Softver za digitalizaciju i čuvanje arhive

Početna   /   Softver za digitalizaciju i čuvanje arhive

DA — DIGITALNA ARHIVA:
SOFTVERSKI SISTEM ZA FORMIRANJE I UPRAVLJANJE DOKUMENTARNIM MATERIJALOM

Softverski sistem „DIGITALNA ARHIVA“ rešava problem čuvanja i pristupa dokumentarnom materijalu omogućavajući formiranje i upravljanje kako podacima o odrednicama dokumentarnog materijala uključujući i lokacijske podatke, tako i digitalizovanim dokumentima. Implementacijom ovog softvera u poslovni sistem svake organizacije, ili institucije, postiže se efikasno centralizovano čuvanje i upravljanje dokumentima, snižavaju se troškovi manipulacije dokumentarnim materijalom, povećava produktivnost administrativnog rada, osigurava apsolutna tačnost i brzo pronalaženje i dostup-nost svih arhiviranih dokumenata, digitalizovanih za pregled i reprodukciju, dopri-noseći povećanju efikasnosti rada.

Korisnici sistema imaju na raspolaganju program kao efikasan alat za rad sa svim vrstama dokumenata:

 1. sa standardnim i sa korisnički definisanim atributima kao odrednicama dokumenata;
 2. sa korisnički definisanim kategorijama dokumenata sa svojim atributima;
 3. sa korisnički definisanim rokovima čuvanja dokumenata po kategorijama dokumentarnog materijala;
 4. sa digitalizovanim dokumentima: od skeniranih dokumenata do audio-video snimaka.

KARAKTERISTIKE SOFTVERSKOG SISTEMA „DIGITALNA ARHIVA“

 • Omogućava da se upravljanje arhivskom građom i dokumentacijom vodi u skladu sa pravilima kancelarijskog poslovanja i čuva prema zakonskoj regulativi
 • Usaglašen je sa arhivskim normama i zakonodavstvom u Republici Srbiji
 • Omogućava lako kreiranje i praćenje liste kategorija arhivske građe i doku-mentarnog materijala sa rokovima čuvanja
 • Omogućava rad sa profesionalnim skenerima renomiranih proizvođača čime omogućava efikasno digitalizovanje papirnih dokumenata
 • Omogućava čuvanje (arhiviranje) digitalizovanih dokumenata u standardnim grafičkim formatima
 • Omogućava slanje izabranih dokumenata i predmeta elektronskom poštom
  Omogućava da se u okviru dokumenta nalaze napomene i prilozi
 • Omogućava definisanje neograničenog broja kategorija dokumenata i složenih kategorija dokumenata (predmeta) i atributa
  Omogućava pridruživanje jednog ili više formata zapisa za svaku od kategorija dokumenata
 • Omogućava evidenciju dokumenata u sistemu, pretraživanje i pronalaženje dokumenata u digitalnoj arhivi po kategorijama dokumenata i po svim atributima
 • Omogućava evidentiranje prostorne fizičke lokacije dokumenta/predmeta i elektronsku adresu digitalizovanog dokumenta/predmeta
 • Omogućava korisničke grupe po ulogama korisnika u sistemu definisanjem različitih pristupnih prava korisnika za rad sa podacima, pretraživanje i pregled dokumenata kako bi se omogućila izmena u poslovnim funkcijama koje korisnici obavljaju
 • Omogućava evidenciju i efikasno višekriterijumsko pretraživanje dokumenata svakom od korisnika sistema u zavisnosti od dodeljenog prava pristupa koji odgovaraju pristupnim kredencijalima i uloge u sistemu
 • Omogućava ugodan rad korisnika jer je korisnički interfejs jednostavan i intuitivan za upotrebu
 • Podržava rad sa UNICODE kodnim rasporedom, korisnički interfejs je na srpskom jeziku na ćiriličnom ili latiničnom pismu
 • Beleži sve izvedene operacije nad dokumentima (audit)
 • Koristi komunikacionu infrastruktura lokalne računarske mreže Naručioca ili resurse u klaudu za smeštanje i čuvanje podataka i digitalizovanog materijala.

