Upravljanje ljudskim resursima

Početna   /   Upravljanje ljudskim resursima

SAVREMENI KONCEPT I PRAKSA

UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, br. 611-00-01088/2017-03 od 18.5.2018. Institut za ekonomsku diplomatiju je stekao status Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za oblast ljudskih resursa. Ovim je program profesionalnog usavršavanja “Škola upravljanja ljudskim resursima” kojeg je Institut za ekonomsku diplomatiju do sada realiovao, akreditovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Akreditacija za posledicu ima značajno viši nivo nastave, odnosno povećanje kvaliteta rada, što se postiglo povećanjem fonda časova i nastavnog sadržaja, naročito u segmentu koji je posvećen praktičnom radu.

Program ima za cilj povećanje i formiranje kompetencija polaznika za primenu savremenog koncepta upravljanja ljudskim resursima u organizaciji, a koje su orijentisane na postizanje rezultata u radu, baziranog na razvoju potencijala i rastućim kompetencijama zaposlenih, u skladu sa najnovijim trendovima savremene evropske prakse (osobito u malim i srednjim preduzećima koja čine presudnu većinu privrednih subjekata u RS u smislu povećanja zaposlenosti, rasta izvoza i doprinosa rastu bruto nacionalnog dohotka).

Po završetku obuke, polaznici će biti u stanju da:

– Nauče i razumeju vrste promena u poslovnom ambijentu 21. veka i njihov uticaj na novi pristup upravljanju ljudskim resursima;

– Nauče sadržaj, ulogu, proces i metode upravljanja ljudskim resursima u organizaciji;

– Nauče šta su kompetencije (odlike i njihov značaj) i zašto su one odgovor na nove zahteve poslovnog okruženja

– Nauče elemente i procese savremenog pristupa upravljanju ljudskim resursima baziranog na kompetencijama i razvoju potencijala zaposlenih;

– savladaju sve ključne elemente savremenog koncepta upravljanja ljudskim resursima u svojoj organizaciji (definisanje kompetencija za rad, izrada opisa poslova, utvrđivanje postupka selekcije, ocenjivana i razvoja zaposlenih, talent menadžment…)

– Unaprede sopstvene veštine u procesima upravljanja ljudskim resursima (izrada obrazaca, formulara i druge prateće dokumentacije u oblasti upravljanja ljudskim resursima, vođenje intervjua u postupcima selekcije, ocenjivanja i razvoja zaposlenih, asertivne komunikacije i pružanja fidbeka zaposlenima)

– steknu znanja o značaju razvoja potencijala zaposlenih i metodama i tehnikama koje omogućavaju kreiranje efektivnog programa razvoja zaposlenh

– ovladaju znanjima i veštinama rukovođenja i njihovom značaju za razvoj uspešnih, kreativnih i produktivnih timova, njihov kvalitet rada, kao i produktivnost čitave organizacije

– samostalno obavljaju administriranje u oblasti radno-pravnih odnosa, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

– Obuka se sprovodi kroz 99 nastavnih časova od kojih je praktična nastava zastupljena sa čak 70% nastavnog fonda.

– Nastava je organizovana u 8 nastavnih modula (nastavnih jedinica).

– Za svaku nastavnu jedinicu je zadužen predavač koji je usko specijalizovan za teme koje modul obrađuje

– Za svaku nastavnu jedinicu polaznici dobijaju nastavnu literaturu koju priređuju predavači / eksperti za predmetnu nastavnu jedinicu

– Nastava se realizuje kroz interaktivan individualni grupni rad, korišćenjem brainstorming metoda, diskusije, simulacije slučajeva, studije slučajeva, predavanja i vežbe

– Izrada zadatka (samostalno, na radnom mestu)

– Po odslušanom nastavnom programu svi polaznici polažu usmeni i pismeni završni ispit nakon čega dobijaju Potvrdu o završenom programu specijalizovanog profesionalnog usavršavanja koja se izdaje na osnovu Rešenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

1) Dr Dobrila Vujić, HR konsultant i edukator – trener sa ogromnim brojem realizovanih otvorenih i in-house obuka kako u privredi tako i u državnoj administraciji. Radila je i radi na značajnim razvojnim projektima implementacije i unapređenja prakse angažovanja ljudskih potencijala u našoj sredini.

2) Sanja Leverda, psiholog, zaposlena u Službi za upravljanje kadrovima RS, sa radnim iskustvom od preko 20 godina u oblasti organizacione i kliničke psihologije. Učestvovala u brojnim domaćim i međunarodnim projektima koji su za cilj imali uvođenje savremenih metoda upravljanja ljudskim resursima i njihovu primenu u radnim organizacijama. Ima predavačko iskustvo na savetovanjima, seminarima i konferencijama. Glavne oblasti rada – regrutacija i selekcija kadrova, razvoj sistema kopetencija u organizaciji, razvoj zaposlenih u oblastima komunikacije, rukovođenja, upravljanja stresom.

