Obuke

Početna   /   Obuke

Loading ...

Opšte i posebne mere zaštite u e-poslovanju

Početkom primene više novih i izmenom postojećih propisa iz domena digitalizacije poslovanja, raste i lista obavezne primene bezbednosnih mera i postupaka unutar organizacije (opšte i posebne mere), a u skladu sa tim i izrada posebnih procedura i internih akata, te u tom smislu ove obaveze stvaraju potrebu za proširenjem operativnog rada i odgovornosti imenovanih i […]

Detaljnije

Loading ...

Obuka za budžetsko računovodstvo i izveštavanje

Obuka za budžetsko računovodstvo realizuje se tradicionalno dva puta godišnje pa vas pozivamo da se priključite osmoj generaciji polaznika. Uz instrukcije i savete vrhunskog stručnjaka za budžetski postupak i kontrolu budžeta, sa dugogodišnjim radnim iskustvom, ovladaćete znanjem potrebnim za uspešno i ispravno vođenje budžetskih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja.

Detaljnije

Loading ...

Kreditni poslovi sa inostranstvom

Kreditni poslovi sa inostranstvom, koji su ranije bili uređeni posebnim zakonom, sada su vrlo bitan segment deviznih poslova čiji su uslovi i način objavljivanja, ali i obaveza izveštavanja o istima, uređeni kako Zakonom o deviznom poslovanju, tako i podzakonskim propisima. Cilj našeg seminara je da se polaznici upoznaju sa vrstama kreditnih poslova sa inostranstvom, uslovima […]

Detaljnije

Loading ...

Registar ugovora na Portalu JN – novina

Zakon o javnim nabavkama u članu 152a. kao i Pravilnik o načinu objavljivanja i vrsti podataka o ugovorima i izmenama ugovora donose značajne izmene u ovom postupku. Na seminaru ćemo upoznati učesnike sa ovim izmenama kao i sa aktivnostima koje su vezane za Registar ugovora na Portalu javnih nabavki.

Detaljnije

Loading ...

Sumnjive transakcije i interna akta – SPN i FT

Imajući u vidu da su donete nove Preporuke za prijavu sumnjivih transakcija, da su u sačinjavanju preporuka učestvovali predstavnici svih nadzornih organa (policije, tužilaštva, analitičari, kao i druge institucije relevantne za sistem), na vebinaru ćemo razjasniti ulogu ovih preporuka, obaveznost u prijavi i način prijave i dostavljanja sumnjive transakcije (aktivnosti). Na radionici ćemo takođe objasniti […]

Detaljnije

Loading ...

Digitalizacija poslovanja

Nakon velikog broja obuka realizovanih na temu ePisarnice i eArhive, došlo je vreme da sve aspekte digitalnog poslovanja objedinimo na jednom mestu. Ovaj seminar/radionica odnosi se na sprovođenje zakonskih obaveza, kako za državni tako i za privatni sektor, i to kroz povezivanje svih segmenata digitalnog poslovanja u jedinstvenu celinu.

Detaljnije

Loading ...

Dozvole za rad – BZR

Novim Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu utvrđuje se obaveza poslodavaca da izdaju dozvole za rad. Ova obaveza definisana je članom 27. Zakona koji glasi: “Poslodavac je dužan da, pre početka izvođenja radova na visini, u dubini, u skučenom prostoru, u prostoru sa potencijalno eksplozivnim atmosferama, na energetskom objektu, pri korišćenju opasne hemijske materije, […]

Detaljnije

Loading ...

GDPR/ZZPL – ISO/IEC27001:2022

Polaznici će razumeti i naučiti koje ključne poslovne, informatičko-tehnološke i pravničke procese treba uspostaviti ili nadograditi na postojeći ISMS iz 2013. godine kroz upotrebu novog ISO/IEC27001:2022. Obuka je namenjena svima koju rukuju podacima o ličnosti (kako u IT tako i u pravnom i HR sektoru).

Detaljnije

Loading ...

Bolovanje – pravo i zloupotreba prava iz radnog odnosa

Zbog popunjenosti prethodne grupe i interesovanja koje ne jenjava, oglašavamo upis nove grupe na radionicu na kojoj ćete saznati kako da utvrdite, odnosno dokažete da li se radi o korišćenju prava na bolovanje ili zloupotrebi istog, koje su obaveze poslodavca i zaposlenog prema poslodavcu, kao i odgovore na mnogo drugih gorućih pitanja.

Detaljnije

Loading ...

