Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Osnovna obuka za medijatore

Detalji

 • Način realizacije:On line, putem ZOOM platforme
 • Vreme:23-27. februar 2022. godine (23,24. i 25.2. od 16h, 26. i 27.2. od 10h)
 • Predavači:Marijana Čakić i Gordana Ukropina - licencirani medijatori
 • Kotizacija i popusti:29.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Osnovna obuka za medijatore

USLOV ZA UPIS U REGISTAR POSREDNIKA MINISTARSTVA PRAVDE

Usvajanje zakona o medijaciji, koji je u proceduri izrade, dovešće do mnogo veće primene posredovanja u rešavanju sporova, a novi Zakon o potrošačima je već uveo mogućnost medijacije u slučajevima kada reklamacioni postupak nije rešen u korist potrošača. Kako bi stekli status licenciranog medijatora, po trenutno važećem zakonu, potrebno je samo da završite osnovnu obuku za medijatore, a kako je najavljeno, ovi uslovi bi, izmenama zakona, trebalo da budu značajno pooštreni.

Osnovna obuka za medijatore u rešavanju sporova se sprovodi na osnovu rešenja Ministarstva pravde broj 740-09-01031/2018-22 od 4.1.2019. godine, kojim je Institut za ekonomsku diplomatiju dobio dozvolu za sprovođenje ove obuke. Obuka se sprovodi u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika (“Službeni glasnik RS”, broj 146/14).

Termin, organizacija i uslovi za pohađanje obuke

Obuka se, u skladu sa Pravilnikom, sprovodi kroz fond od 25 nastavnih časova, koji su organizovani u 5 dana po 5 nastavnih časova, i to 23, 24, 25, 26. i 27. februara (od 23. do 25.2. od 16 do 20h časova, a 26. i 27. od 10h), kako bi polaznici mogli da usklade obuku sa svojim redovnim radnim obavezama.

Uslov za pohađanje obuke i dobijanje licence (upisom u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije) je visoka stručna sprema (180 ESPB i više, odnosno i trogodišnje strukovne studije i četvorogodišnje akademske studije) bez obzira na smer.

Šta vam pruža osnovna obuka  za medijatore?

Uspešnim završetkom ove obuke polaznici će dobiti uverenje o završenoj obuci, čime stiču pravo na direktan upis u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije i postaju licencirani medijatori (ostali uslovi za obavljanje poslova posredovanja / medijacije propisani su članom 33. Zakona o posredovanju i rešavanju sporova – “Sl. glasnik RS 55/14).

Osim ovog direktnog benefita, koji polaznicima omogućuje i samostalno obavljanje posla medijatora (van i nezavisno od firme / organizacije u kojoj su zaposleni), na obuci ćete i:

 • Ovladati i usavršiti praktična znanja i veštine potrebne za samostalno, efikasno i uspešno obavljanje poslova posredovanja – medijacije u mirnom rešavanju sporova / sukoba
 • Upoznati se sa osnovnim zakonskim okvirom medijacije u Srbiji
 • Savladati veštine komunikacije i upravljanja konfliktima
 • Naučiti kako se sluša, kako se prepoznaju potrebe i interesi u cilju boljeg razumevanja i rešavanja konflikata
 • Naučiti da stečene veštine koristite kako u profesionalnom, tako i u privatnom okruženju sa efektima koji će doprineti razvoju i napretku pojedinca, tima i organizacije.

Ko je medijator?

 • Medijator nije arbitar – ne donosi odluku, on samo vodi proces, dok strane same kontrolišu ishod spora;
 • Medijatori su visokokvalifikovani i obučeni da rade u teškim situacijama;
 • Medijator pomaže u pregovorima korišćenjem posebnih metoda i veština do postizanja obostrano prihvaljivog sporazuma;
 • Medijator pomaže kod sačinjavanja sporazuma ukoliko to strane žele.

 

Zašto odabrati medijaciju (umesto sudskog procesa i tužbe)?

