Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Novi ZJN – podzakonska akta i praktičan rad na Portalu

Detalji

 • WEBINAR - vreme održavanja:24. juli 2020. godine od 12 h
 • Predavači:Danijela Bojović i Miloš Jović, članovi Radne grupe za izradu Zakona i podzakonskih akata
 • Kotizacija:9.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Novi ZJN – podzakonska akta i praktičan rad na Portalu

Danijela Bojović i Miloš Jović, članovi Radne grupe za izradu Zakona i podzakonskih akata

U “Službenom glasniku RS”, br. 93/2020 od 2. jula 2020. godineobjavljeni su podzakonski akti, doneti na osnovu novog Zakona o javnim nabavkama koji je usvojen u decembru prošle godine. Novi ZJN je 1. jula 2020. ušao u svoju punu primenu, čime je i Portal javnih nabavki pušten u rad i ušao u upotrebu.

Na ovoj interaktivnoj radionici, koja će se, zbog epidemiološke situacije u Srbiji i zabrane okupljanja, realizovati preko web platforme, saznaćete koje su obaveze sadržane u podzakonskim aktima i proći ćete kroz praktičnu obuku za rad na Portalu JN.

Predavači:

Danijela Bojović i Miloš Jović, članovi Radne grupe za izradu Zakona i podzakonskih akata (novi ZJN).

 

NASTAVNI PROGRAM webinara “Novi ZJN – podzakonska akta i praktičan rad na Portalu”

1) Novi Zakon o javnim nabavkama

 • pragovi, opšta pravila, pojmovi, izuzeci, načela, naručioci
 • plan javnih nabavki
 • partije, rokovi, oglasi
 • postupci javnih nabavki
 • konkursna dokumentacija, pitanja i odgovori, izmene – produženje rokova
 • tehnike i instrumenti, posebni režimi nabavke
 • kriterijumi za kvalitativni izbor i dokazivanje ispunjenosti kriterijuma
 • kriterijum za dodelu ugovora
 • stručna ocena ponuda ugovora i obustavljanje postupka
 • zaključenje i izmena ugovora
 • zaštita prava u postupku

2) Novi podzakonski akti iz oblasti javnih nabavki

 • Pravilnik o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki
 • Pravilnik o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke
 • Pravilnik o utvrđivanju sadržine standardnih obrazaca za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci preko Portala javnih nabavki
 • Pravilnik o postupku otvaranja ponuda
 • Pravilnik o monitoringu nad primenom propisa o javnim nabavkama
 • Pravilnik o postupku i uslovimma za sticanje sertifikata za službenika zza javne nabavke i vođenju Registra službenika za javne nabavke
 • Uputstvo o načinu slanja i objavljivanja oglasa o javnoj nabavci

3) Praktičan rad na Portalu:

 • Registracija na Portalu naručioca i ponuđača
 • Izrada i objavljivanje plana javnih nabavki
 • Dobijanje informacija o planiranim i pokrenutim nabavkama
 • Izrada i objavljivanje javnog poziva i konkursne dokumentacije
 • Pojašnjenje i izmena konkursne dokumentacije
 • Izrada i podnošenje ponude, izmene, dopune i opoziv ponude
 • Otvaranje ponuda, izrada zapisnika  i pojašnjenje ponuda
 • Stručna ocena ponuda, komunikacija naručioca  i ponuđača (zahtevi i pojašnjenja)
 • Izveštaj o postupku, donošenje odluke o dodeli ugovora i obustavi postupka
 • Uvid u ponude – zahtev za uvid i odobravanje uvida
 • Podnošenje zahteva za zaštitu prava

 

Kotizacija za radionicu iznosi 9.500 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu i nastavni materijal (sa modelima akata).

Popusti:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs