Javne nabavke

Početna   /   Javne nabavke

JAVNE NABAVKE U PRAKSI
- PRIMENA ZAKONODAVSTVA I SPROVOĐENJE JAVNIH NABAVKI -

Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, br. 611-00-02171/2017-03 od 18.5.2018. Institut za ekonomsku diplomatiju je stekao status Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za oblast javnih nabavki. Ovim je program profesionalnog usavršavanja “Škola javnih nabavki” kojeg Institut za ekonomsku diplomatiju realizuje već više godina i koju je završilo preko 200 polaznika u 10 upisanih generacija, akreditovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Akreditacija za posledicu ima značajno viši nivo nastave, odnosno povećanje kvaliteta rada, što se postiglo povećanjem fonda časova i nastavnog sadržaja, naročito u segmentu koji je posvećen praktičnom radu.

Program ima za cilj sticanje specijalizovanih profesionalnih znanja i veština (kompetencija) u oblasti javnih nabavki i zakonito postupanje u cilju ekonomičnog, efikasnog i transparentnog trošenja sredstava u sistemu javnih nabavki. Program je zasnovan na realnim potrebama poslovne zajednice u Srbiji za specijalizovanim, kako teorijskim, tako i praktičnim znanjima u oblasti javnih nabavki, a koja premašuju samo poznavanje normativa.

Ključni cilj obuke je da polaznici ovladaju kompletnim sistemom sprovođenja javne nabavke od planrianja, preko definisanja i realizacije različitih postupaka (koje propisuje Zakon o javnim nabavkama), do izvršenja svakog konkretnog ugovora o javnoj nabavci, a u skladu sa pozitivnim zakonskim rešenjima.

Po završetku obuke polaznici će biti u stanju da:

– Ovladaju institucionalnim i zakonodavnim okvirima javnih nabavki

– Primene ključna načela koja prožimaju ceo proces javne nabavke

– primenjuju principe i okvire zakonitog postupanja pri sprovođenju svake vrste javne nabavke

– vrše, zahvaljujući stečenim kompetencijama, svaku praktičnu aktivnost koju iziskuje proces javnih nabavki

– Obuka se sprovodi kroz 96 nastavnih časova od kojih su teorija (zakonodavstvo) i praktičan rad zastupljeni sa po 50% nastavnog fonda.

– Nastava je organizovana u 8 nastavnih modula (nastavnih jedinica).

– Za svaku nastavnu jedinicu je zadužen predavač koji je usko specijalizovan za teme koje modul obrađuje

– Svaki modul se obrađuje kroz 12 nastavnih časova od kojih se 8 realizuje u nastavnoj sali Instituta, a 4 kroz izvršavanje vannastavne aktivnosti, odnosno samostalnu izradu praktičnog zadatka.

– Za svaku nastavnu jedinicu polaznici dobijaju nastavnu literaturu koju priređuju predavači / eksperti za predmetnu nastavnu jedinicu

– Nastava se realizuje kroz interaktivan individualni grupni rad, korišćenjem brainstorming metoda, diskusije, simulacije slučajeva, studije slučajeva, predavanja i vežbe

– Izrada zadatka (samostalno, na radnom mestu)

– Po odslušanom nastavnom programu svi polaznici polažu usmeni i pismeni završni ispit nakon čega dobijaju Potvrdu o završenom programu specijalizovanog profesionalnog usavršavanja koja se izdaje na osnovu Rešenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

1) Miloš Jović, Uprava za javne nabavke, diplomirani pravnik sa višegodišnjim iskustvom u javnim nabavkama, najpre u svojstvu ponuđača, a potom i na strani naručioca, kao sertifikovani službenik za javne nabavke. Autor je više knjiga i publikacija iz oblasti javnih nabavki a poslednjih godina je bio predavač na velikom broju seminara, radionica i stručnih skupova iz oblasti javnih nabavki u zemlji i inostranstvu.

2) Jasmina Milenković, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, diplomirani pravnik sa više od 12 godina iskustva u javnim nabavkama. Učestvovala je na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim simpozijumima u organizaciji OEBS-a, SIGME, UNPD. Radila je na pripremi stručnog udžbenika “Odluke Komisije za zaštitu prava”. Rešenjem Ministarstva finansija, stekla je znanje ovlašćenog predavača za obuku za polaganje ispita za službenika za javne nabavke i poseduje dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti.

3) Olivera Rajković, šef Odseka za materijalno-finansijske, opšte i kadrovske poslove u Upravi za javne nabavke, diplomirani ekonomista. Poseduje dugogodišnje predavačko i nastavno iskustvo iz oblasti javnih nabavki.

