Škola radno-pravnih odnosa

Početna   /   Škola radno-pravnih odnosa

Škola radno-pravnih odnosa

Obuka za sticanje i povećanje kompetencija u oblasti radno-pravnih odnosa

Radno-pravni odnosi u praksi imaju ogroman značaj koji prevazilazi domen radnog prava i u mnogome zalazi i u ekonomsku i sociološku sferu. Pravni aspekt radno-pravnih odnosa uređuje relacije između zaposlenih i poslodavaca, čime se štite prava, ali i utvrđuju obaveze i jedne i druge strane. Neprimenjivanje normi u ovoj oblasti zakonodavstvo oštro sankcioniše, u svim semtentima, što ujedno šteti organizacijama i institucijama, kao i osobama koje su u njima zaposlene. Sve ovo čini ovu oblast izuzetno kompleksnom i značajnom, zbog čega je pred osobama koje se bave ovim poslom stalni izazov i potreba za praćenjem aktuelnosti, usavršavanjem i potvrđivanjem sopstvenih kompetencija.

Škola radno-pravnih odnosa Instituta za ekonomsku diplomatiju je sveobuhvatna nastavna celina koja pruža znanja i veštine potrebne za samostalan i kompetentan rad u oblasti radnih odnosa. Svi aspekti radno-pravnih odnosa relevantni za uspešno obavljanje ovog posla detaljno su obrađeni kroz 7 nastavnih dana (svaka tema po 6 nastavnih časova). Usmerena je na sasvim konkretna pitanja iz oblasti radnog prava, što polaznicima pruža, osim zakonodavnog okvira i teorijskih znanja, i sasvim praktične alate za rad u ovoj oblasti.

Interaktivan rad u maloj grupi (12 do 15 učesnika), predavanja fokusirana na praksu i aktuelno zakonodavstvo, konsultativan individualni i grupni rad, razmena znanja i iskustava, rad na konkretnim primerima i analiza slučaja, rešavanje konkretnih problema polaznika kako iz sopstvene prakse tako i iz prakse drugih organizacija.

 • Već potvrđenim profesionalncima nadležnim za radno-pravne odnose koji žele da prate aktuelnosti iz ove oblasti i da nađu rešenje za probleme koji im se pojavljuju u svakodnevnom radu, te na taj način svoje kompetencije podignu na viši nivo
 • Onima koji imaju želju ili ulaze u svet radnih odnosa i radnog prava
 • Onima koji rade u odeljenjima ljudskih resursa
 • Onima koji žele da unaprede svoju profesionalnu mobilnost i povećaju svoju zapošljivost
 • Pravnicima
 • Menadžerima ljudskih resursa koji se bave radnim odnosima
 • svima koji žele da steknu i/ili upotpune znanja i kompetencije iz oblasti radnih odnosa

Fond časova:  42 školska časa

Predavači su eksperti nadležnih državnih institucija:

 1. Ministarstvo rada, zapošljavanja i sociljalne politike
 2. Agencija za mirno rešavanje radnih sporova
 3. Inspektorat za rad Republike Srbije

PROGRAM ŠKOLE

BUDUĆI PRAVCI RAZVOJA RADNOG ZAKONODAVSTVA (uvodno izlaganje na temu svih pitanja koje reguliše Ministarstvo i šta se može očekivati u oblasti normative u narednom periodu)

 • Agencije za privremeno zapošljavanje
 • Privremeno radno angažovanje na sezonskim poslovima
 • Štrajk
 • Mirno rešavanje sporova
 • Zakon o radu

 

PRIMENA ZAKONA O RADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA (prvi deo)

