Profesionalna obuka za MS Excel – napredni nivo

Početna   /   Profesionalna obuka za MS Excel – napredni nivo

MS EXCEL U POSLOVNIM OPERACIJAMA I ODLUČIVANJU

- napredni nivo -

Danas je svakoj firmi potrebna osoba vešta i brza u baratanju tabelama i grafikonima. Mnogi korisnici ne upotrebljavaju čak 95% njegovih funkcija, a one koje koriste ne upotrebljavaju u punom obimu. Istovremeno, Excel se koristi veoma efikasno u analitičke svrhe, čiji se rezultati mogu upotrebiti u donošenju značanih poslovnih odluka. Upravljanje dugačkim spiskovima, izrada proračuna, poslovno planiranje, evidencija kupaca, analiza prodaje, čuvanje podataka o klijentima i sl, to je samo deo mogućnosti koje vam ovaj alat omogućava.

Obuka je obimna i kompleksna, sa fondom od 24 nastavna časa. Ovoliki obim časova je predviđen kako bi se maksimalan prostor posvetio praktičnom radu i konkretnim vežbama, na šta je stavljen akcenat – čak 50% obuke su praktične vežbe na računarima . Teorijski deo obuke ima za cilj da polaznicima omogući usvajanje logike ovog alata , kako bi u svom svakodnevnom radu bili u stanju da samostalno reše problem ili situaciju na koju naiđu. Poseban deo obuke je posvećen izradi sopstvenih programskih rutina (funkcija) programiranjem sopstvenih makroa, tj. programskih dodataka koji rešavaju probleme automatizovane obrade podataka.

 

Obuka se vrši u računarskom kabinetu Instituta u maloj grupi (najviše 15 polaznika). Izvodi se na računarima – jedan učesnik koristi jedan računar (polaznici mogu da ponesu svoj računar), kako bi sav nastavni materijal mogli intenzivno da izvežbaju. Fokusirana je na savladavanje programa, obiluje osmišljenim praktičnim zadacima, kako bi polaznici mogli da, pored vežbanja na samoj nastavi kao i danima između nastave, u potpunosti utvrde znanje i stvore veštinu efikasne upotrebe Excela do završetka obuke.

Fond časova: 24 školska časa

Grupa je ograničena na 15 polaznika a obuka se sprovodi kroz direktan rad na računarima, power-point prezentacije i korišćenje nastavnog materijala.

Za sve učesnike obuke biće otvoren poseban e-mail nalog za konsultacije tokom i nakon kursa. 

Predavač: vrhunski ekspert iz oblasti IT tehnologija sa dugogodišnjim praktičnim poslovnim i nastavnim iskustvom 

PROGRAM OBUKE

 1. Kretanje šablona za prikupljanje podataka
 2. Kreiranje formi za unos podataka i validacija
 3. Povezivanje više datoteka za prikupljanje podataka
 1. Funkcije za povezivanje podataka iz više tabela (match, lookup, vlookup, countif, countifs, sumif, sumifs, offset, index, itd)
 2. Funkcije za rad sa datumima (date, weekum, weekdate, itd)
 3. Funkcije za rad sa tekstom (len, left, right, mid, find, search, itd)
 1. Ručno unošenje i korišćenje osnovnih računskih operacija (+,-,*,/)
 2. Osnovne funkcije i dodate računske operacije (Sum, Average, Count, Mas, Min) – Slajseri u pivot tabelama
 1. Upotreba DAX formula
 2. Kreiranje formula pomoću polja
 3. Kreiranje veza između tabela korišćenjem Diagram View prozora
 4. Prikazivanje tabela u zvezdi i priprema za višedimenzionu analizu, itd.
 1. Generisanje makro funkcija sa apsolutnim i relativnim adresiranjem
 2. Uvod u VBA, načini primene, ograničenja, makroi, snimanje
 3. Msgbox, InputBox
 4. If Then Else, Case, For… Next, Do… Loop, Funkcije
 1. VBA editor, ebugger, break point
 2. Range objekat, Cells objekat
 3. Varijable, tipovi, Explicite, Immediate
 4. Debug. Print, Debug. Assert
 5. Oblast definisanosti varijable, Static, Const., Watch
 6. Frme, Events
 7. Zaštita VBA programa