Rad na Portalu javnih nabavki

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama doneo je brojne izmene, uključujući i obavezu naručilaca da najmanje jedan član komisije za javnu nabavku bude lice koje je steklo sertifikat za službenika za javne nabavke. Prema ovim izmenama, da biste stekli ovaj sertifikat, neophodno je i da dokažete da poznajete rad na Portalu javnih […]

Detaljnije

Loading ...

Zapošljavanje stranaca – novine u proceduri

Zapošljavanje stranaca je pretrpelo značajne izmene, koje su regulisane novim Zakonom o zapošljavanju stranaca (usvojen prošle godine), a koji je ušlo u punu primenu 1. februara 2024. godine. Zakon je uspostavio značajno fleksibilnije procedure zapošljavanja stranaca i izdavanje jedinstene boravišne dozvole. Na seminaru ćemo izvršiti komparativnu analizu primene novih zakonskih rešenja sa realnim problemima u njihovoj […]

Detaljnije

Loading ...

Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma – opšta obuka

Zbog velikog interesovanja, oglašavamo upis nove grupe na obuku za primenu propisa za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Ova obuka će vam dati celokupna i sveobuhvatna  znanja iz ove oblasti i omogućiti vam da u potpunosti ovladate materijom. Podeljena je u dva segmenta: 1) za finansijske obveznike Zakona o SPN i FT i 2) […]

Detaljnije

Loading ...

Rodna ravnopravnost – u susret punoj primeni Zakona

Rodna ravnopravnost je regulisana Zakonom i odgovarajućim podzakonskim aktima koji su, u većini, u primeni od juna prošle godine. Međutim, odredbe o rodno osetljivom jeziku, kako je propisao Zakon, ulaze u primenu u junu 2024. godine, pa će to biti trenutak kada će ceo Zakon ući u punu primenu. Na seminaru kog realizujemo 4. aprila […]

Detaljnije

Loading ...

BZR – priprema za polaganje stručnog ispita

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu propisao je obavezu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Iz tog razloga, oglašavamo upis nove, četvrte generacije polaznika obuke u trajanju od 30 nastavnih časova, koja će polaznicima omogućiti da savladaju kompletnu materiju propisanu Zakonom i pripreme se za uspešno polaganje ispita. 

Detaljnije

Loading ...

Bankarska garancija

Bankarska garancija predstavlja jedan od najčešće korišćenih instrumenata u poslovanju pravnih lica sa inostranstvom. Na obuci koju realizujemo 10. aprila 2024. godine, predstavićemo ovaj instrument finansiranja spoljne trgovine koji je, uz dokumentarni akreditiv, najkorišćeniji. Predavač je Radmila Gaćeša, dugogodišnja zamenica direktora Dojče Banke za Zapadni Balkan, članica Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom pri Udruženju banaka […]

Detaljnije

Loading ...

Elektronsko arhiviranje – izmene i dopune Uredbe

Izmene i dopune Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku su objavljene 26. decembra 2023. godine (“Sl. glasnik RS”, broj 116/2023), čime je elektronsko arhiviranje pretrpelo značajne izmene u normativnoj regulativi u odnosu na prethodne postavke. Sama zakonska obaveza primene eArhiviranja ovim nije odložena […]

Detaljnije

Loading ...

Elektronska pisarnica – operativna primena

Elektronska pisarnica je u zakonskoj primeni, u organima državne uprave, od februara prošle godine, ali je njena operativna primena počela 1. januara 2024. godine. Detaljne zakonske definicije načina organizovanja i potrebne funkcionalnosti ePisarnice, Zakonodavac je, pored Instrukcija o preduslovima rada Pisarnice i Korisničkog uputstva softvera ePisarnice, objasnio i Uredbom o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave, […]

Detaljnije

Loading ...

Poslovni excel Napredni nivo

Škola informatičko-poslovnih veština Instituta za ekonomsku dipilomatiju vas poziva na obuku: Poslovni Excel napredni nivo u 24 nastavna časa. Nastava se realizuje on line (preko ZOOM platforme), što se u proteklim godinama pokazalo kao vrlo efikasan način rada: polaznici mogu da učestvuju iz svoje kuće ili sa svog radnog mesta, bez dodatnih troškova putovanja i […]

Detaljnije

Loading ...

BZR Usklađivanje poslovanja sa novim Zakonom

Koje odredbe novog Zakona o BZR moraju odmah da se primene? Kako se sprovodi obuka rukovodilaca za BZR kod poslodavca? Koje su nove obaveze za poslodavce i za pravna lica? Zbog velikog interesovanja oglašavamo upis još jedne grupe polaznika.

