Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Zakon o rodnoj ravnopravnosti

Detalji

 • Opcija 1 - nastavna sala Instituta:25. avgust 2021. godine od 10 časova; Zemun, Pregrevica 168
 • Opcija 2 - on line:25. avgust 2021. godine od 10 časova; preko ZOOM platforme
 • Predavači:Član Radne grupe za izradu Zakona i ekspert za inspekcijski nadzor
 • Kotizacija i popusti:detalji na stranici

Zakon o rodnoj ravnopravnosti

MERE I INSTRUMENTI ZA SPROVOĐENJE ODREDBI ZAKONA; OBAVEZE POSLODAVACA I ZAPOSLENIH;

U Skupštini Srbije usvojen je novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti (“Službeni glasnik RS” broj 52/2021 od 24. maja 2021. godine). Ovim zakonom uređuju se vrste planskih akata u oblasti rodne ravnopravnosti i načini zveštavanja o njihovoj realizaciji, institucionnalni okvir za ostvarivanje rodne ravnopravnosti, nadzor nad primmenom zakona i druga pitanja od značaja za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti.

Zakon uređuje  obaveze organa javne vlasti, poslodavaca i drugih socijalnih partnera da integrišu rodnu perspektivu u oblasti u kojoj deluju, te propisuje mere za suzbijanje i sprečavanje svih oblika rodno zasnovanog nasilja. 

Mere za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti podrazumevanju stvaranje jednakih mogućnosti za učešće i ravnopravan tretman žena i muškaraca u oblasti rada, zapošljavanja i samozapošljavanja, socijalne i zdravstvene zaštite i ostalim oblastima života, kao i mere za suzbijanje i sprečavanje svih oblika rodno zasnovanog nasilja.

 

Predavači:

 • Mira Marjanović, akreditovani predavač Nacionalne akademije za javnu upravu za oblast rodne ravnopravnosti i članica Radne grupe za izradu Zakona
 • Ekspert za radne odnose sa dugogodišnjim iskustvom u inspekcijskom radu.

 

Ciljna grupa: Seminar je namenjen poslodavcima, zaposlenima u pravnoj, kadrovskoj i službi ljudskih resursa, menadžerima, organizacijama civilnog društva, državnim službenicima, predstavnicima lokalne samouprave, medija i drugih zainteresovanih strana.

 

NASTAVNI PROGRAM:

Modul 1: Zakon o rodnoj ravnopravnosti – polazne osnove za donošenje Zakona

 • Polazni okvir i razlozi za donošenje Zakona
 • Željene promene kroz primenu ovog zakona
 • Zakon kao sistemski instrument za promenu u oblasti ekonomije i poslovanja
 • Značaj Zakona za razvoj  društva u smislu rodnih potreba u odnosu na strateške rodne interese, a u cilju poboljšanja položaja žena i muškaraca u društvu.

Modul 2: Promene do kojih dovodi primena Zakona i obaveze

 • Aktivna primena politike rodne ravnopravnosti u donošenju i promeni politika rodne ravnopravnosti

Modul 3: Razlike i poboljšanja u odnosu na prethodni Zakon

 • Novi koncepti
 • Uticaj na ekonomski i socijalni položaj žena i muškaraca

Modul 4: Obaveze zainteresovanih strana i instrumenti za praćenje sprovođenja Zakona

 • Obaveze institucija i poslodavaca
 • Načini za postizanje saradnje
 • Obaveze koje po Zakonu preuzimaju
 • Principi i aspekti uvođenja rodne perspektive u različitim dokumentima sa kojima se susreću na svom poslu

Modul 5: Inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o rodnoj ravnopravnosti

 • Obaveze poslodavaca i zaposlenih u cilju upoznavanja sa svim elementima inspecijskog nadzora
 • Zaštita rodne ravnopravnvosti na radu

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u našoj nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme, uz napomenu da je kapacitet sale, iz epidemioloških razloga, sveden na maksimalnih 20 učesnika.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 11.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 10.000 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popust:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta.