Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Porez na imovinu za 2022. godinu – novine

Detalji

 • Opcija 1 - Zemun, nastavna sala IED, Pregrevica 168:2. mart 2022. godine od 14h
 • Opcija 2 - on line (ZOOM platforma):2. mart 2022. godine od 14h
 • Predavač:Ljiljana Petrović, šef Odseka za porez na imovinu Ministarstva finansija RS
 • Kotizacija i popusti:12.500 +PDV (u nastavnoj sali); 11.000 +PDV (on line); detalji o popustima na stranici.

Porez na imovinu za 2022. godinu – novine

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE 31.3.2022. GODINE; NOVINE U RAZVRSTAVANJU U KATEGORIJE; OBAVEZA PRIJAVLJIVANJA PROMENA; OPOREZIVANJE ZGRADA ČIJA IZGRADNJA NIJE ZAVRŠENA

Obaveza je da se do 31. marta 2022. godine utvrdi porez na imovinu i podnese poreska prijava. Porez se plaća ne samo na pravo svojine, već i na druga prava pobrojana Zakonom o porezima na imovinu. Stoga su lica koja vode poslovne knjige dužna da pravilno odrede za koje nepokretnosti su poreski obveznici i da pravilno utvrde poresku osnovicu i porez, odnosno da utvrde pravo na poresko oslobođenje za one nepokretnosti za koje na to imaju pravo.

Počev od 2022. godine uvedena je nova grupa u koju se razvrstavaju nepokretnosti – pomoćni objekti, kao i obaveza da se pojedini objekti koji se koriste za obavljanje delatnosti (stanovi, kuće, garaže za obavljanje delatnosti parkiranja…) u Zakonom propisanim slučajevima razvrstavaju u poslovne objekte, pa se i za njih utvrđuje poreska osnovica.

Kad poreska obaveza nastane u toku godine, potrebno je prijaviti i tu promenu, a porez se plaća i na pojedine zgrade čija izgradnja nije završena, već je izgrađen samo njihov kontruktivni sklop.

Na obuci ćemo dati odgovore na pitanja kao što su: ko je obveznik poreza ako se radi utvrđivanje prava svojine na nepokretnosti vodi spor pred sudom, kakve su pravne posledice raskida i poništaja ugovora po osnovu koga je stečena nepokretnost, da li suvlasnik odgovara za poresku obavezu drugog suvlasnika, da li korisnu površinu nepokretnosti utvrđuje veštak, da li i obveznici koji vrednost nepokretnosti u poslovnim knjigama iiskazuju po fer vrednosti u skladu sa MSFI vrše razvrstavanje nepokretnosti u grupe, da li porez samooprezivanjem utvrđuje nerezident koji nema ogranak u Republici Srbiji, kad poresku osnovicu čini građevinska vrednost procenjena od strane veštaka, koliko često se ta procena vrši, da li se porez na imovinu plaća na zemljište kad se objekat otuđi, odnosno ko postaje poreski obveznik za zemljište, i sva druga pitanja iz ove oblasti.

Predavač: Ljiljana Petrović, šef Odseka za poreze na imovinu u Ministarstvu finansija RS

_______________________________________________________________________________

Pre nego što pročitate sadržaj nastavnog programa, pogledajte mišljenja nekih učesnika sa prethodne radionice na ovu temu: 

“Veoma sam zdovoljan predavanjem. Predavač je jasan, precizan, lako se prati predavanje i što je najbolje, tumači sušrinske namere pojedinih zakonnskih odredbi, kako bi bilo jasnije šta je duh zakona i kako ga primeniti”.

“Izuzetno smo zadovoljni prezentacijom. Naročito ističem značaj način na koji ste nam prezentovali materijal, kroz primere, i koji je tako bio lako razumljiv i prihvatljiv. Radujem se sledećem vebinaru”. (Gradska uprava Kragujevac)

“Hvala vam, veoma sam zadovoljna seminarom i stručnošću predavača”  (JP Ada Ciganlija Beograd)

________________________________________________________________________________

 

NASTAVNI PROGRAM:

 • Određivanje nepokretnosti za koje je konkretno lice poreski obveznik
 • Kada nastaje i kada prestaje poreska obaveza, tj. od kada i do kada se porez plaća
 • Utvrđivanje poreske osnovice (kad obveznik vrednost nepokretnosti iskazuje po fer vrednosti i kad ne iskazuje na taj način
 • Posebna pravila za proizvodne pogone i skladišne objekte
 • Razvrstavanje nepokretnosti u grupe
 • Knjigovodstvena vrednost kao osnovica
 • Poreska osnovica kad poreska obaveza nastane u toku poreske godine
 • Za koje nepokretnosti obveznik ostvaruje poresko oslobođenje i kako u tom slučaju postupa, sa posebnim osvrtom na oslobođenje za površinu zemljišta pod objektom i za nepokretnosti namenjene daljoj prodaji
 • Postupak utvrđivanja poreza
 • Odgovori na pitanja

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u našoj nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme, uz napomenu da je kapacitet sale, iz epidemioloških razloga, sveden na maksimalnih 20 učesnika.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 12.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 11.000 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popust:

 • Za brze uplate (u roku od 5 dana) odobravamo 5% popusta
 • Za dva i više učesika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs