Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Godišnji finansijski izveštaj za budžetske korisnike

Detalji

 • Dom kulture Studentski grad, Novi Beograd:26. januar 2024. godine od 10h
 • Predavač:Radulka Urošević, detalji na stranici
 • Kotizacija i popusti:15.200 (+PDV); novogodišnji popust i dodatni popusti (detalji na stranici)

Godišnji finansijski izveštaj za budžetske korisnike

PRIPREMA I IZRADA GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA; NOVI ZAKON O BUDŽETU ZA 2024. GODINU; NOVI ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU;

Godišnji finansijski izveštaj (završni račun) za budžetske korisnike je obaveza svih korisnika budžetskih sredstava (direktnih i indirektnih, kao i lokalne vlasti), organizacija za obavezno socijalno osiguranje i zdravstvenih i apotekarskih ustanova. Aktivnosti na njegovoj pripremi već su počele. Rokovi za podnošenje ovih izveštaja propisani su Zakonom o budžetskom sistemu, a prvi rok je 28. februar za indirektne korisnike budžetskih sredstava i zdravstvene ustanove.

Predavač: Radulka Urošević, specijalista za budžetski postupak i kontrolu budžeta, sa višegodišnjim iskustvom u oblasti budžetskog računovodstva i revizije javnih sredstava, akreditovani predavač kod Nacionalne akademije za javnu upravu.

Cilj seminara je da se polaznici obuče kako da sprovedu pripremne aktivnosti i sastave godišnji finansijski izveštaj, odnosno završni račun, koji će sadržati pouzdane podatke o vrednosti imovine, obaveza i kapitala, prihoda i rashoda, primanja i izdataka,kao i da tačno utvrde rezultat poslovanja. Polaznici će se upoznati sa najčešćim greškama u finansijskim izveštajima, značaju internih kontrola rizika od pogrešnog iskazivanja kao i merama koje preduzimaju nadležne institucije u slučaju utvrđivanja istih.

Poseban deo seminara biće posvećen izmenama koja su najnovija zakonska rešenja predvidela u poslovanju budžetskih korisnika za 2024. godinu

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Priprema i sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja

 • Propisi koji uređuju pripremu, sastavljanje i podnošenje GFI
 • Odgovornost za sastavljanje i dostavljanje GFI
 • Pripremne radnje za sastavljanje GFI
 • Popis imovine i obaveza i usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stanje utvrđenog popisom
 • Obavezna knjiženja pre sastavljanja GFI i kontrola sprovedenih knjiženja
 • Izrada završnog računa
 • Kalendar za podnošenje GFI
 • Zaključivanje poslovnih knjiga
 • Čuvanje računovdstvenih isprava

2) Novine u poslovanju budžetskih korisnika u 2024. godini

 • Novine koje donosi Zakon o budžetu RS za 2024. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Obaveza usaglašavanja finansijskih planova sa odobrenim aproprijacijama
 • Specifičnosti rada u sistemu SPIRI
 • Drugi propisi značajni za poslovanje ovih korisnika

(program u pdf formatu možete preuzeti OVDE )

 

Obuka “Godišnji finansijski izveštaj za budžetske korisnike” se održava sa manjom grupom polaznika, tako da postoji mogućnosti aktivnog učešća kroz postavljanje pitanja, diskusije, rešavanje konkretnih problema i dilema, zbog čega se sprovodi isključivo uživo, u nastavnoj sali Doma kulture Studentski grad.

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija iznosi 15.200,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, odgovore na pitanja, posluženje u pauzama i sertifikat o odslušanoj obuci.

Popusti:

 • Za sve prijave izvršene do kraja godine odobravamo novogodišnji popust od 10%
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs