Profesionalna obuka za MS Excel – osnovni i srednji nivo

Početna   /   Profesionalna obuka za MS Excel – osnovni i srednji nivo

MS Excel u poslovnim operacijama I odlučivanju

- osnovni i srednji nivo -

Mnoge organizacije i pojedinci koriste u svom svakodnevnom radu Excel, ali većina korisnika ne upotrebljava čak 95% njegovih funkcija.

Excel je vrlo moćan alat u analitičkim procesima čiji se rezultati mogu upotrebiti za donošenje vrlo značajnih poslovnih odluka.

Poseban deo obuke je posvećen upotrebi Excel-a u stvarnim poslovnim situacijama kroz njihovu simulaciju i odgovore na pitanja vezana za konkretne poslovne situacije kao što su: kako da izvršim pregled prodaje proizvoda po raznim zadatim parametrima, koliko je učešće pojedinih brendova, u kojoj meri je nešto zastupljeno količinski a koliko vrednosno, koliku smo prodaju realizovali u odnosu na planiranu, ako se nastavi ovakav trend, koliko ćemo u narednom periodu ostvariti a koliko ako ga povećamo, kako da iz velike baze zaposlenih izdvojim podatke o godišnjim odnorima, zaradama, zaposlenima iz određenog grada ili opštine, određene uzrasne kategorije i sl.

Obuka je obimna i kompleksna, sa fondom od 21 nastavnog časa, kako bi se maksimalan prostor posvetio praktičnom radu i vežbama na računarima (jedan učesnik – jedan računar) – čak 50% obuke se sprovodi kroz praktične vežbe.

Teorijski deo obuke ima za cilj da polaznicima omogući usvajanje logike ovog alata, kako bi bili u mogućnosti, nakon završenog kursa, a samostalno reše situacije na koje mogu da naiđu, a koje programom obuke nisu bile obuhvaćene.

Ova obuka polazi od osnovnog nivoa što će Vam omogućiti da znanje koje već imate u korišćenju Excel-a sistematizujete, odnosno da ovladate osnovama Excel-a ukoliko nemate nikakvo predznanje. Na ovako formiranu osnovu, nastavlja se srednji nivo (kome je posvećen veći deo obuke).

Fond časova: 21 školski čas

Grupa je ograničena na 15 polaznika a obuka se sprovodi kroz direktan rad na računarima, power-point prezentacije i korišćenje nastavnog materijala.

Za sve učesnike obuke biće otvoren poseban e-mail nalog za konsultacije tokom i nakon kursa. 

Predavač: vrhunski ekspert iz oblasti IT tehnologija sa dugogodišnjim praktičnim poslovnim i nastavnim iskustvom 

PROGRAM OBUKE

 1. kretanje kroz redove, kolone, ćelije;
 2. umetanje,
 3. brisanje,
 4. izmena dizajna redova i kolona
 1. razumevanje logike rasporeda opcija File, Home, Insert, Page layout, Formulas, Data, Review i View menija;
 2. Manipulacija radnih sveski – files i radnih listova – sheets);
 1. vizuelno – granice,
 2. boje,
 3. orijentacija teksta;
 4. promena tipa podataka u ćeliji – number, currency, text
 1. Ručno unošenje i korišćenje osnovnih računskih operacija => + , – , * , /
 2. Osnovne funkcije – Sum, Average, Count, Max, Min
 1. Pravilno postavljanje i korišćenje filtera;
 2. Sortiranje podataka u tabeli; Color i number filter opcija
 1. Odabir odgovarajućeg grafikona,
 2. Umetanje grafikona,
 3. Manipulacija grafičkih elemenata
 1. Orijentacija papira,
 2. podešavanje margina i veličine papira,
 3. Selekcija materijala za štampu
 1. Pivot tabele
 2. Slajseri u pivot tabelama
 3. Kreiranje izveštaja
 4. Funkcije (vlookup, sumifs, subtotal, if, getpivotdata, mid, len, find, date, weeknum, weekdate…)
 5. Skraćenice (shortcuts)
 6. Grafikoni (charts)
 7. Izrada makro naredbi u cilju automatizacije rada
 8. Trikovi (Tips & Tricks)