3) Dr Natalija Radivojević Banović, zaposlena u Službi za upravljanje kadrovima Vlade RS, psiholog. Osnovne, master i doktorske studije završila je na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Od 2007. godine aktivna je u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima, kako u privatnom sektoru, tako i u državnoj upravi. Značajno radno iskustvo u oblasti profesionalne selekcije i razvoja zaposlenih, kao i trenersko iskustvo u relevantnim oblastima (procena radnog učinka, koučing, i razvoj potencijala zaposlenizh, motivacija za rad i zadovoljstvo poslom, profesionalna selekcija).

4) Aleksandra Stanković, zaposlena u Službi za upravljanje kadrovima Vlade RS, psiholog i predavač u državnoj upravi. Ima dugogodišnje iskustvo u profesionalnoj selekciji i razvoju zaposlenih. Završila je više specijalizovanih profesionalnih obuka u oblasti ljudskih resursa.

5) Maja Ilić, Inspektorat za rad Republike Srbije, sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti inspekcijskog nadzora u primeni radno-pravnog zakonodavstva. Raspolaže višegodišnjim nastavnim iskustvom (obučavanje stručnjaka u državnim institucijama i privredi u pomenutim oblastima).

Fond časova: 88 školskih časova, od čega po svakom modulu 7 časova nastave i vežbanja uz 4 obavezna časa za ispunjavanje vanastavnih obaveza (rad na poslovnim slučajevima)

Predavači su konsultanti i edukatori sa dugogodišnjim radnim iskustovm kao i ekspreti nadležnih državnih institucija:

 1. Služba za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije
 2. Inspektorat za rad Republike Srbije
 3. Konsultant u oblasit ljudkih resursa, praktičar

PROGRAM ŠKOLE

Ishodi: Kandidati će upoznati savremini koncept upravljanja ljudskim resursima i modele upravljanja, sa orijentacijom na rezultat.

Sadržaj:

 • Kako je nastao koncept ULjR-promene u poslovnom ambijentu u drugoj polovini 20. veka – nastanak HRM koncepta – ljudi izvor poslovne uspešnosti;
 • Šta su ljudski resursi,od čega zavisi uspeh u radu i šta je upravljanje ljudskim resursima;
 • Kako se upravlja ljudskim resursima u organizaciji-metode i uloge ULjR;
 • Promene u poslovnom okruženju u 21. veku-nova ekonomija, nova organizacija i novii zahtevi prema zaposlenima-novi pristup ULjR;
 • Kompetencije kao odgovor na nove zahteve i izazove ULjR;
 • ULjR na bazi kompetencija;
 • Praktičan rad: definisanje kompetencija.

Ishodi: Kandidati će moći da samostalno izvrše analizu posla svakog pojedinca, da saglasno potrebama organizacije i zahtevanim kompetencijama sačine adekvatan opis posla

Sadržaj:

 • Istorijski počeci analize posla;
 • Svrha, definicija i značaj;
 • Tehnike i instrumenti analize posla;
 • Pojam, svrha, značaj i uloga kompetencija prilikom definisanja opisa posla;
 • Opis i specifikacija posla (definicija i značenje);
 • Svrha i značenje dizajna posla;
 • Redizajn posla, uvećanje i obogaćivanje posla;
 • Model karakteristika posla;
 • Evaluacija kvaliteta analize posla;
 • Praktičan rad: analiza posla, izrada opisa radnog mesta, uključivanje kompetencija.

Ishodi: Kandidati će moći da savladaju sve ključne principe selekcije kandidata, metode selekcije i steknu sposobnost sa objektivnu selekciju kandidata; sticanje novih kompetencija.

 

Sadržaj:

 • Regrutacija i selekcija kandidata;
 • Pregled metoda selekcije;
 • Primena koncepta kompetencija u postupku selekcije;
 • Šta dobijamo upotrebom psiholoških testova?
 • Assesment centri;
 • Intervju baziran na kompetencijama;
 • Donošenje odluke o izabranom kandidatu;
 • Praktičanrad: intervju, odluka o izboru.

Ishodi: Kandidati će moći da savladaju ključne principe oceljivanja zaposlenih, metode njihovog materijalnog i nematerijalnog motivisanja i nagrađivanja u skladu sa rezultatima rada; sticanje novih kompetencija.

 

Sadržaj:

 • Upravljanje razultatima;
 • Ocenjivanje radne uspešnosti-smisao i značaj;
 • Različiti modeli ocenjivanja-prednostii nedostaci;
 • Planiranje i postavljanje radnih ciljeva;
 • Profil kompetencija;
 • Odabir kriterijuma i indikatora u ocenjivanju;
 • Preduslovi objektivnog i valjanogocenjivanja;
 • Odabir ocena i davanje povratne informacije;
 • Posledice ocenjivanja;
 • Savremene strategije motivisanja zaposlenih;
 • Vertikalno i horizontalno napredovanje;
 • Sistemi i pravila materijalnog nagrađivanja;
 • Praktičan rad: Modeli ocenjivanja.

