Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   BZR – priprema za polaganje stručnog ispita

Detalji

 • Način realizacije:On line (ZOOM platforma)
 • Vreme:16, 17, 23, 24. i 30. jun 2023. godine od 10h
 • Predavači:Vera Božić Trefalt, mr Sima Kosić i prof. dr Petar Bulat
 • Kotizacija i popusti:Kotizacija se umanjuje za 20 - 25% (detalji na stranici)

BZR – priprema za polaganje stručnog ispita

U SKLADU SA NOVIM ZAKONOM O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

Prema novom Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, broj 35/2023) koji je stupio na snagu 7. maja 2023. godine, poslodavac može za  poslove BZR da angažuje isključivo lica koja imaju položen stručni ispit. Isti uslov važi čak i za poslodavce koji imaju do 20 zaposlenih i koji, po Zakonu mogu sami da obavljaju ove poslove.

Stručni ispit se polaže  isključivo u Upravi za bezbednost i zdravlje na radu, ali priprema za polaganje nije zakonom predviđena, tako da je ostavljeno kandidatima da se sami za njega pripremaju. Iz tog razloga, Institut za ekonomsku diplomatiju pokreće obuku koja će polaznicima omogućiti da savladaju kompletnu materiju propisanu Zakonom o BZR i pripreme se za uspešno polaganje ispita. 

Uzimajući u obzir da je Program za polaganje stručnog ispita za BZR, koji je propisan, obiman, odnosno da sadrži međunarodne i nacionalne izvore prava (veći broj međunarodnih i nacionalnih propisa), način i postupak procene rizika, opšte i posebne mere iz oblasti bezbednosti i zdravlja na adu (22 podzakonska akta), Institut za ekonomsku diplomatiju organizuje pripremu za polaganje stručnog ispita za obavlljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu u trajanju od 30 školskih časova.

 1. Vera Božić Trefalt, ekspertkinja za bezbednost i zdravlje na radu, višegodišnja direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Republike Srbije
 2. Mr Sima Kosić, ekspert za bezbednost i zdravlje na radu
 3. dr Petar Bulat, specijalista medicine rada i uži specijalista profesionalne toksikologije kao i radiološke zaštite
 • Obuka se realizuje sa ukupnim fondom od 30 nastavnih časova.
 • Nastava se ralizuje u 5 nastavnih dana, i to 16, 17, 23,24. i 30. juna 2023. godine (zbog dužine obuke, kako bi što manje ometala redovne radne obaveze polaznika, za nastavu su odabrani petak i subota).
 • Obuhvata detaljnu obradu svih tema predviđenih planom za polaganje stručnog ispita za BZR, internu proveru usvojenog znanja na kraju obuke, obimnu literaturu za pripremu ispita, konsultacije i objašnjenja.
 • Poslednjeg nastavnog dana, obaviće se jednosatna provera znanja koja ima za cilj davanje feedback-a polaznicima o pripremljenosti za polaganje ispita.
 • Kako bi izašli u susret učesnicima koji ne žive u Beogradu, obuku realizujemo on line (preko ZOOM platforme), obzirom da bi troškovi putovanja i smeštaja za 5 nastavnih dana bili prilično visoki.

Kotizacija za 5 nastavnih dana (30 časova) iznosi 54.000,00 (+PDV)

 • Za sve avansne uplate odobravamo 20% popusta, pa tako kotizacija po učesniku iznosi 43.200,00 (+PDV)
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije  odobravamo dodatnih 5% popusta.

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se”, gde možete preuzeti formular u .doc formatu i dostaviti ga na bilo koji od naših mejlova, ili popunjavanjem elektronske prijave.

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

011/3077612, 063/506097

Program pripremne obuke za polaganje ispita po nastavnim danima

 • Rezolucija o pridruživannju EU
 • Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane (uslovi rada jednake mogućnosti; saradnja u oblasti socijalne zaštite)
 • Osnivački akti EU (bezbednost i zdravllje na radu u Ugovoru o funkcionisanju EU)
 • Sekundarni izvori prava EU (Direktiva Saveta 89/391/EEZ od 12. juna 1989. godine o uvođenju mera za podsticanje poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu)
 • Revidirana evropska socijalna povelja (pravo na bezbedne i zdrave radne uslove)
 • Rezolucija Saveta EU od 21. decembra 1987. godine o bezbednosti, higijeni i zdravlju na radu
 • Konvencija Međunarodne organizacije (Konvencija 155 o zaštiti na radu, zdravstvenoj zaštiti i radndoj okolini)
 • Konvencija 161 o službama medicine rada, Konvencija 81 o inspekciji ada u industriji i trgovini
 • Konvencija 187 o promotivnom okviru bezbednosti i zdravlja na radu
 • Pojam i materija Ustava (zabrana diskriminacije; nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta; sloboda preduzetništva; nadležnost Republlike Srbije)
 • Zakonodavstvo u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu)
 • Krivično zakonodavstva
 • Opšti propis o radu (Zakon o radu)
 • Opšti propis o zdravstvenoj zaštiti (Zakon o zdravstvenoj zaštiti)
 • Opšti propis o zdravstvenom osigurnaju (Zakon o zdravstvenom osiguranju)
 • Opšti propis o penzijskom i invalidskom osiguranju (Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Način i postupak procene rizika u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj oolini i Smernicama za procenu rizika EUISBN92-827-4278-4 iz 1996. godine.
 • Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline
 • Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom
 • Pravilnik o bezbednosti mašina
 • Objekti, prostorije i prostori namenjeni za rad (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu)
 • Sredstva za rad (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad)
 • Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu n a radu
 • Oznake za bezbednost i/ili zdravlje na radu (Pravilnik o obezbeđivanju oznaka  za bezbednost i/ili zdravllje na radu)
 • Mere bezbednosti i zdravlja na radu prilikom izvođenja građevinskih radova (Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima; Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova; Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta)
 • Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri ručnom prenošenju tereta (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri ručnom prenošenju tereta)
 • Mere bezbednosti i zdravllja na radu pri izlaganju hemijskim materijama (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama
 • Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri korišćenju opreme za rad sa ekranom (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom
 • Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri izlaganju biološkim štetnostima (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima
 • Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri izlaganju azbestu (Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju azbestu)
 • Mere BZR pri izlaganju vibracijama (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama)
 • Mere BZR pri izlaganju buci (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci)
 • Mere BZR pri izlaganju karcinogenima i mutagenima (Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju karcinogenima i mutagenima)
 • Mere BZR usled rizika od eksplozivnih atmosfera (Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad usled rizika od eksplozivnih atmosfera)
 • Mere bezbednosti od opasnog dejstva električne struje (Pravilnik o opštim merama zaštite na radu od  opasnog dejstva električne struje u objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i na radilištima)
 • Mere BZR pri preradi i obradi drveta i sličnih materijala (Pravilnik o posebnbim merama zaštite na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i  sličnih materijala)
 • Mere BZR u saobraćaju (Pravilnik o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i prevozu motornim vozilima)
 • Mere BZR u poljoprivredi (Pravilnik o zaštiti na radu u poljoprivredi)
 • Mere prve pomoći (Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrste i sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći
 • Preventivne mere u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu mladih, zaposlene žene za vreme trudnoće i zaposlene koja doji dete (Pravilnik o preventivni merama za bezbedan i zdrav rad mladih i Pravilnik o merama za bezbedan i zdrav rad zaposlene žene za vreme trudnoće, porodilje i zaposlene koja doji dete).
 • Interna provera znanja