Detaljnije

Loading ...

Dokumentarni akreditiv

Dokumentarni akreditiv je istovremeno najpouzdaniji i najsloženiji instrument koji “pokriva” spoljnotrgovinske poslove. Iako je praćen provizijama koje se od strane izvoznika odn. uvoznika, gotovo po pravilu, tretiraju kao preterano visoke, akreditiv je daleko najpouzdaniji instrument, te je kao takav redovni pratilac odn. element ogromnog broja transakcija. Na obuci na koju vas pozivamo detaljno ćemo predstaviti […]

Detaljnije

Loading ...

Nova Uredba o zapošljavanju u JLS i AP

Nova Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, broj 107/2023), ušla je u primenu od 1. januara 2024. godine. Ova nova Uredba o zapošljavanju u JLS i AP u značajnoj meri menja dosadašnji rad na sprovođenju internih i javnih konkursa […]

Detaljnije

Loading ...

Utvrđivanje poreza na imovinu za 2024.

Svake godine, do 31. marta, obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige, porez utvrđuju samooporezivanjem i o utvrđenom porezu podnose poresku prijavu. Imajući u vidu da se utvrđivanje poreza vrši jednom godišnje, pružamo vam priliku da se upoznate sa pravilima po kojima se vrši utvrđivanje poreza, a i da ukažemo na način razrešenja nedoumnica […]

Detaljnije

Loading ...

Izrada Pravilnika o BZR

Kako da izradite Opšti akt (Kolektivni ugovor i Pravilnik za bezbednost i zdravlje na radu) u skladu sa novim Zakonom o BZR! Instrukcije koje ćete dobiti od vrhunskog stručnjaka, Vere Božić Trefalt, provešće vas kroz sve stavke koje treba da sadrži Opšti akt, kako biste razumeli i usvojili osnovna načela, i uspešno izvršili ovu zakonsku obavezu.

Detaljnije

Loading ...

Godišnji finansijski izveštaj za budžetske korisnike

Godišnji finansijski izveštaj (završni račun) za budžetske korisnike je obaveza svih korisnika budžetskih sredstava (direktnih i indirektnih, kao i lokalne vlasti), organizacija za obavezno socijalno osiguranje i zdravstvenih i apotekarskih ustanova. Aktivnosti na njegovoj pripremi već su počele. Rokovi za podnošenje ovih izveštaja propisani su Zakonom o budžetskom sistemu, a prvi rok je 28. februar za […]

Detaljnije

Loading ...

Uspostavljanje poslovnog odnosa – SPN i FT

Radionica se bavi uspostavljanjem poslovnog odnosa sa klijentom. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma propisuje obaveze koje obveznik ima kada je u pitanju uspostavljanje poslovnog odnosa, a mi ćemo na našoj radionici definisati odgovore na sledeća pitanja: Kada se poslovni odnos ne sme uspostaviti Koja su obavezna pitanja, šta znači ZOSPNFT, a šta […]

Detaljnije

Loading ...

Planiranje u JP za 2024. godinu

Ekskluzivno – Uredba koja propisuje Smernice za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2024. godinu je naknadno izmenjena u delu koji se odnosi na zarade! Smernice za 2024. godinu su inače usvojene u oktobru ove godine godine. Na seminaru / vebinaru kog realizujemo 27. novembra 2023. godine, dobićete instrukcije za njihovu primenu, kao i priliku da […]

Detaljnije

Loading ...

Elektronsko arhiviranje – zakonska obaveza

POSLEDNJI TERMIN PRE POČETKA PRIMENE! Uredba o jedinstvenim tehičko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2022) počinje da se primenjuje 1. januara 2024. godine. Obzirom da je elektronsko arhiviranje vrlo složen i kompleksan posao, koji svoju zakonsku osnovu nalazi u više zakonskih […]

Detaljnije

Loading ...

Rodna ravnopravnost – u susret rokovima

Rodna ravnopravnost u poslovnoj zajednici Srbije regulisana je Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i pratećim podzakonskim aktima (koja su na snazi od juna prošle godine), a propisali su tačno utvrđene rokove za izvršenje obaveza koje iz njih proističu. Naime, poslodavci u  privatnom i javnom sektoru imaju obavezu donošenja plana upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti. […]

Detaljnije

Loading ...

