Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Kadrovska evidencija i neophodna dokumentacija zaposlenih

Detalji

  • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta, Pregrevica 168
  • Vreme:18. oktobar 2018. godine od 10,30 do 16 h
  • Predavač:ekspert za oblasti inspekcije rada za oblast radno pravnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu
  • Kotizacija:9.500,00 dinara (+PDV)
  • Popusti:Za brze uplate - 5%; Za dva i više učesnika - dodatnih 10%

Kadrovska evidencija i neophodna dokumentacija zaposlenih

Ekspert za oblasti inspekcije rada

Svaka organizacija, bez obzira da li se radi o profitnoj ili neprofitnoj, velikoj ili maloj, mora da vodi određenu evidenciju o zaposlenima, troškovima rada i radnom vremenu u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti rada. Uz to, kadrovska evidencija omogućava da se dokumentuje i dokaže da poslodavac vodi kadrovsku politiku jednakih mogućnosti, bez diskriminacije određenih kandidata ili zaposlenih s obzirom na njihov pol, nacionalnu pripadnost, starost ili invaliditet.

Takođe, zahvaljujući ažurnoj kadrovskoj evidenciji zaposleni dobijaju ispravan obračun zarade, radnog staža, godišnjeg odmora,  ali i druge bonuse i beneficije. A to se pozitivno odražava na zadovoljstvo zaposlenih.

Na osnovu svega prethodno rečenog  može se zaključiti da je vođenje ažurne kadrovske evidencije neophodnost. Međutim, pitanje koje se postavlja je koje sve informacije treba prikupljati.

Radionica “Kadrovska evidencija i neophodna dokumentacija zaposlenih i njeno sistematizovanje u dosijeu” će vam omogućiti:

  • da se upoznate sa dokumentacijom iz oblasti radno-pravnih odnosa koja je neophodna za evidenciju kadrova;
  • ovladate načinom na koji se dokumentacija zaposlenih sistematizuje u dosijeu zaposlenog;
  • da dokumentaciju i dosije zaposlenog uskladite sa zakonskim propisima;
  • da se pripremite za iznenadnu inspekciju;
  • da se upoznate sa procedurom samoprocene poslodavca o poštovanju propisa u oblasti rada popunjavanjem kontrolnih lista.

 

Predavač je ekspert u oblasti inspekcije rada za oblast radno-pravnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu

 

PROGRAM RADIONICE:

1) RADNO-PRAVNI DOKUMENTI – NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZAPOSLENIH U SKLADU SA ZAKONOM O RADU I DRUGIM PROPISIMA U OBLASTI RADA
 – Ugovor o radu – osnovni, zaključen danom zasnivanja radnog odnosa i sadržina istog
– Svi pripadajući aneksi ugovora o radu
– Prijava na obavezno socijalno osiguranje
 – Obračunska lista
– Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora
– Propisani obrasci za zaposlene koji su u radnom odnosu ili su radno angažovani – Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova (model)
– Pravilnik o radu (model)
– Obaveštenje i uverenje (upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo)
2) NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZAPOSLENIH U SKLADU SA ZAKONOM O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU, ZAKONOM O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU I PODZAKONSKIM PROPISIMA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U SKLADU SA IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BZR I NOVIM PODZAKONSKIM PROPISIMA 
 – Obrazac 6 – evidencija o osposobljavanju zaposlenog za bezbedan i zdrav rad, sa posebnim osvrtom na periodično osposobljavanje
 – Model programa o osposobljavanju zaposlenih iz oblasti BZR
– Obaveštenje o zabrani vršenja zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja na radu i zloupotrebi prava na zaštitu od takvog ponašanja
– Obaveštenje o pravima uzbunjivača
– Izveštaj o izvršenom prethodnom, odnosno periodičnom lekarskom pregledu za zaposlene koji rade na radnom mestu sa povećanim rizikom
– Propisane evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
– Stručni nalazi o izvršenom pregledu i ispitivanju opreme za rad i uslova radne okoline
– Deklaracija o usaglašenosti proizvoda (mašine)
– Izmene i dopune akta o proceni rizika na radnom mestu i radnoj okolini u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o BZR i novim podzakonskim propisima
3) KONTROLNE LISTE ZA OBLAST RADNIH ODNOSA I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU – SAMOPROCENA POSLODAVACA O POŠTOVANJU PROPISA U OBLASTI RADA

(program u PDF formatu možete preuzeti OVDE)

Kotizacija za radionicu Kadrovska evidencija i neophodna dokumentacija za poslenih iznosi  9.500,00 dinara (+PDV)  i obuhvata nastavu, nastavni materijal, osveženje u pauzama (kafa, čaj, sokovi, sendviči) i sertifikat koji potvrđuje učešće u Radionici.
Popusti:
– Za brze uplate – 5%
– Za dva i više učesnika – 10%
popusti se sabiraju
Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se”, gde možete preuzeti formular u .doc formatu i dostaviti ga na bilo koji od naših mejlova, ili popunjavanjem elektronske prijave.
Informacije:
011/3077612, 3077613, 063/317126
Osoba za kontakt: Olivera Žižović