 • Zasnivanje radnog odnosa
 • Ugovor o radu i aneksiranje ugovora
 • Opšti akti: kolektivni ugovor i pravilnik o radu
 • Radni odnos na određeno vreme
 • Probni rad
 • Puno i nepuno radno vreme
 • Skraćeno radno vreme
 • Prekovremeni rad
 • Raspored radnog vremena
 • Preraspodela radnog vremena
 • Noćni rad i rad u smenama
 • Dnevni odmor
 • Nedeljni odmor
 • Godišnji odmor
 • Plaćeno odsustvo
 • Neplaćeno odsustvo
 • Zaštita zaposlenih
 • Višak zaposlenih
 • Ugovori van radnog odnosa
 • Prestanak radnog odnosa
 • Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu
 • Organizacija zaposlenih i poslodavaca
 • Reprezentativnost sindikata
 • Postupak za utvrđivanje sindikata kod poslodavca i pred Odborom
 • Preispitivanje reprezentativnostgi
 • Kolektivni ugovori
 • Pregovaranje i zaključivanje kolektivnog ugovora
 • Radni učinak (stimulacije)
 • Uvećanje zarade
 • Minimalna zarada
 • Naknada zarade za vreme korišćenja godišnjeg odmora
 • Naknada zarade za vreme odsustva sa rada od 30 dana
 • Naknada zarade za vreme plaćenog odsustva
 • Naknada zarade sindikalnih predstavnika
 • Regres za korišćenje godišnjeg odmora
 • Naknada za pripravnost
 • Otpremnina za odlazak u penziju
 • Otpremnina u slučaju „tehnološkog viška“
 • Naknada troškova pogrebnih usluga
 • Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak s rada
 • Naknada troškova na službenom putu
 • Naknada za pripravnost
 • Solidarna pomoć
 • Jubilarna nagrada
 • Novogodišnji paketići za decu
 • Osmomartovski poklon zaposlenom
 • Ostala primanja zaposlenih
 • Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor
 • Obračun zarade i naknade zarade kao izvršne isprave
 • Primeri dobre prakse – zarada, naknada zarade i druga primanja u zaključenim kolektivnim ugovorima
 1. Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
  • zakonske obaveze poslodavca i zaposlenih, pojam mobinga, razgraničavanje od kršenja drugih radnih, socijalnih i ljudskih prava, prepoznavanje zloupotrebe prava na zaštitu od zlostavljanja na primerima iz prakse
  • procesuiranje: interno i sudsko, obaveza pokušaja internog rešavanja posredovanjem kao procesni uslov za tužbu, tok, procedura, uslovi za uspeh posredovanja uz hodogram postupaka
  • okončanje: uspešno sporazumom i neuspešno obustavom
  • sankcionisanje zloupotrebe prava na zaštitu u disciplinskom postupku
  • tužba, tužbeni zahtevi, imovinski zahtevi u praksi.
 2. Zakon o zaštiti uzbunjivača
  • cilj Zakona, pojam uzbunjivanja i uzbunjivača
  • obaveze poslodavca u vezi ostvarivanja prava na uzbunjivanje i zaštite uzbunjivača i prekršajne sankcije u slučaju neispunjenja
  • zloupotreba prava na uzbunjivanje, utvrđivanje zloupotrebe na osnovu pravnog standarda i sankcionisanje
  • vrste uzbunjivanja: unutrašnje i spoljno, uz prava i obaveze koje iz njih proističu
  • uzbunjivanje javnosti – restriktivna mogućnost, uslovi i razlozi
  • rešavanje spora proisteklog iz prava na uzbunjivanje: zaštita prava uzbunjivača i zaštita poslodavca od štete nanete zloupotrebom prava na uzbunjivanje
 3. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u sferi rada
  • dileme u vezi kolizije prava poslodavca da štiti svoj interes i prava zaposlenih na poverljivost po ZZPL
  • problematična pitanja u vezi sa ličnim podacima na radu, način korišćenja, saopštavanja i čuvanja informacija
  • najčešći promeri povreda prava na privatnost na radu, uslovi legitimne obrade podataka o zaposlenima i sankcije za nepoštovanje zakona
 4. Zakona o zabrani diskriminacije u sferi seta zakona koji regulišu rad
  • Primeri iz prakse, vansudsko i sudsko rešavanje spora povodom diskriminacije
  • Situacije u kojoj je diskriminacija dozvoljena
  • Sankcije za diskriminaciju u važećem zakonskom okviru
 5. Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova
  • Prednosti i mogućnosti vansudskog rešavanja u radno-pravnom okviru
  • Postupak rešavanja: arbitraža, posredovanje, mirenje
  • Nadležnost u individualnim i kolektivnim radnim sporovima
  • Procedura rešavanja: pokretanje postupka, tok, okončanje, pravno dejstvo
 • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Primena podzakonskih akata
 1. Radno-pravni dokumenti – neophodna dokumentacija za zaposlene u skladu sa Zakonom o radu i drugim propisima u oblasti rada
  • Ugovor o radu – osnovni, zaključen danom zasnivanja radnog odnosa i sadržina istog
  • Svi pripadajući aneksi ugovora o radu
  • Radna knjižica
  • Prijava na obavezno socijalno osiguranje i dokaz da je zaposleni dobio kopiju iste
  • Obračunska lista
  • Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora
  • Propisani obrasci za zaposlene koji su u radnom odnosu ili su radno angažovani
  • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova
  • Pravilnik o radu
 2. Neophodna dokumentacija za zaposlene u skladu sa Zakonom o BZR, Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu i podzakonskim propisima u oblasti BZR
 1. Primena Zakona o zaposlenima u AP i JLS
  • Novi Sistem radnih odnosa – obuhvat zakona i primena
  • Upravljanje ljudskim resursima: Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji; Odlučivanje o pravima i dužnostima zaposlenih; Popunjavanje radnih mesta / uslovi za zasnivanje radnog odnosa, trajanje i prestanak radnog odnosa
  • Primena Zakona o platama u državnim organima i javnim službama u novom sistemu radnih odnosa
 2. Sistem plata u javnom sektoru
  • Plata: određivanje i elementi plate (koeficijenti, osnovica, uvećanje plate), pravila, izuzeci i specifičnosti
  • Naknada plate i druga primanja
  • Katalog radnih mesta
  • Dalji koraci u uspostavljanju sistema plata u javnom sektoru