PowerPivot&Query za Excel

Obuka za korišćenje PowerPivot&Query dodataka za Excel namenjena je korisnicima koji žele da podignu svoje poznavanje ovog alata na najviši nivo, jer je reč o dodacima za Excel koji predstavljaju sigurno najbolje funkcije koje su se pojavile u poslednjih 25 godina unapređenja Excel-a. PowerPivot tabele omogućavaju brži rad sa velikom količinom podataka bez učitavanja u […]

Detaljnije

Loading ...

Poslovni Excel osnovni i srednji nivo

Obuka za Poslovni Excel osnovni i srednji nivo polazi od osnovnog nivoa što će Vam omogućiti da znanje koje već imate u korišćenju Excel-a sistematizujete, odnosno da ovladate osnovama Excel-a ukoliko nemate nikakvo predznanje. Na ovako formiranu osnovu, nastavlja se srednji nivo (kome je posvećen veći deo obuke). Nastava se realizuje on line (preko ZOOM […]

Detaljnije

Loading ...

Neophodne evidencije u sistemu SPN i FT

Obzirom da se broj pitanja koja se stavljaju pred obveznike a koja se odnose na procenu rizika od pranja novca, finansiranja terorizma, finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, širi se i krug informacija i očekivanja od njih. Obuka “Neophodne evidencije u sistemu SPN i FT” ima za cilj da obradi evidencije koje je obveznik potrebno […]

Detaljnije

Loading ...

Škola javnih nabavki

Nova grupa - počeo je upis 22. generacije polaznika. Program je modifikovan i prilagođen realnim potrebama polaznika. Kroz 4 nastavna modula (24 nastavna časa) obučićete se za kompletan samostalan rad u oblasti javnih nabavki a ujedno i pripremiti za polaganje ispita za službenika za javne nabavke. U pretplatnom periodu odobravamo 40% popusta.

Detaljnije

Loading ...

Obuka za budžetsko računovodstvo i izveštavanje

Kao akreditovani sprovodilac obuka od strane Nacionalne akademije za javnu upravu u oblastima Finansijsko-materijalno poslovanje i Revizija, Institut za ekonomsku diplomatiju realizuje specijalizovanu dvodnevnu obuku na temu Budžetsko računovodstvo i izveštavanje. Samo oni finansijski izveštaji koji daju objektivne i istinite podatke i ne sadrže materijalno značajne greške biće oslobođeni i pokretanja kaznenih mera od strane […]

Detaljnije

Loading ...

Novi Zakon o upravljanju privrednim društvima

Novi Zakon o upravljanju privrednim društvima koja su u vlasništvu Republike Srbije,  objavljen je u „Službenom glasniku RS” broj 76/23 od 7. septembra 2023. godine, a primena ovog zakona počinje 12 meseci od stupanja na snagu. Obzirom na veliku i kompleksnu proceduru koja predstoji u cilju usaglašavanja sa novim Zakonom, oglašavamo blagovremeno upoznavanje sa njegovim […]

Detaljnije

Loading ...

Planiranje i izvršenje budžeta za 2024. godinu

Na našoj obucic biće predstavljeno uputstvo za pripremu i izradu budžeta za 2024. godinu, odluka o rebalansu budžeta, budžetski kalendar, postupak nadzora budžetske inspekcije nad ovim procesom kao i postupak donošenja finansijskh planova direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava.

Detaljnije

Loading ...

CDD – Customer Due Diligence

Cilj vebinara je da ukažemo na načine sprovođenja identifikacije i mera CDD – Customer Due Diligence, a dotaći ćemo se i obaveza u vezi sa organizacijom i sprovođenjem obuka u okviru vaših institucija, kao i izveštavanjem organa najvišeg rukovodstva. Ove teme će biti obrađene kroz prizmu regionalnog zakonodavstva, kao i relevantnih direktiva Evropske unije. Predavačice […]

Detaljnije

Loading ...

Carinski dug – usvojena objašnjenja

Carinski dug – usvojene novine Imajući u vidu da su 8. jula 2023. godine ušle u primenu odredbe sadržane u Uredbi o izmenama i dopunama Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima koje se odnose na obezbeđenje za plaćanje carinskog duga, Uprava carina Srbije je usvojila 21. juna 2023. godine Objašnjenja za obezbeđenje plaćanja carinskog […]

Detaljnije

Loading ...