Fond časova:  96 školskih časova

Predavači su eksperti nadležnih državnih institucija:

 1. Kancelarija za javne nabavke
 2. Eksperti za javne nabavke

PROGRAM NASTAVE

 • Zakonodavni i institucionalni okvir javnih nabavki
 • Obveznici primene Zakona o javnim nabavkama
 • Načela javnih nabavki
 • Izuzeća od primene Zakona o javnim nabavkama
 • Sprečavanje korupcije i sukoba interesa
 • Planiranje javnih nabavki sa prikazom praktičnih primera
 • Centralizovane javne nabavke
 • Okvirni sporazumi
 • Postupci i način sprovođenja postupka javne nabavke, sa prikazom praktičnih primera (početak i odabir postupka javne nabavke; otvoreni postupak; restriktivni postupak; kvalifikacioni postupak; pregovarački postupak sa objavljivanje poziva za podnošenje ponuda; pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda; konkurentni dijalog; konkurs za dizajn; postupak javne nabavke male vrednosti)
 • Odluka o pokretanju postupka i Komisija za javnu nabavku
 • Oglašavanje javnih nabavki
 • Rokovi za podnošenje ponuda
 • Rokovi za podnošenje ponuda
 • Konkursna dokumentacija
 • Negativne reference
 • Ugovor – izmene ugovora o javnoj nabavci
 • Tehničke specifikacije, opšta pravila, način određivanja i korišćenje tehničkih specifikacija
 • Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke
 • Dodatni uslovi za učešće
 • Način dokazivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke
 • Zajednička ponuda i ponuda sa podizvođačem
 • kriterijumi za dodelu ugovora
 • Preferencijali
 • Ponuda (način podnošenja, troškovi pripreme, važenje ponude)
 • Neuobičajeno niska cena
 • Dodatna pojašnjenja, kontrole i dopuštene ispravke
 • Postupak otvaranja ponuda
 • Bitni nedostaci ponuda
 • Uslovi za dodelu ugovora
 • Odluka o dodeli i odluka o obustavi postupka javne nabavke
 • Uvid u dokumentaciju
 • Aktivna legitimacija u postupku zaštite prava
 • Sadržina zahteva za zaštitu prava
 • Rokovi, način podnošenja zahteva za zaštitu prava, takse za podneti zahtev
 • Postupak zaštite prava pred naručiocem i Republičkom komisijom
 • Kontrole kod naručioca, poništenje ugovora
 • Praksa Republičke komisije u primeni novog ZJN
 • Odnos Zakona o javnim nabavkama i drugih propisa
 • Odgovorno lice naručioca
 • Zakonito i efikasno sprovođenje javnih nabavki (najčešće greške u javnim nabavkama, alati za efikasno sprovođenje postupaka javnih nabavki)
 • Ništavost ugovora o javnoj nabavci
 • Kaznene odredbe (prekršaji ponuđača, prekršaji naručilaca)
 • Prekršajni postupak: Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka; prvostepeni prekršajni postupak; drugostepeni prekršajni postupak
 • Krivičnopravna odgovornost
 • Planiranje javnih nabavki u skladu sa novim zakonskim rešenjima
 • Softver za planiranje javnih nabavki
 • Izmene Plana kroz unošenje nove nabavke, izmenu već planirane nabavke, brisanje nabavke
 • Izmene Plana kroz izvršenje
 • Unos zaključenih ugovora u postupcima nabavki
 • Unos podataka o izvršenju zaključenih ugovora
 • Unos podataka o izmeni ugovora
 • Dijalog između naručioca i ponuđača
 • Upravljanje rizicima u javnim nabavkama
 • Sprovođenje javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje u praksi – ustanovljavanje internih procedura
 • Izrada konkursne dokumentacije – utvrđivanje tehničkih specifikacija (predmeta nabavke); određivanje dodatnih uslova za učešće u postupku; izbor kriterijuma za dodelu ugovora; model ugovora (okvirnog sporazuma); definisanje sredstava obezbeđenja
 • Postupanje po zahtevima za pojašnjenjem, izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
 • Stručna ocena ponuda: faze u stručnoj oceni ponuda; izrada izveštaja o stručnoj oceni ponuda; izrada meritorne odluke kojom se okončava postupak
 • Zaštita prava – postupanje sa zahtevom za zaštitu prava; meritorno odlučivanje o zahtevu; izrada odgovora na zahtev.