U medijaciji su samo interesi strana merilo za pronalaženje rešenja, a ne pravo, što je slučaj u sudskom postupku. Jedna od najvećih prednosti medijacije je u tome što omogućava stranama da reše sukob na miroljubiv način koji zadovoljava obe strane. Ima izuzetno visoku stopu uspeha (80-85%). Prednosti medijacije su:

 • Brzina – medijacijom se sporovi najčešće rešavaju u roku od jednog dana
 • Trošak – naknada koja se isplaćuje medijatoru predstavlja daleko manju novčanu svotu od one koja se izdvaja za  finansiranje često dugih sudskih postupaka
 • Poverljivost – Medijacija je strogo poverljiv postupak, medijator ne može da svedoči na sudu o sadržaju medijacije.
 • Fleksibilnost – stranke imaju potpunu slobodu da sa medijatorom pronađu odgovarajući način za produktivan rad.
 • Ravnopravnost – U medijaciji nema osuđivanja niti okrivljavanja za konkretne probleme.
 • Kontrola – Strane u svakom trenutku imaju potpunu kontrolu nad tokom i ishodom spora, dok se sudski postupak kreće po striktno utvrđenim pravilima, a presudu je nemoguće predvideti.
 • Win-Win situacija – Rešenje je uvek prihvatljivo za obe strane, dok u sudskoj parnici jedna strana obavezno gubi.

Jedan od direktnih benefita je što je Ministarstvo pravde je prilikom izrade zakonskih rešenja prilagodilo najbolju uporedno-pravnu praksu podsticanja medijacije u domaćem pravnom okviru. Idući u tom smeru, od 1. januara 2019. godine stupio je na snagu zakon po kom će stranke u sporovima pred sudovima u Srbiji biti oslobođene plaćanja svih sudskih taksi ako do zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu reše spor medijacijom, sudskim poravnanjem, priznanjem ili odricanjem od tužbenog zahteva (ovo su osnovne novine koje donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama koji je stupio na snagu 1. januara 2019. godine).

 

Kome je obuka namenjena?

Obuka za medijatore je primenjiva u svim oblastima i u svim vrstama organizacija, u javnom i privatnom sektoru, kao i u nevladinom sektoru. Veštine i znanja medijatora su posebno korisni za rukovodioce, pravnike, profesionalce u ljudskim resursima, menadžere, pedagoge i psihologe, stečajne upravnike, izvršitelje, pojedince koji žele da unaprede svoje komunikacione i pregovaračke veštine, kao i za sve one koji žele da im medijacija bude profesionalna orijentacija.

 

Koje su teme obuke?

 • Alternativno rešavanje sporova – pojam i vrste;
 • Pojam posredovanja i istorijski razvoj;
 • Uporednopravna rešenja i odredbe Zakona o posredovanju u rešavanju sporova;
 • Načela posredovanja i karakteristike postupka;
 • Etička pitanja u posredovanju;
 • Pojam posrednika – ko može da bude posrednik;
 • Način utvrđivanja podobnosti slučajeva za posredovanje;
 • Priprema posredovanja i postupak posredovanja;
 • Upoznavanje sa veštinama i tehnikama vođenja postupka posredovanja;
 • Teorijsko izlaganje i obavljanje praktičnih vežbi postupka posredovanja;
 • Upravljanje komunikacionim procesom u postupku posredovnaja;
 • Vežbe

 

Ko su predavači?

1) Marijana Čakić, pravnica – licencirani medijator (završene specijalizovane obuke za posrednika u rešavanju sporova u oblasti bankarstva, usluga, lizinga i osiguranja); ToT Trening za trenere u osnovnoj obuci za posrednike; preko 20 godina profesionalnog iskustva u razlilčitim kompanijama u privredi;

2) Gordana Ukropina, pravnica – licencirani medijator (završena specijalizovana obuka za posrednika u privrednim sporovima); NLP trener; preko 20 godina profesionalnog iskustva u različitim kompanijama u privredi.

 

UTISKE SA PRETHODNO ODRŽANIH OBUKA KAO I KOMENTARE UČESNIKA MOŽETE POGLEDATI NA NAŠEM BLOGU KLIKOM  OVDEa zaključke sa tribine koju je Institut za ekonomsku diplomatiju realizovao u saradnji sa Advokatskom komorom Beograda možete videti klikom OVDE .

 

Kotizacija i popust:

 • Kotizacija za obuku (svih 5 nastavnih dana) iznosi 29.500,00 dinara (+PDV).
 • Za brze uplate odobravamo 10% popusta;
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 5% popusta
 • Za fizička lica odobravamo dodatnih 5% popusta.

(popusti se sabiraju)

 

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs