IED Blog

Početna   /   IED Blog   /   Rodna ravnopravnost

Rodna ravnopravnost

Rodna ravnopravnost se odnosi na jednaka prava, odgovornosti i mogućnosti žena i muškaraca, devojčica i dečaka. Jednakost u tom smislu ne znači da će žene i muškarci biti isti (jer to prirodno i nije moguće), već da prava muškaraca i žena, kao i njihove odgovornosti i mogućnosti, ne zavise od toga da li su se rodili kao muškarci ili žene. Rodna ravnopravnost, tako, nije pitanje žena, već se tiče i u potpunosti uključuje i muškarce i žene. Ravnopravnost žena i muškaraca se smatra ljudskim pravom, ali i preduslovom ili indikatorom za održivi razvoj društva.

Politika jednakih mogućnosti obezbeđuje ravnopravno učešće žena i muškaraca u svim fazama planiranja, pripreme, donošenja i sprovođenja odluka koje se tiču i žena i muškaraca u svim sferama života: javnom, profesionalnom i privatnom. Pri stvaranju politika jednakih mogućnosti, uključuju se različiti interesi, potrebe i prioriteti žena i muškaraca. Podrazumeva i obezbeđenje jednake polazne tačke za osobe iz posebno osetljiivih društvenih grupa  (sa invaliditetom, žena na selu, romkinja, samohranih roditelja, starijih žena, osoba drugačije seksualne orijentacije).

S jedne strane, mere politika jednakih mogućnosti pružaju zaštitu od diskriminacije u svim domenima života, zađtitu od nasilja u porodici i seksualnog nasilja, zlostavljanja, a sa druge strane jača kapacitet za individualni i kolektivni razvoj i muškaraca i žena.

Jedna od oblasti u kojima se ova politika sprovodi jeste ekonomija. Osoba koja ima posao je ekonomski nezavisna i ima mogućnost da ispuni svoje osnovne potrebe i doprinese ekonomskom i društvenom razvoju. Učešće žena na tržištu rada se vremenom povećava, ali i dalje postoji platni jazi između muškaraca i žena, tj. manja plaćenost žena za rad iste vrednosti. Takođe, neplaćen rad u kući, kao što su briga o deci i kučnim poslovi dodatno opterećuju žene i smanjuju njene mogućnosti za profesionnalni razvoj i učešće u javnom životu.

Institut za ekonomsku diplomatiju realizuje seminare i obuke o primeni novog Zakona o radnoj ravnopravnosti koji je kod nas prvi put usvojen 24. maja 2021. godine. Pratite naš sajt i informišite se o novim terminima (sadržaj pretodnog seminara možete pogledati OVDE ).

Autorka teksta: Mira Marjanović, članica Radne grupe za izradu Zakona i predavačica na seminarima posvećenim ovoj temi.