Tehnički uslovi koje je potrebno korisnik da obezbedi su:

 • PC radne stanice pod operativnim sistemom MS Windows XP SP3, MS Windows 7, 8.1 ili 10;
 • Lokalni server baze podataka MS Windows 2012 r2 ili kasniji ili odgovarajući resurs u oblaku (klaudu);
 • Bazu podataka MS SQL Server 2012/2014 ili 2012/2014 Express Edition i odgovarajući SQL Server Management Studio;
 • Lokalni fajl server ili odgovarajući resurs u oblaku (klaudu);
 • Dostupnost Interneta ukoliko se koriste resursi u oblaku (klaudu).

Stručni arhivistički uslovi potrebni da bi sistem uspešno funkcionisao koje definiše korisnik prema svojim potrebama uz mogućnost da preuzme definicije sa inicijalnim setom podataka: 1. Lista kategorija dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja; 2. Korisnički definisani atributi po kategorijama dokumentarnog materijala.

NAŠA PODRŠKA KORISNICIMA SOFTVERSKOG SISTEMA

 • garancija na ispravno funkcionisanje softverskog sistema u trajanju od 1 godine;
 • besplatna obuka za korišćenje softvera i licenciranje lica (koje odredi organizacija ili institucija) za ispravno i efikasno korišćenje softvera —odgovarajući broj lica koja obavljaju produkcione poslove skeniranja i atribuiranja dokumentarnog materijala i odgovarajući broj lica koja obavljaju korisničke poslove pregleda i korišćenja dokumentarnog materijala;
 • održavanje i podrška za vreme trajanja garancije i produžavanje posle njenog isteka.

Softverski sistem „DIGITALNA ARHIVA“ može da se prilagodi posebnim zahtevima organizacija i privrednih društava, kao što su na primer, integracija u postojeći poslovni sistem, proširivanja ka potpunom obuhvatu administrativnih procesa, izbor baze podataka, i druge opcije u skladu sa potrebama i zahtevima korisnika. U tom smislu, postoje dve varijante softvera:

 • Softverski sistem „DIGITALNA ARHIVA“ za mala i srednja preduzeća instaliran na do dve produkcione i jednu korisničku radnu stanicu (osnovna cena: dinarska protivrednost 3.200 EUR + PDV)
 • Softverski sistem „DIGITALNA ARHIVA“ za mala i srednja preduzeća instaliran na do pet produkcionih i dve korisničke radne stanice (osnovna cena: dinarska protivrednost 4.000 EUR + PDV)
 • Ugovor o korišćenju softverskog sistema “DIGITALNA ARHIVA” se potpisuje na najmanje 5 godina. Pri čemu je korisnik u obavezi da na ime godišnjeg održavanja nadoknadi prodavcu 20% od prodajne cene svake godine, osim za prvu godinu kada je softver u garantnom roku;
 • Softverski sistem „DIGITALNA ARHIVA“ za velika i javna preduzeća i državne organe je u finalnoj fazi razvoja. Instalira se na do pedeset korisničkih i radnih stanica a cena se određuje u zavisnosti od potreba naručioca, po dogovoru.

Ovaj alat je na nivou najsavremenijih softverskih rešenja u ovoj oblasti, ali se razlikuje od njih po dva parametra: proizvod je naših vrhunskih stručnjaka i mnogo je jeftinije rešenje od softvera koje nude inostrane kompanije.

Softverski sistem „DIGITALNA ARHIVA“ omogućava da svoje poslovanje prilagodite zahtevima i mogućnostima koje otvara digitalna era. INSTITUT ZA EKONOMSKU DIPLOMATIJU je na raspolaganju za sve dodatne informacije i dogovore.