjaka, Vere Božić Trefalt, provešće vas kroz sve stavke koje treba da sadrži Opšti akt, kako biste razumeli i usvojili osnovna načela, i uspešno izvršili ovu zakonsku obavezu.

Detaljnije

Loading ...

Godišnji finansijski izveštaj za budžetske korisnike

Godišnji finansijski izveštaj (završni račun) za budžetske korisnike je obaveza svih korisnika budžetskih sredstava (direktnih i indirektnih, kao i lokalne vlasti), organizacija za obavezno socijalno osiguranje i zdravstvenih i apotekarskih […]

Detaljnije

Loading ...

Uspostavljanje poslovnog odnosa – SPN i FT

Radionica se bavi uspostavljanjem poslovnog odnosa sa klijentom. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma propisuje obaveze koje obveznik ima kada je u pitanju uspostavljanje poslovnog odnosa, a mi […]

Detaljnije

Loading ...

Planiranje u JP za 2024. godinu

Ekskluzivno – Uredba koja propisuje Smernice za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2024. godinu je naknadno izmenjena u delu koji se odnosi na zarade! Smernice za 2024. godinu su inače […]

Detaljnije

Loading ...

Elektronsko arhiviranje – zakonska obaveza

POSLEDNJI TERMIN PRE POČETKA PRIMENE! Uredba o jedinstvenim tehičko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2022) počinje […]

Detaljnije

Loading ...

Rodna ravnopravnost – u susret rokovima

Rodna ravnopravnost u poslovnoj zajednici Srbije regulisana je Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i pratećim podzakonskim aktima (koja su na snazi od juna prošle godine), a propisali su tačno utvrđene rokove […]

Detaljnije

Loading ...

PowerPivot&Query za Excel

Obuka za korišćenje PowerPivot&Query dodataka za Excel namenjena je korisnicima koji žele da podignu svoje poznavanje ovog alata na najviši nivo, jer je reč o dodacima za Excel koji predstavljaju […]

Detaljnije

Loading ...

Neophodne evidencije u sistemu SPN i FT

Obzirom da se broj pitanja koja se stavljaju pred obveznike a koja se odnose na procenu rizika od pranja novca, finansiranja terorizma, finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, širi se […]

Detaljnije

Loading ...

Obuka za budžetsko računovodstvo i izveštavanje

Kao akreditovani sprovodilac obuka od strane Nacionalne akademije za javnu upravu u oblastima Finansijsko-materijalno poslovanje i Revizija, Institut za ekonomsku diplomatiju realizuje specijalizovanu dvodnevnu obuku na temu Budžetsko računovodstvo i […]

Detaljnije

Loading ...

Novi Zakon o upravljanju privrednim društvima

Novi Zakon o upravljanju privrednim društvima koja su u vlasništvu Republike Srbije,  objavljen je u „Službenom glasniku RS” broj 76/23 od 7. septembra 2023. godine, a primena ovog zakona počinje […]

Detaljnije

Loading ...

Planiranje i izvršenje budžeta za 2024. godinu

Na našoj obucic biće predstavljeno uputstvo za pripremu i izradu budžeta za 2024. godinu, odluka o rebalansu budžeta, budžetski kalendar, postupak nadzora budžetske inspekcije nad ovim procesom kao i postupak donošenja finansijskh planova direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava.

Detaljnije

Loading ...

CDD – Customer Due Diligence

Cilj vebinara je da ukažemo na načine sprovođenja identifikacije i mera CDD – Customer Due Diligence, a dotaći ćemo se i obaveza u vezi sa organizacijom i sprovođenjem obuka u […]

Detaljnije

Loading ...

Carinski dug – usvojena objašnjenja

Carinski dug – usvojene novine Imajući u vidu da su 8. jula 2023. godine ušle u primenu odredbe sadržane u Uredbi o izmenama i dopunama Uredbe o carinskim postupcima i […]

Detaljnije

Loading ...

Sumnjive aktivnosti – AML

Vebinar “Sumnjive aktivnosti i prepoznatljive tipologije u zemljama regiona” ima za cilj da upozna polaznike sa modelima ponašanja koji mogu da ukazuju na pranje novca, finansiranje terorizma i prethodndo krivično […]

Detaljnije

Loading ...

Prava i obaveze po osnovu radnog odnosa i van radnog odnosa i kadrovska evidencija u dosijeu zaposlenog

ŠKOLA KADROVSKIH POSLOVA - DAN PRVI: Koja su prava i obaveze po osnovu radnog odnosa a šta podrazumeva rad van radnog odnosa (ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o delu, ugovor o dopunskom radu, ugovor o stručnom usavršavanju...) i mnoga druga pitanja obradićemo na radionici koju realizujemo 12. jula 2023. godine

Detaljnije

Loading ...

Prestanak radnog odnosa i disciplinske mere

ŠKOLA KADROVSKIH POSLOVA - DAN DRUGI: Razlozi za otkaz, uslovi, otkaz po sili zakona, nezavisno od volje poslodadvca i zaposlenog, sporazum zaposlenog i poslodavca, krivica zaposlenog, zbog nastalih okolnosti, disciplinski postupak, vraćanje na posao...

Detaljnije

Load More