Sumnjive aktivnosti – AML

Vebinar “Sumnjive aktivnosti i prepoznatljive tipologije u zemljama regiona” ima za cilj da upozna polaznike sa modelima ponašanja koji mogu da ukazuju na pranje novca, finansiranje terorizma i prethodndo krivično delo, kao i dad prikaže razlike između sumnjive transakcije i sumnjive aktivnosti i da predstavi nove tipologije pranj anovca u zemljama regiona. Takođe, osvrnućemo se […]

Detaljnije

Loading ...

Prava i obaveze po osnovu radnog odnosa i van radnog odnosa i kadrovska evidencija u dosijeu zaposlenog

ŠKOLA KADROVSKIH POSLOVA - DAN PRVI: Koja su prava i obaveze po osnovu radnog odnosa a šta podrazumeva rad van radnog odnosa (ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o delu, ugovor o dopunskom radu, ugovor o stručnom usavršavanju...) i mnoga druga pitanja obradićemo na radionici koju realizujemo 12. jula 2023. godine

Detaljnije

Loading ...

Prestanak radnog odnosa i disciplinske mere

ŠKOLA KADROVSKIH POSLOVA - DAN DRUGI: Razlozi za otkaz, uslovi, otkaz po sili zakona, nezavisno od volje poslodadvca i zaposlenog, sporazum zaposlenog i poslodavca, krivica zaposlenog, zbog nastalih okolnosti, disciplinski postupak, vraćanje na posao...

Detaljnije

Loading ...

Bolovanje – pravo i zloupotreba prava iz radnog odnosa

ŠKOLA KADROVSKIH POSLOVA - DAN TREĆI: Kako da utvrdite, odnosno dokažete da li se radi o korišćenju prava na bolovanje ili zloupotrebi istog? Koje su obaveze poslodavca i zaposlenog prema poslodavcu? Koje su specifičnosti pojedinih vrsta bolovanja? Zloupotreba bolovanja kao razlog za otkaz...

Detaljnije

Loading ...

Privredna društva – početak primene zakonskih rešenja

Počela je primena većeg broja zakonskih rešenja iz Zakona o privrednim društvima, Zakona o postupku registracije u APR-u i Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, sa kojima bi privredna društva trebalo da se upoznaju kako bi mogle da ih uspešno sprovedu. Seminar je namenjen svim privrednim društvima, preduzetnicima, advokatima, subjektima zainteresovanim za pitanja iz oblasti […]

Detaljnije

Loading ...

Javne nabavke – ugovor, kriterijum, sporazum

Najčešće postavljana pitanja i probleme u postupku sprovođenja javne nabavke - izrada ugovora o javnoj nabavci, dokazivanje kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, okvirni sporazumi - odgovaramo i rešavamo na radionici koju vodi Miloš Jović, vrhunski ekspert za ovu oblast.

Detaljnije

Loading ...

Zakon o upravljanju otpadom – usvojene izmene i dopune

Zakon o upravljanju otpadom je pretrpeo značajne izmene i dopune, koje su usvojene u Skupštini Srbije 28. aprila 2023. godine. Ovim izmenama nadležno ministarstvo je želelo da olakša pristup rešavanju problema koji su proisticali iz ranijih zakonskih rešenja. U tom smislu, i cilj naše obuke je da se učesnicima približi i pojasni dugotrajan i zahtevan […]

Detaljnije

Loading ...

Arhiviranje – obuka za primenu propisa

Rok za predaje Arivske knjige nadležnom javnom Arhivu bio je 30. april 2023. godine. Ukoliko još niste izvršili ovu zakonsku obavezu, iskoristite još jednu priliku da se upoznate sa novim obrascem Arhivske knjige i ostalim zakonskim obavezama. Predavač je vrhunski ekspert za arhivistiku iz nadležne državne institucije.

Detaljnije

Loading ...

Novine u AML propisima

Ovaj seminar će ukazati na najznačajnije odredbe Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma,  kao  i na najnovija  zakonska rešenja iz ove oblasti, odnosno na novine u AML propisima: Pravilnik o metodologiji za izvršenje Zakona koji je izmenjen 2022. godine, kao i Smernice o proceni rizika koje su izmenjene nakon usvajanja Nacionalne procene rizika […]

Detaljnije

Loading ...

Obuka za leadership – od eksperta do vođe tima

Zašto je obuka za leadership važna? Kada kao iskusni u svom poslu zasluženo stupimo na poziciju menadžera, otvaraju se mnoge nepoznanice i problemi. Rezultate više ne postižemo radom na zadatku, već radom kroz ljude. Dinamika odnosa sa ljudima se menja, jer smo sa nekima od njih do skoro možda bili i kolege u timu. Nismo sigurni […]

Detaljnije

Load More