Ishodi: Kandidati će moći da steknu ključna znanja o značaju i principima razvoja individualnih potencijala zaposlenih, metodama koje su u praksi primenjive u toj oblasti, a u funkciji povećanja kompetencija zaposlenih i rezultata organizacije; sticanje novih kompetencija.

 

Sadržaj: 

 • Pojam razvoja zaposlenih;
 • Značaj investiranja u razvoj zaposlenih;
 • Način sticanja znanja kod odraslih i usvajanje znanja na radnom mestu;
 • Usklađivanje plana razvoja potencijala zaposlenih sa dugoročnim ciljevima organizacije i potrebama radnih mesta;
 • Vrste i načini procene individualnih potencijala;
 • Motivacija za rad;
 • Izrada plana razvoja potencijala;
 • Metode i tehnike razvoja potencijala zaposlenih;
 • Karakteristike uspešnog programa razvoja individualnih potencijala;
 • Praktičan rad: Izrada plana razvoja potencijala.

Ishodi: Kandidati će moći da steknu znanja o najvažnijim karakteristikama talent menadžmenta, kao najsavremenijeg podkoncepta razvoja LjR, kao i znanja o delovanju u toj oblasti sa fokusom na razvoj i zadržavanje talenata u organizaciji;  sticanje novih kompetencija.

 

Sadržaj: 

 • Uvod-Osnovni pojmovi o talentima u upravljanju talentima;
 • Šta su talenti i šta je upravljanje talentima;
 • Kako je nastao i zašto je sada poseban menadžment talentima;
 • Šta je svrha menadžmenta talentima;
 • Strategija upravljanja talentima;
 • Izazovi menadžmenta talentima u svetu i kod nas.
 • Regrutovanje i zadržavanje talenata
 • Strateško planiranje i predviđanje potreba za talentima;
 • Identifikacija talenata u internoj sredini;
 • Privlačenje i regrutovanje talenata spolja;
 • Zadržavanje talenata.
 • Razvoj talenata-praktičan rad
 • Procena performansi i prcena za razvojem talenata;
 • Kreiranje plana razvoja talenata;
 • Uloge u razvoju talenta;
 • Kultura za razvoj talenata.

Ishodi: Kandidati će moći da steknu znanja, veštine i alate neophodne za rukovođenje u oblasti LjR, uz mgućnost primene istih principa na upravljanje organizacijom; sticanje novih kompetencija.

 

Sadržaj: 

 • Pojam rukovođenja;
 • Uloga rukovodioca u organizaciji;
 • Komponente i faktori procesa rukovođenja;
 • Stilovi rukovođenja;
 • Situaciono rukovođenje;
 • Kanali komunikacije u procesu rukovođenja;
 • Sagledavanje sopstvenih prepreka i ograničenja u komunikaciji sa zaposlenima i sprovođenju uloge rukovodioca;
 • Efikasno pružanje fidbeka zaposlenima

Ishodi: Kandidati će moći da ovladaju ključnim principima primene radnog zakonodavstva i samostalne pripreme kadrovske dokumentacije u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima uz obučenost za administriranje u ovoj oblasti.

 

Sadržaj:

RADNO- PRAVNI  DOKUMENTI-NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA ZAPOSLENE U SKLADU SA ZAKONOM O RADU I DRUGIM PROPISIMA U OBLASTI  RADA 

 • Ugovor o radu-osnovni,zaključen danom zasnivanja radnog odnosa i sadržina istog;
 • Svi pripadajući aneksi ugovora o radu;
 • Radna knjižica;
 • Prijava na obavezno socijalno osiguranje i dokaz daje zaposleni dobio kopiju iste;
 • Obračunska lista;
 • Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora;
 • Propisani obrasci za zaposlene koji su u radnom odnosu ili su radno angažovani;
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova;
 • Pravilnik o radu.

 

DOKUMENTACIJA ZA ZAPOSLENE U SKLADU SA ZAKONOM O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjU O RADU,ZAKONOM O SPREČAVANjU ZLOSTAVLjANjA NA RADU I PODZAKONSKIM PROPISIMA U OBLASTI  BEZBEDNOSTI  I  ZDRAVLjA NA RADU

 • Obrazac 6-evidencija o osposobljavanju zaposlenog za bezbedan i zdrav rad;
 • Model progama o osposobljavanju zaposlenih iz oblasti BZR;
 • Obaveštenje o zabrani vršenja zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja na radu i zloupotrebi prava na zaštitu od takvog ponašanja;
 • Obaveštenje o pravima uzbunjivača;
 • Izveštaj o izvršenom prethodnom, odnosno periodičnom lekarskom pregledu za zaposlene koji rade naradnom mestu sa povećanim rizikom;
 • Propisane evidencije u oblasti BZRu skladu sa Pravilnikom o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Stručni nalazi o izvršenom pregledu i ispitivanju opreme za rad i uslova radne okoline;
 • Deklaracija o saglasnosti proizvoda (mašine);
 • Izmene i dopune akta o proceni rizika na radnom mestu i radnoj okolini u skladu sa novim izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu.